Електронски административни поступци за предузетнике

Електронски административни поступци за предузетнике


УПУТСТВО

Физичко лице које намјерава обављати предузетничку дјелатност захтјев подноси непосредно, поштом или електронским путем Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности града Градишка.

Образац захтјева се може преузети у шалтер сали, као и путем званичне интернет странице града Градишка.

Попуњен образац и пратећи документи се предају у шалтер сали, у сједишту Градске управе у Улици Видовданска број 1А, на шалтеру број 7, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

Захтјев који се подноси електронским путем шаље се на mail jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com, контакт телефон број 051/810-330.

Уз захтијев за регистрацију предузетничке дјелатности прилаже се сљедећа документација:

 • овјерена копија личне карте, односно пасоша за страног држављанина,
 • увјерење надлежне јединице Пореске управе Републике Српске да физичко лице које региструје почетак пословања у форми предузетника, нема доспјелих, а неизмирених обавеза и које није старије од 8 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетника (издаје Пореска управа Републике Српске),
 • увјерење Oсновног суда (према мјесту пребивалишта) да физичком лицу које региструје почетак пословања у форми предузетника, није изречена правоснажна мјера забране обављања тражене дјелатности и које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетничке дјелатности;
 • увјерење Основног суда (према мјесту пребивалишта) да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања и које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетничке дјелатности;
 • градска административна такса у износу од 30,00 КМ (осим код прве регистрације)

Уговор о оснивању ортачке радње (само уколико су оснивачи два, или више физичких лица);

 • Физичка лица приликом прве регистрације занатско-предузетничке дјелатности ослобађени су од плаћања градске административне таксе.
 • Регистрациони орган, у поступку регистрације предузетника, путем јединствене
 • електронске апликације прибавља јединствени идентификациони број од Пореске управе Републике Српске, што представља регистрацију код пореског органа.

Регистрациони орган дужан је да донесе рјешење о регистрацији предузетника најкасније у року од два дана, од дана достављања уредног захтјева.

   ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА   преузми

УПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

 1. Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије или
 2. Уплатом у готовом новцу на рачун јавних прихода града Градишка на начин:
  • Уплата се врши на жиро рачун број 555-007-0503 4883-60 (НОВА БАНКА а.д.)
  • Врста прихода градска административна такса    722131
  • Буџетска организација                                                 999999
  • Општина                                                                            008

    Уплатница  преузми

УПУТСТВО

Физичко лице које намјерава регистровати трајни престанак рада подноси непосредно, поштом или електронским путем, захтјев Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности града Градишка.

Образац захтјева се може преузети у шалтер сали, као и путем званичне интернет странице града Градишка.

Попуњен образац и пратећи документи се предају у шалтер сали, у сједишту Градске управе у Улици Видовданска број 1А, на шалтеру број 7, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

Захтјев који се подноси електронским путем шаље се на mail jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com, контакт телефон број 051/810-330.

Уз захтијев за регистрацију трајни престанак рада предузетничке дјелатности прилаже се сљедећа документација:

 • овјерена копија личне карте,
 • рјешење о регистрацији предузетника
 • градска административна такса у износу од 10,00 КМ

Регистрациони орган дужан је да донесе рјешење о регистрацији престанка рада предузетника најкасније у року од два дана, од дана достављања уредног захтјева.

   ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА СП-1   преузми

УПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

 1. Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије или
 2. Уплатом у готовом новцу на рачун јавних прихода града Градишка на начин:
  • Уплата се врши на жиро рачун број 555-007-0503 4883-60 (НОВА БАНКА а.д.)
  • Врста прихода градска административна такса    722131
  • Буџетска организација                                             999999
  • Општина                                                                         008

    Уплатница  преузми

УПУТСТВО

Физичко лице које намјерава регистровати ПРИВРЕМЕНИ престанак рада подноси непосредно, поштом или електронским путем, захтјев Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности града Градишка.

Образац захтјева се може преузети у шалтер сали, као и путем званичне интернет странице града Градишка.

Попуњен образац и пратећи документи се предају у шалтер сали, у сједишту Градске управе у Улици Видовданска број 1А, на шалтеру број 7, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

Захтјев који се подноси електронским путем шаље се на mail jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com, контакт телефон број 051/810-330.

Уз захтијев за регистрацију ПРИВРЕМЕНИ престанак рада предузетничке дјелатности прилаже се сљедећа документација:

 • овјерена копија личне карте,
 • рјешење о регистрацији предузетника
 • градска административна такса у износу од 10,00 КМ.

Регистрациони орган дужан је да донесе рјешење о регистрацији престанка рада предузетника најкасније у року од два дана, од дана достављања уредног захтјева.

   ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА СП-1   преузми

УПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

1.Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије или

2.Уплатом у готовом новцу на рачун јавних прихода града Градишка на начин:

  • Уплата се врши на жиро рачун број 555-007-0503 4883-60 (НОВА БАНКА а.д.)
  • Врста прихода градска административна такса    722131
  • Буџетска организација                                             999999
  • Општина                                                                         008

    Уплатница  преузми

УПУТСТВО

Физичко лице које намјерава регистровати промјену података  подноси непосредно, поштом или електронским путем, захтјев Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности града Градишка.

Образац захтјева се може преузети у шалтер сали, као и путем званичне интернет странице града Градишка.

Попуњен образац и пратећи документи се предају у шалтер сали, у сједишту Градске управе у Улици Видовданска број 1А, на шалтеру број 7, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

Захтјев који се подноси електронским путем шаље се на mail jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com, контакт телефон број 051/810-330.

Уз захтијев за регистрацију предузетничке дјелатности прилаже се сљедећа документација:

 • овјерена копија личне карте, односно пасоша за страног држављанина,
 • рјешење о регистрацији предузетника
 • увјерење Oсновног суда (према мјесту пребивалишта) да физичком лицу које региструје почетак пословања у форми предузетника, није изречена правоснажна мјера забране обављања тражене дјелатности и које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетничке дјелатности;
 • увјерење Основног суда (према мјесту пребивалишта) да нема неплаћених новчаних казни и трошкова принудне наплате за учињени прекршај из области економског и финансијског пословања и које није старије од 30 дана од дана подношења захтјева за регистрацију предузетничке дјелатности;
 • градска административна такса у износу од 20,00 КМ.

   ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА СП-1   преузми

УПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

 1. Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије или
 2. Уплатом у готовом новцу на рачун јавних прихода града Градишка на начин:
  • Уплата се врши на жиро рачун број             555-007-0503 4883-60 (НОВА БАНКА а.д.)
  • Врста прихода градска административна такса    722131
  • Буџетска организација                                                 999999
  • Општина                                                                           008

    Уплатница  преузми

УПУТСТВО

У поступку издавања рјешења о разврставању угоститељског објекта за смјештај у одређену категорију захтјев се подноси непосредно, поштом или електронским путем  Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности града Градишка.

Образац захтјева се може преузети у шалтер сали, као и путем званичне интернет странице града Градишка.

Попуњен образац и пратећи документи се предају у шалтер сали, у сједишту Градске управе у Улици Видовданска број 1А, на шалтеру број 7, у времену од 07,00 до 15,00 часова.

Захтјев који се подноси електронским путем шаље се на mail jasminka.kalajdzija@gradgradiska.com, контакт телефон број 051/810-330.

Уз захтијев се прилаже сљедећа документација:

 • овјерена копија личне карте
 • уговор о посредовању у пружању услуга са туристичком организацијом
 • потврда Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге о евидентирању у Регистар физичких лица која пружају угоститељске услуге на селу као и пружалаца услуга смјештаја, исхране и пића у апартманима, кућама за одмор и собама за изнајмљивање
 • градска административна такса у износу од 15,00 КМ.

   ОБРАЗАЦ ЗАХТЈЕВА СП-1   преузми

УПЛАТА АДМИНИСТРАТИВНЕ ТАКСЕ

1.Таксе се плаћају у административним таксеним маркама јединствене емисије или

2.Уплатом у готовом новцу на рачун јавних прихода града Градишка на начин:

  • Уплата се врши на жиро рачун број       555-007-0503 4883-60 (НОВА БАНКА а.д.)
  • Врста прихода градска административна такса    722131
  • Буџетска организација                                                 999999
  • Општина                                                                           008

    Уплатница  преузми