Завршени пројекти

Завршени пројекти


Пројекат:  Локални интегрисани развој (ЛИР)

Донатор: Европска унија

Пројекат имплементира: UNDP БиХ

Партнери: Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини, Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Министарство развоја, подузетништва и обрта ФБиХ, Министарство управе и локалне самоуправе РС, Савез општина и градова у ФБиХ и Савез општина и градова у РС.

Пројекат Локални интегрисани развој (ЛИР) је трогодишња иницијатива (2016-2018.) коју примарно финансира Европска унија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (БиХ), Министарством развоја, подузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ), Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске (РС) и два ентитетска савеза општина/опћина и градова.

Пројекат има за циљ подизање животног стандарда и повећање социјалне кохезије у БиХ путем инклузивног одрживог социоекономског развоја. Специфични циљ пројекта је стимулација одговорног и доброг управљања, економског развоја те промоција социјалне инклузије на локалном нивоу кроз интегрисани локални развој, првенствено у подручјима погођеним поплавама као и оним с великим процентом повратника/интерно расељених лица. Пројекат се имплементира у 21 јединици локалне самоуправе (ЈЛС) у БиХ, међу којима је и општина Градишка.

ЛИР пројекат ће директно допринијети унапређењу животног стандарда за више од 100.000 становника у БиХ и, у сарадњи с домаћим властима, радити на успостављању механизама и ресурса потребних за социјални и економски развој.

Пројекат ће дјеловати у оквиру три међусобно повезане компоненте, током трогодишње проведбе (од јануара 2016. до децембра 2018. године):

 1. Побољшање капацитета локалних власти за бољу јавну управу
 2. Унапређење услуга путем изградње боље инфраструктуре
 3. Стварање више прилика за генерирање прихода за грађане

Пројекат се проводи у 21 партнерској општини и градовима одабраним путем јавног и транспарентног процеса, гдје су приоритетне локације оне са значајном повратничком популацијом, те локалитети погођени поплавама у мају 2014. године. Партнерске јединице локалне самоуправе груписане су у четири (4) географска кластера, с циљем повећања регионалне синергије и конкурентности.

Пројекат је дио ЕУ програма за локални развој и запошљавање, који финансира Европска унија у износу од 19 милиона евра. Поред ЛИР пројекта који имплементира УНДП, Програм такође обухвата комплементарне интервенције које проводе the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Међународна организација рада (ILO).

Кључни корисници ЛИР пројекта:

 • 21 јединица локалне самоуправе, које су груписане у четири (4) географска кластера првенствено у подручјима погођенима поплавама и регијама с високом стопом повратника и расељених особа;
 • 30 малих и средњих предузећа;
 • 300 сеоских газдинстава;
 • 50 организација цивилног друштва и група обичних грађана у циљаним заједницама;
 • 100.000 грађана, укључујући и 5.000 припадника социјално искључених и рањивих група; те
 • институције виших нивоа власти.

За више детаља о имплементацији пројекта Локални интегриснани развој (ЛИР) посјетите веб сајт на линку:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/project–_local-integrated-development–lid-.html

Пројекат:  LIFE

Донатор: Британска Амбасада
Пројекат имплементира: Групација Свјетске банке у партнерству са Амбасадом Велике Британије у
Босни и Херцеговини.

Пројекат привлачења инвестиција и унапређења пословног окружења на локалном нивоу у БиХ – LIFE, имплементира Групација Свјетске банке у партнерству са Амбасадом Велике Британије у Босни и Херцеговини.

У децембру 2016. године Општина Градишка је потписала уговор са групацијом Свјетске банке о приступању пројекту LIFE и провођењу регулаторне реформе општинских прописа и процедура у циљу привлачења инвестиција и унапређења пословног окружења.

Циљеви сарадње и реализације пројекта LIFE у Општини Градишка су:

 • повећање конкурентности општине Градишка путем снижавања трошкова и ризика пословања;
 • поједностављење процеса издавања дозвола, сагласности, одобрења и унапређења општинских прописа;
 • успостава једношалтерског система пословања у сектору урбанизма и грађења;
 • повећање транспарентности имплементације административних процедура на општинском нивоу кроз креирање електронског интернет регистра (Е-регистар) свих општинских административних процедура;
 • привлачење нових инвестиција у општину Градишка.

Пројекат : Јачање улоге мјесних заједница у
Босни и Херцеговини (ФАЗА 1)

Донатор: Влада Швицарске
Пројекат имплементира: UNDP БиХ

 

Партнери: Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарство правде Федерације Босне и Херцеговине, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, Владе Брчко Дистрикта, ентитетски савези општина/опћина и градова.

Циљеви пројекта: Унапређење квалитета живота БиХ грађана кроз оснаживање локалног нивоа власти, услуга инфраструктуре на локалном нивоу, те јачање демократске одговорности и социјалне укључености.

Опис пројекта: главни циљ пројекта је допринијети квалитетнијем животу грађана кроз веће демократско учешће и одговорност према јавности, кроз унапређење услуга на нивоу мјесне заједнице, инфраструктуру те укључивање социјално искључених категорија.

Предвиђени резултати:

 1. Грађани и власти предани су реализацији заједнички договорене, а нове инклузивне и родно осјетљиве визије МЗ у БиХ као темеља за партиципативнију и одговорнију локалну самоуправу у БиХ,
 2. Проактивне, ојачане и узајамно повезане МЗ доприносе одговорности локалне самоуправе према грађанима и бољем пружању услуга,
 3. Нови регулаторни оквир функционалне МЗ које су израдиле власти омогућава инклузивнију, родно осјетљивију и одговорнију локалну самоуправу у БиХ.

Пројекат обухвата 24 општине у БиХ са 136 мјесних заједница и 300.000 корисника

Трајање пројекта: 2015-2019. године.
Вриједност пројекта: 14.500.000 КМ.

Мјесне заједнице са подручја општине Градишка које су учесници пројекта су: МЗ Дубраве, МЗ Горњи Подградци, МЗ Козинци, МЗ Кочићево, МЗ Орахова и МЗ Чатрња.

За више детаља о имплементацији пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини” посјетите веб сајт на линку:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/democratic_governance/strengthening-the-role-of-local-communities-mjesne-zajednice–mz.html

Пројекат : BEGINBoost Environmental Guardianship for Inclusion

Донатор: Европска унија
Пројекат имплементира: Регионална развојна агенција д.о.о. Нова Горица

Пројекат BEGIN – Заштита животне средине кроз инклузију реализује Општина Градишка у оквиру ADRION програма Европске уније (http://www.adrioninterreg.eu).

Општи циљ је развити бизнис модел за стварање и управљање „start-up“ предузећима за инклузију угрожених група уз преношење знања из најиновативнијих региона са више искустава у оне који су неразвијенији.

Специфични циљеви пројекта су:

 • Анализирати територијални оквир за идентификацију радних активности на бази модела социјалних „start-up“ предузећа
 • Дефинисати пословне моделе за стварање и управљање друштвеним „start-up“ предузећима за инклузију
 • Стварање услова за реализацију међународне мреже са заједничким акционим планом

Заједнички изазов у земљама партнерства се односи на заштиту животне средине, као и на промовисање развоја туризма. Пројекат ће омогућити стварање алата за подстицање развоја друштвених start-up фирми за заштиту животне средине, што ће допринијети побољшању регије како за грађане, тако и за туристе. Друштвена предузећа ће такође имати задатак запошљавања радника из угрожених група.

Трајање пројекта: 1.1.2018. до 30.6.2019.

Укупна вриједност: 1.150.200,00 EUR

Поред Општине Градишка у реализацији пројекта учествује РДА Сјеверна Приморска – Нова Горица као водећи партнер и партнери: Consorzio Emmanuel Società Cooperativa Sociale Onlus, Consorzio Sol.Co. Rete di ImpreseSocialiSiciliane, Azienda di Servizi alla Persona dellaRomagnaFaentina, Град Лабин, Град Скадар, Општина Херцег Нови, Град Чачак и Европски институт за локални развој.

Пројекат : SMILE – First and last Mile Inter-modal mobility in congested urban areas of Adrion Region

Донатор: Европска унија
Пројекат имплементира: Регионални развојни центар Копар

Пројекат  SMILE – “First and last mile inter-modal mobility in congested urban areas of Adrion Region” (Прва и посљедња миља – Концепт интермодалне мобилности у загушеним урбаним подручјима јонско-јадранског региона) имплементира Општина Градишка у оквиру ADRION програма Европске уније (http://www.adrioninterreg.eu).   Пројекат се бави различитим питањима покренутим у склопу SWOT анализе јадранско-јонског подручја, а посебно заштитом животне средине, те природним и културним насљеђем. Специфично, пројекат доприноси испуњењу Стратешког циља 3.1: “Побољшати капацитете за интегрисани транспорт и услуге превоза, те мултимодалност у јадранско-јонском подручју” кроз повећање могућности имплементације мултимодалног еколошки прихватљивог транспорта, путне инфраструктуре и услуга транспорта са ниским нивоом CO2, посебно у обалним, приобалним урбаним и граничним подручјима са згуснутим саобраћајем, који су територијални циљ пројекта.

Главни циљеви су:

 • подржати саобраћајне политике у циљу смањења емисије гасова стаклене баште у саобраћају;
 • побољшати животну средину у подручјима велике густине промета (путничка и туристичка подручја);
 • оптимизовати утицај људских активности на море, копно, ваздух и људско здравље;
 • фаворизирати одрживе промјене у транспорту, смањујући кориштење аутомобила на фосилна горива и повећање јавног превоза, бициклизма, шетње, електричних и хибридних возила;
 • смањити утицај неефикасне испоруке терета и хаотичног кретања туристичких аутобуса;
 • смањити јак притисак на приобалне и прекограничне путеве који не могу да апсорбују повећан саобраћај, као и на главне урбане путеве који повезују шире функционалне урбане области.

У оквиру пројектних активности ће се развити Транснационални акциони план и СУМП концепт на основу сценарија мобилности и тестирати различити IT алати за унапређење одрживе мобилности.

Трајање пројекта: 1.1.2018 до 31.10.2019.

Укупна вриједност: 1.290.415,45 EUR

Поред Општине Градишка у реализацији пројекта учествује РРЦ Копер као водећи партнер и партнери: Шолски центер Велење, Agenzia Piano Strategico Srl, Libero Conzorzio Comunale di Ragusa (Provinzia Regionale di Ragusa), Universita’ Iuav di Venezia, Агенција за развој Задарске жупаније, РА Града Дубровника ДУРА, Општина Херсонисос, Регионални центар за друштвено-економски развој-Банат доо, Басхкиа Тирана и Агенција за економски развој града Приједора ПРЕДА-ПД.


Интегрисана водоводна инфраструктура – Градишка исток

 

Нaзив дoнaтoрa: Влада Републике Српске и Влада Швајцарске

Прojeкaт имплeмeнтирa: Град Градишка у сарадњи са Инвестиционо-развојном банком Републике Српске – ИРБРС и Развојним програмом Уједињених нација – UNDP

Tрajaњe прojeктa: 8 мјесеци (aвгуст 2020 – април 2021. године)

Вриjeднoст прojeктa: 179.983,99 КМ (Финансирање пројекта из средстава апликанта – Град Градишка: 80.201,75 КМ; Финансирање из средстава Финанцијског механизма – Инвестиционо-развојна банка Републике Српске: 99.782,24 КМ)

Пaртнeр: Удружење Мост Градишка

Oпшти циљ прojeктa: Општи циљ пројекта је повећање испоруке питке воде који доприноси бољем квалитету живота и јавних услуга за становништо на територији града Градишка. Постизање општег циља је планирано кроз спровођење специфичних циљева и то: изградњом водоводне мреже која има за циљ унапређење животних услова становника и рањивих/маргинализованих социјалних група у источном дијелу града Градишка; повећање обухвата дјеце и младих који су упућени у основне принципе заштите животне средине и савјесно кориштење питке воде; сензибилизација шире друштвене заједнице о вишеструким ефектима побољшања водоводне инфраструктуре.

Сврхa прojeктa: Овим пројектом рјешиће се проблем недостајуће комуналне инфраструктуре (водоводне мреже) у рејону насеља Крошња и Јелшинград 2, како би се олакшала изргадња стамбених, стамбено-пословних и објеката мале привреде, те побољшање хидрауличких карактеристика водоводног система за насеља у сјевероисточном дијелу града (Јелшинград 1, Крошња, Козинци и Бок Јанковац). Изградњом водоводне мреже кроз поменута насеља комплетираће се инфраструктура, јер је претходно изграђена мрежа колектора за одвођење отпадних и падавинских вода, изграђена примарна путна инфраструктура, електро-мрежа и сви остали елементи неопходни за примјену регулационих планова града Градишка. Мјесне заједнице обухваћене инфраструктурним радовима насељавају различите категорије становништва од којих велики удио чине расељене особе и избјеглице, редовни корисници социјалне помоћи, те припадници националних мањина. Као циљну групу овај пројекат препознаје и привреднике са територије града којима ће се обезбиједити комплетна комунална инфраструктура за обављање послова, те становништво које ће имaти побољшане услове за индивидуално или колективно становање. У склопу пројекта планирано је одржавање едукације за младе волонтере и дјецу основних школа на подручју града Градишка. Поменуте едукације имају за циљ трајно мијењање модела понашања који иду у прилог заштити природних ресурса. Такође, планирано је вршење медијске кампање која ће обухватити најбитније актере из јавног и цивилног сектора на локалном нивоу, те осигурати пласман пројектних информација за ширу друштвену заједницу на подручју града Градишка.

Подршка у снабдијевању водом за пиће у Градишци: Проширење водовода у насеља Орахова и Гашница

 

Нaзив дoнaтoрa: Влада Републике Чешке

Прojeкaт имплeмeнтирa: Град Градишка у сарадњи са Чешком развојном агенцијом – CzDA

Tрajaњe прojeктa: 24 мјесеца (август 2020 – јули 2022. године)

Вриjeднoст прojeктa: 1,530.000,00 КМ

Oпшти циљ прojeктa: Унапређење водоводне инфраструктуре на територији града Градишка

Сврхa прojeктa: Овај инфраструктурни пројекат има за циљ унапређење водоводне инфраструктуре на територији који покрива Град Градишка. Путем овог пројекта изградиће се водоводна инфраструктура у мјесној заједници Орахова и насељу Гашница и побољшаће се капацитети и квалитет питке воде у овим заједницама. Такође, ојачаће се технички и професионални капацитети пружалаца водоводних услуга на територији града Градишка, односно Комуналног предузећа “Водовод” а.д. Градишка. У склопу пројекта планирана је и студијска посјета комуналним и водоводним предузећима у Републици Чешкој у циљу стицања нових знања и примјера добре праксе у области управљања водама, као и скупљању и филтрирању отпадних вода.

Пројекат има и едукативни карактер који се огледа кроз подизање свијести дјеце и младих о одговорном кориштењу воде. Едукације из екологије о важности питке воде и одговорног кориштења воде вршиће се у основним школама на територији града Градишка. У школама ће се такође промовисати волонтеризам кроз организовање волонтерских акција на територији града Градишка на Свјетски дан вода – 23. марта. Промовисање важности водних ресурса и повећање свијести о одговорном кориштењу воде вршиће се не само међу младима, већ и међу општом популацијом града Градишка путем медијских кампања, дигиталних платформи и друштвених медија.

Пројекат општинског, околишног и економског управљања (МЕГ) (фаза 1)

 

Циљ МЕГ пројекта је побољшање општинског система управљања развојем, те услуга у околишним и економским секторима. Побољшања ће резултирати бољим услугама за грађане на локалном нивоу, те већом одговорношћу и изградњом повјерења између локалних власти, грађана и привреде. Посебна пажња ће се посветити побољшању услова живота угрожених група становништва.

Почетак пројекта
1. јуни 2016. године

Очекивани завршетак 1. фазе пројекта
31. децембар 2020. године

Географско подручје-држава
Босна и Херцеговина

Географска покривеност-локације

МЕГ пројекат се имплементира у 18 партнерских јединица локалне самоуправе груписаних у два географска кластера: “Сјеверозападни” кластер (Унско-сански кантон и шире подручје регије Приједора), и “Сјевероисточни” кластер (шире подручје регија Добој и Тузла). Сљедеће јединице локалне самоуправе учествују у пројекту: Бихаћ, Босанска Крупа, Цазин, Добој, Грачаница, Градачац, Градишка, Калесија, Костајница, Козарска Дубица, Приједор, Прњавор, Сански Мост, Теслић, Тешањ, Тузла, Велика Кладуша, Жепче.

Очекивани резултати МЕГ пројекта

У оквиру реализације МЕГ пројекта, очекују се сљедећи резултати:

 • Резултат 1: Јединице локалне самоуправе, које су подржане путем МЕГ пројекта, примјењују ефикасне системе управљања развојем које одликује јачи легислативни надзор и већа одговорност према грађанима.

МЕГ пројекaт ће подржати општинска вијећа и администрацију у јединицама локалне самоуправе, и то путем развоја капацитета и побољшања која ће довести до квалитетних јавних политика и система управљања. Посебна пажња ће бити пружена општинским вијећима у јединицама локалне самоуправе, у јачању њихове улоге у демократском систему на локалним нивоима. То између осталог подразумијева практичне обуке на тим пословима, те прегледе и подршку унапређењу организације вијећа локалне самоуправе, као и процедура и њихове интеракције са грађанима и јачање одговорности према грађанима.

 • Резултат 2: Грађани и компаније на изабраним локацијама ће имати користи од добре квалитете услуга које пружају јединице локалне самоуправе у околишним и економским секторима.

С циљем побољшања свих јавних услуга које пружају јединице локалне самоуправе, а посебно оних који се односе на секторе заштите животне средине и економског развоја, МЕГ пројекат ће почети од водоснабдијевања и канализације, као и услуга које се односе на побољшање пословног окружења. Подршка за пружање других услуга, попут управљања чврстим отпадом, је такође једна од опција, а то ће зависити од конкретних приоритета партнерских јединица локалне самоуправе. Такође, могуће је подржати више међусобно повезаних области, и то у сектору зелене економије гдје би се повећале економске могућности, уз осигурање заштите животне средине.

 • Резултат 3: Побољшање регулаторног оквира на вишим и локалним нивоима власти, и проактивно умрежавање ће убрзати реформе специфичне за поједине секторе, те омогућити ефикасније пружање јавних услуга на локалном нивоу.

МЕГ пројекат ће подржати локалне органе власти, као и институције власти на вишим (кантоналним, ентитетским, државним) нивоима, у побољшању регулаторног оквира, с посебним нагласком на економске и околишне секторе, те јавне службе које се баве овим питањима. Осим тога, пројект ће подржати одабрана кантонална и ентитетска министарстава у побољшању процеса креирања јавних политика и развоју капацитета. Подршка ће бити пружена и постојећим професионалним мрежама, с обзиром на њихову кључну улогу у побољшању добре праксе управљања јединицама локалне самоуправе у цјелини, а посебно у сегменту пружања јавних услуга.

За више детаља о имплментацији пројекта МЕГ посјетите веб сајт на линку:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/municipal-environmental-and-economic-governance–meg–project–p/

Пројекат: „Градишка – град дрвета“  (Gradiška– the City of Wood)

 

Пројекат финансирају: Европска унија и Савезна Република Њемачка путем EU4Business пројекта

Пројекат проводе: Град Градишка (водећи партнер); ЈУ „Техничка школа“  Градишка (партнер П1); „Бор“ д.о.о. Градишка (партнер П2)

Трајање пројекта: 30.06.2020-31.12.2021. године

Укупна вриједност пројекта: 703.198,00 КМ, од чега је учешће града Градишка 20%.

Област: Извозно-оријентисани сектори

Сектор(и): Дрвопрерађивачки сектор

Циљ пројекта: Повећање конкурентности предузећа за прераду дрвета у граду Градишка и општинама Србац, Лакташи и Козарска Дубица, њихових прихода и стопе извоза, као и отварање квалитетнијих и боље плаћених радних мјеста у дрвопрерађивачкој индустрији која је високо позиционирана у ланцу вриједности.

Кратак опис пројекта: Пројекат нуди средиште за иновације и развој производа – Центар за истраживање и развој дрвопрерађивачког сектора. Фокус пројекта је на подршци компанијама у вези иновација, кластеризације, умрежавања, развоја производа и промоције. Циљане компаније ће моћи брже одговорити на потребе клијената и надоградити своје капацитете. Пројекат ће такође подржати развој и увођење новог наставног плана за ЦНЦ оператере за дрво у Техничкој школи Градишка. Давањем подршке циљаним компанијама да повећају своја улагања у развој производа са вишом доданом вриједношћу и њихово брендирање, пројекат ће довести до стварања квалитетнијих и боље плаћених радних мјеста на овом подручју.

 

 

Бољом управом до бржег економског раста – EGG (Economic Governance for Growth)

 

Нaзив дoнaтoрa: Влада Kраљевине Норвешке посредством Амбасаде Норвешке у Босни и Херцеговини.

Прojeкaт имплeмeнтирa: Развојни програм Уједињених нација – UNDP

Tрajaњe прojeктa: 27 мјесеци (децембар 2019 – мај 2021. године)

Пaртнeри:  Министарство просвјете и културе Републике Српске, Министарство образовања и науке Федерације Босне и Херцеговине, Министарство финансија Кантона Сарајево и десет општина/градова у Босни и Херцеговини (Бања Лука, Сарајево Центар, Добој, Градишка, Модрича, Оџак, Орашје, Стари Град Сарајево, Тешањ и Жепче)

Oпшти циљ прojeктa:  Пројекат „Бољом управом до бржег економског раста“ (ЕГГ) има за циљ препознавање потреба за даљим јачањем локалног развоја кроз оснаживање повољног пословног окружења, побољшање квалитета инфраструктуре и јавних услуга које се нуде грађанима града Градишка.

Сврхa прojeктa:  Генерална сврха пројекта је доринос економском расту и развоју предузетништва, побољшавајући управљање и подстицање раста тржишно оријентисаних способности за економију засновану на знању. Да би се осигурао максималан ефекат, пројекат ради истовремено у различитим секторима и са више заинтересованих страна у приватној и јавној сфери. Пројекат истиче три кључне препреке локалном економском развоју, и то: 1) оперативно окружење које је лоше опремљено да подржи и омогући иновације и предузетништво; 2) одсуство техничких и предузетничких вјештина код младог незапосленог становништава које кочи економски раст и предузетништво; 3) изостанак подршке за локални економски развој, као и административне и финансијске неефикасности локалних нивоа власти.

У случају града Градишка, пројекат ће подржати спровођење мјера идентификованих на темељу свеобухватног прегледа расхода и прихода јавне самоуправе, као и извршити редизајн и реструктурирање партнерских шема јавних подстицаја за подршку предузетништву, развоју приватног сектора и отварању радних мјеста на територији града.

Град Градишка је једна од десет партнерских јединица локалне самоуправе на пројекту „ Бољом управом до бржег економског раста (EGG)“ , којег у периоду 2018-2021 године у сарадњи са Владом Краљевине Норвешке имплементира Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини UNDP. Пројекат пружа допринос привредном развоју партнерских локалних заједница те ствара претпоставке за нова запошљавања у перспективним индустријским гранама, за бољи квалитет живота на локалном нивоу. Пројекат је усмјерен на јачању капацитета за управљање јавним финансијама, што за циљ има генерисање уштеда које ће бити преусмјерене у финансирање развојних пројеката. Као једна од најбоље рангираних партнерских јединица локалне самоуправе у домену управљања јавним финансијама Град Градишка је остварио услов за добијање подстицаја у виду грант подршке у максималном износу од 93.600,00 КМ.

У периоду од 06.05.2021. до 04.07.2021. године реализован је инфраструктурни пројекат „Извођење радова на објектима инфраструктуре у Агроиндустријској зони Нова Топола“, што је резултовало изградњом водоводне и канализационе инфраструктуре на дионици пута С14 у „Привредној зони Нова Топола“, у дужини од 385,6 м фекалне, 480,50 м кишне канализације и 400,00 м водоводне мреже. Укупна трошкови пројекта су 331.092,84 КМ, од чега су 93.600,00 КМ грант средства UNDP-а, а остатак учешће Града Градишка.

Инфраструктурно улагање и опремање „Привредне зоне Нова Топола“ је од стратешке важности за привредни развој града Градишка са циљем обезбијеђења квалитетних услова за привлачење како страних, тако и домаћих инвеститора.