Одлуке Скупштине града донесене 2022. године

Одлуке Скупштине града донесене 2022. године

 1. 12 р. сј. Одлука о приједлогу уписних подручја и Мреже школа за основне школе на подручју града Градишка
 2. 12 р. сј. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
 3. 12 р. сј. Одлука о измјени Одлуке о комуналној накнади
 4. 12 р. сј. Одлука о о комуналним таксама
 5. 12 р. сј. Одлука о приступању пројекту обнове и реконструкције система јавне расвјете на подручју града Градишка
 6. 12 р. сј. Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју града Градишка за 2022. годину
 7. 12 р. сј. Одлука о финансирању политичких странака из Буџета града Градишка за 2022. годину
 8. 12 р. сј. Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона-Нова Топола“
 9. 12 р. сј. Одлука o давању на коришћење пословних простора у својини Града Градишка
 10. 12 р. сј. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом са Хаџовић Хамдом, сином Незира из Барица, општина Живинице, ради комплетирања грађевинске парцеле
 11. 12 р. сј. Одлука о давању сагласности за промет непокретности
 12. 12 р. сј. Одлука o давању у закуп пословних просторија у својини Града Градишка непосредном погодбом
 13. 12 р. сј. Одлука продаји неокретности непосредном погодбом Привредном друштву „BERZA-PRODUKT TRADING“ д.о.о. Градишка
 14. 12 р. сј. Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације у к.о. Церовљани
 15. 12 р. сј. Одлука о прихватању понуде
 16. 12 р. сј. Одлука о уступању на коришћење земљишта без накнаде Удружењу ратних војних инвалида одбрамбено – отаџбинског рата
 17. 12 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Чекић Срђаном из Градишке
 18. 12 р. сј. Одлука о о приступању измјени дијела Регулационог плана подручjа „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 19. 13 р. сј. Одлука о доношењу Регулационог плана „Метал“
 20. 13 р. сј. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио градске зоне Градишкe „Градишка-исток“ (локација „угао Хиландарске и војводе Путника“)
 21. 13 р. сј. Одлука о приступању пројекту енергетске ефикасности на јавним објектима по ESCO моделу финансирања на подручју града Градишка
 22. 13 р. сј. Одлука о допуни одлуке о одређивању матичних подручја
 23. 13 р. сј. Одлука о допуни Одлуке о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста и обиљежавања зграда бројевима
 24. 13 р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом  неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву „RЕЕТ TECHNOLOGIES“  д.о.о. Бања Лука
 25. 13 р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом  неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола” Привредном друштву „ISKRA TELA L“  д.о.о. Лакташи
 26. 13 р. сј. Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом Кутлача Момчилу из Церовљана
 27. 14 р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Градишка  за период 01.01- 31.12.2021. године
 28. 14 р. сј. Одлука о додјели Повеље Почасни грађанин града Градишка Александру Вучићу Предсједнику Републике Србије
 29. 14 р. сј. Одлука о додјели јавних признања града Градишка
 30. 14 р. сј. Одлука о измјени и допуни Одлуке о организовању пословања Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ п.о. Градишка
 31. 14 р. сј. Одлука о организовању Јавне установе „Културни центар“ п.о. Градишка
 32. 14 р. сј. Одлука о прихватању улагања привредног друштва „IEE Technology“ д.о.о. Бањалука, ПЈ „Еко топлана“ Градишка у комуналне објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д. Градишка по уговору број: 02-022-164/13 од 11.10.2013. године
 33. 14 р. сј. Одлука о набавци путничких аутомобила за потребе Градске управе Градишка
 34. 14 р. сј. Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког појекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“
 35. 14 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Грабовић Душаном из Градишке
 36. 14 р. сј. Одлука о давању сагласности за куповину непокретности
 37. 14 р. сј. Одлука о давању у закуп непокретности у својини Града Градишка  непосредном погодбом
 38. 15 р. сј. Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање члана управног одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Градишка
 39. 15 р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о раду Градоначелника и Градске управе града Градишка за 2021.године
 40. 15 р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији годишњег плана имплементације Стратегије развоја града Градишка од 2019 – 2027. године, за 2021. годину
 41. 15 р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Плана капиталних инвестиција града Градишка за период 2019-2023. година за 2021.годину
 42. 15 р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о реализацији Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за 2021.годину
 43. 15 р. сј. Одлука о приступању изради Стратегије образовања и запошљавања града Градишка за период 2023-2029. годинас
 44. 15 р. сј. Одлука о измјени Одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа „Радио телевизија Градишка“ Градишка
 45. 15 р. сј. Одлука о измјени Одлуке о промјени облика организовања ОДЈП „Радио Градишка“ Градишка
 46. 15 р. сј. Статутарна одлука о измјени Статута Јавног предузећа „Радио телевизија Градишка“ Градишка
 47. 15 р. сј. Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима града Градишка
 48. 15 р. сј. Одлука о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода
 49. 15 р. сј. Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за кориштење комуналних добара од општег интереса
 50. 15 р. сј. Одлука о отпису потраживања по основу прихода од законске затезне камате
 51. 15 р. сј. Одлука о отпису потраживања по основу закупа изграђеног градског грађевинског земљишта
 52. 15 р. сј. Одлука о отпису потраживања по основу једнократне ренте
 53. 15 р. сј. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручjа „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 54. 15 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом са Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
 55. 15 р. сј. Одлука о измјени и допуни Одлуке о давању у закуп пословних просторија Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 56. 15 р. сј. Одлука о прихватању поклона
 57. 16 р. сј. Одлука о усвајању документа „Визија развоја Мјесних заједница у граду Градишка“
 58. 16 р. сј. Одлука о усвајању Основе заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта града Градишка
 59. 16 р. сј. Одлука о давању сагласности на повећање броја дјеце у васпитним групама
 60. 16 р. сј. Одлука о допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима града Градишка
 61. 16 р. сј. Одлука о допуни Одлуке о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2022. годину 
 62. 16 р. сј. Одлука о расписивању јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе града Градишка 
 63. 16 р. сј. Одлука o расподјели добити ЈП Спортски центар „Servitium“ 
 64. 16 р. сј. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона  1, 4 и 5 – западни дио градске зоне Градишкe „Градишка-запад“ (Блок Стандард) 
 65. 16 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји некретнина 
 66. 16 р. сј. Одлука o давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка Удружењу грађана „Актив жена Кочићево“ 
 67. 16 р. сј. Одлука о давању на коришћење пословних простора у својини града Градишка Удружењу „Мост“ и Удружењу Карате клуб „Соко“ 
 68. 16 р. сј. Одлука о уступању на коришћење пословних простора и покретних ствари у својини града Градишка Развојној агенцији Градишка 
 69. 16 р. сј. Одлука о давању сагласности на закључени споразум о куповини локалне водоводне инфраструктуре у селу Козара
 70. 16 р. сј. Одлука о прихватању понуде 
 71. 16 р. сј. Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације 
 72. 16 р. сј. Одлука о уступању возила на коришћење 
 73. 16 р. сј. Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Голић Игору из Градишке
 74. 16 р. сј. Одлука о субвенционисању цијене комуналне услуге
 75. 16 р. сј. Одлука о усвајању Локалног ационог плана за ре/интеграцију БиХ држављана који се враћају по основу споразума о реадмисији на подручје града Градишка за период 2022-2025. година
 76. 16 р. сј. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја Центар града „Излаз на Саву“
 77. 17 р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу  Буџета града Градишка  за период  01.01- 30.06.2022. године
 78. 17 р. сј. Одлука о краткорочном задужењу града Градишка
 79. 17 р. сј. Одлука о измјени Програма кориштења пољопривредног земљишта на подручју града Градишка за 2022.
 80. 17 р. сј. Одлука о расписивању јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини републике српске на подручју града градишка путем прибављања писаних понуда
 81. 17 р. сј. Одлука о измјени Одлуке о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју града Градишка за  2022. годину
 82. 17 р. сј. Одлука o давању на коришћење непокретности у својини Града Градишка Удружењу грађана „ЈЕЗЕРО“ Рогољи
 83. 17 р. сј. Одлука о продаји грађевинског земљишта  у оквиру Регулационог плана подручја”Агроиндустријска зона-Нова Топола”
 84. 17 р. сј. Одлука о продаји неокретности непосредном погодбом Бркић Илији из Вакуфа
 85. 17 р. сј. Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације
 86. 18 р. сј. Одлука o измјени и допуни Oдлуке о градским административним таксама
 87. 18 р. сј. Одлука о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка
 88. 18 р. сј. Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање члана управног одбора Јавне установе „Туристичка организација Градишка“ Градишка
 89. 18 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са „Градид Инжењеринг“ д.о.о. Градишка
 90. 18 р. сј. Одлука о неприхватању понуде за куповину непокретности
 91. 18 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Басурић Милосавом из Српца
 92. 18 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Бувач Радованом из Градишке
 93. 18 р. сј. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом Јанковић Дејану из Ровина
 94. 18 р. сј. Одлука о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом Стојиновић Ђури из Ровинa
 95. 19 р. сј. Oдлука о усвајању Ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годинус
 96. 19 р. сј. Одлука о извршењу ребаланса Буџета града Градишка за 2022. годину
 97. 19 р. сј. Одлука о измјенама Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2022. години
 98. 19 р. сј. Одлука о измјенама Програма подршке пољопривреди за 2022. годину
 99. 19 р. сј. Одлука о измјенама Програма подршке руралном развоју за 2022. годину
 100. 19 р. сј. Одлука о измјенама Програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину
 101. 19 р. сј. Одлука о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2022. годину
 102. 19 р. сј. Одлука о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2022. годину
 103. 19 р. сј. Одлука о измјенама и допунама Програма социјалне заштите за 2022. годину
 104. 19 р. сј. Одлука о измјенама Програма борачко-инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2022. годину
 105. 19 р. сј. Одлука о измјени Програма финансирања спорта на подручју града Градишка за 2022. годину
 106. 19 р. сј. Одлука О УТВРЂИВАЊУ статуса удружења од интереса за град Градишка
 107. 19 р. сј. Одлука о о измјени Одлуке о стипендирању студената са подручја града Градишка
 108. 19 р. сј. Одлука о измјени Програма кориштења пољопривредног земљишта на подручју града Градишка за 2022. годину
 109. 19 р. сј. Одлука о утврђивању вриjeднoсти бoдa зa oбрaчунaвaњe кoмунaлнe нaкнaдe у 2023. гoдини
 110. 19 р. сј. Одлука o висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини града Градишка за 2023. годину
 111. 19 р. сј. Одлука о о приступању измјени дијела Регулационог плана „Kej”
 112. 19 р. сј. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана „Излаз на Саву”
 113. 19 р. сј. Одлука о прихватању понуде
 114. 19 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног грађевинског земљишта непосредном погодбом са Чикић Млађеном из Градишке
 115. 19 р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Друштву са ограниченом одговорношћу „Conversio BH“ Сарајево
 116. 20 р. сј. Одлука о усвајању Буџета града Градишка за 2023. годину
 117. 20 р. сј. Одлука о извршењу Буџета града Градишка за 2023. годину
 118. 20 р. сј. Одлука о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за пензионере до 65 година старости
 119. 20 р. сј. Одлука о измјени Програма заштите од пожара града Градишка за 2022. годину
 120. 20 р. сј. Одлука о допуни Одлуке о управљању јавним просторима за паркирање моторних возила на подручју града Градишка
 121. 20 р. сј. Одлука о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју града Градишка за 2023. годину
 122. 20 р. сј. Одлука о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра стамбеног и пословног  простора на подручју града Градишка у 2022. години
 123. 20 р. сј. Одлука о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта у 2023. години
 124. 20 р. сј. Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера града Градишка
 125. 20 р. сј. Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад предсједницима савјета мјесних заједница на подручју града Градишка за 2023. годину
 126. 20 р. сј. Одлука о јавним расправама и јавним састанцима
 127. 20 р. сј. Одлука о отпису дијела обавеза  евидентираних у Градскoj управи Града Градишка
 128. 20 р. сј. Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју града Градишка за  2023. годину
 129. 20 р. сј. Одлука о субвенционисању услуга производње и дистрибуције топлотне енергије на подручју града Градишка
 130. 20 р. сј. Одлука о давању на коришћење објекта Едукативног тренинг центра у својини града Градишка Горској служби спасавања Градишка
 131. 20 р. сј. Одлука о давању на коришћење пословног простора у својини Града Градишка Удружењу иноватора Градишка