Одлуке Скупштине града донесене 2022. године

Одлуке Скупштине града донесене 2022. године

 1. 12 р. сј. Одлука о приједлогу уписних подручја и Мреже школа за основне школе на подручју града Градишка
 2. 12 р. сј. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
 3. 12 р. сј. Одлука о измјени Одлуке о комуналној накнади
 4. 12 р. сј. Одлука о о комуналним таксама
 5. 12 р. сј. Одлука о приступању пројекту обнове и реконструкције система јавне расвјете на подручју града Градишка
 6. 12 р. сј. Одлука о субвенционисању услуга јавног превоза путника на подручју града Градишка за 2022. годину
 7. 12 р. сј. Одлука о финансирању политичких странака из Буџета града Градишка за 2022. годину
 8. 12 р. сј. Одлука о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона-Нова Топола“
 9. 12 р. сј. Одлука o давању на коришћење пословних простора у својини Града Градишка
 10. 12 р. сј. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о давању сагласности за закључење Уговора о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом са Хаџовић Хамдом, сином Незира из Барица, општина Живинице, ради комплетирања грађевинске парцеле
 11. 12 р. сј. Одлука о давању сагласности за промет непокретности
 12. 12 р. сј. Одлука o давању у закуп пословних просторија у својини Града Градишка непосредном погодбом
 13. 12 р. сј. Одлука продаји неокретности непосредном погодбом Привредном друштву „BERZA-PRODUKT TRADING“ д.о.о. Градишка
 14. 12 р. сј. Одлука о приступању продаји непокретности путем лицитације у к.о. Церовљани
 15. 12 р. сј. Одлука о прихватању понуде
 16. 12 р. сј. Одлука о уступању на коришћење земљишта без накнаде Удружењу ратних војних инвалида одбрамбено – отаџбинског рата
 17. 12 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са Чекић Срђаном из Градишке
 18. 12 р. сј. Одлука о о приступању измјени дијела Регулационог плана подручjа „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 19. 13 р. сј. Одлука о доношењу Регулационог плана „Метал“
 20. 13 р. сј. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2,7 и 8 – источни дио градске зоне Градишкe „Градишка-исток“ (локација „угао Хиландарске и војводе Путника“)
 21. 13 р. сј. Одлука о приступању пројекту енергетске ефикасности на јавним објектима по ESCO моделу финансирања на подручју града Градишка
 22. 13 р. сј. Одлука о допуни одлуке о одређивању матичних подручја
  1. 13 р. сј. Одлука о допуни Одлуке о одређивању назива улица, тргова и дијелова насељених мјеста и обиљежавања зграда бројевима
 23. 13 р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом  неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву „RЕЕТ TECHNOLOGIES“  д.о.о. Бања Лука
  1. 13 р. сј. Одлука о продаји непосредном погодбом  неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола” Привредном друштву „ISKRA TELA L“  д.о.о. Лакташи
  2. 13 р. сј. Одлука о продаји непокретности непосредном погодбом Кутлача Момчилу из Церовљана
 24. 14 р. сј. Одлука о усвајању Извјештаја о извршењу Буџета града Градишка  за период 01.01- 31.12.2021. године
 25. 14 р. сј. Одлука о додјели Повеље Почасни грађанин града Градишка Александру Вучићу Предсједнику Републике Србије
 26. 14 р. сј. Одлука о додјели јавних признања града Градишка
 27. 14 р. сј. Одлука о измјени и допуни Одлуке о организовању пословања Јавне установе за предшколско васпитање и образовање дјеце „Лепа Радић“ п.о. Градишка
 28. 14 р. сј. Одлука о организовању Јавне установе „Културни центар“ п.о. Градишка
 29. 14 р. сј. Одлука о прихватању улагања привредног друштва „IEE Technology“ д.о.о. Бањалука, ПЈ „Еко топлана“ Градишка у комуналне објекте и уређаје КП „Топлана“ а.д. Градишка по уговору број: 02-022-164/13 од 11.10.2013. године
 30. 14 р. сј. Одлука о набавци путничких аутомобила за потребе Градске управе Градишка
 31. 14 р. сј. Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког појекта „Мањуреви-Стадион-Топлана“
 32. 14 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина са Грабовић Душаном из Градишке
 33. 14 р. сј. Одлука о давању сагласности за куповину непокретности
 34. 14 р. сј. Одлука о давању у закуп непокретности у својини Града Градишка  непосредном погодбом
 35. 14 р. сј. Одлука о утврђивању услова и критеријума за избор и именовање члана управног одбора Јавне здравствене установе „Дом здравља“ Градишка
 36. 14 р. сј. Одлука о приступању изради Стратегије образовања и запошљавања града Градишка за период 2023-2029. годинас
 37. 14 р. сј. Одлука о измјени Одлуке о повећању основног капитала Јавног предузећа „Радио телевизија Градишка“ Градишка
 38. 14 р. сј. Одлука о измјени Одлуке о промјени облика организовања ОДЈП „Радио Градишка“ Градишка
 39. 14 р. сј. Статутарна одлука о измјени Статута Јавног предузећа „Радио телевизија Градишка“ Градишка
 40. 14 р. сј. Одлука о измјени и допуни Одлуке о безбједности саобраћаја на путевима града Градишка
 41. 14 р. сј. Одлука о усвајању Плана за измирење неизмирених обавеза пренесених из претходног периода
 42. 14 р. сј. Одлука о отпису потраживања по основу накнаде за кориштење комуналних добара од општег интереса
 43. 14 р. сј. Одлука о отпису потраживања по основу прихода од законске затезне камате
 44. 14 р. сј. Одлука о отпису потраживања по основу закупа изграђеног градског грађевинског земљишта
 45. 14 р. сј. Одлука о отпису потраживања по основу једнократне ренте
 46. 14 р. сј. Одлука о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручjа „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 47. 14 р. сј. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји грађевинског земљишта непосредном погодбом са Мјешовити Холдинг „ЕРС“- МП а.д. Требиње, ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука
 48. 14 р. сј. Одлука о измјени и допуни Одлуке о давању у закуп пословних просторија Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 49. 14 р. сј. Одлука о прихватању поклона
 50. 14 р. сј. Одлуке