Одјељење за просторно уређење и грађење

Одјељење за просторно уређење и грађење


Одјељење за просторно уређење и грађење обавља послове локалне управе који се односе на припрему, изграду и доношење просторних, урбанистичких и проведебених планова, припрему израде локацијских услова, утврђивање накнаде за уређење грађевинског земљишта и једнократне ренте и стара се о његовом уређењу и заштити, услове заштите животне средине у поступку издавања локацијских услова, спровођење управног поступка за доношење рјешења о одобрењу за грађење, еколошких дозвола,   водних аката, одобрења за употребу објекта, уређење и обезбјеђење рационалног кориштења грађевинског земљишта, послове који се односе на Стратегију развоја Града из области заштите животне средине, екологије и енергетске ефикасности,  извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Граду, а односи се на дјелокруг рада Одјељења.

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:

  • припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
  • редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
  • припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
  • активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
  • припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
  • учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и  доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем плану активности који припрема Одјељење за развој и међународне пројекте.

Одјељење за просторно уређење и грађење има два одсјека:

  • Одсјек за нормативно правне послове и управно рјешавање у области просторног уређења и грађења и
  • Одсјек за просторно планску документацију

Контакт

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ И ГРАЂЕЊЕ: САША СУБОТИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 317

Факс: +387 51 814 689

Email: sasa.subotic@gradgradiska.com