Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu

Odjeljenje za boračko-invalidsku zaštitu


Odjeljenje za boračko–invalidsku zaštitu obavlja poslove lokalne uprave koji se odnose na ostvarivanje ličnih i porodičnih prava i prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite kao i drugih prava boraca, invalida, porodica poginulih, nestalih i umrlih boraca i civilnih žrtava rata, žrtava ratne torture, vođenje vojne eviencije, izvršavanje zakona, drugih propisa i opštih akata Republike čije je izvršavanje povjereno Gradu, a odnosi se na djelokrug rada odjeljenja.

Kontakt

NAČELNIK ODJELJENJA ZA BORAČKO-INVALIDSKU ZAŠTITU: DARKO DESANČIĆ

Adresa: Vidovdanska 1a, 78 400 Gradiška

Telefon: +387 51 810 336

Faks: +387 51 814 689

Email: darko.desancic@gradgradiska.com