Завршени пројекти

Завршени пројекти


Пројекат:  Локални интегрисани развој (ЛИР)

Донатор: Европска унија

Пројекат имплементира: UNDP БиХ

Партнери: Делегација Европске уније у Босни и Херцеговини, Министарство за људска права и избјеглице БиХ, Министарство развоја, подузетништва и обрта ФБиХ, Министарство управе и локалне самоуправе РС, Савез општина и градова у ФБиХ и Савез општина и градова у РС.

Пројекат Локални интегрисани развој (ЛИР) је трогодишња иницијатива (2016-2018.) коју примарно финансира Европска унија (ЕУ), а проводи Развојни програм Уједињених нација (UNDP) у сарадњи са Министарством за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине (БиХ), Министарством развоја, подузетништва и обрта Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ), Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске (РС) и два ентитетска савеза општина/опћина и градова.

Пројекат има за циљ подизање животног стандарда и повећање социјалне кохезије у БиХ путем инклузивног одрживог социоекономског развоја. Специфични циљ пројекта је стимулација одговорног и доброг управљања, економског развоја те промоција социјалне инклузије на локалном нивоу кроз интегрисани локални развој, првенствено у подручјима погођеним поплавама као и оним с великим процентом повратника/интерно расељених лица. Пројекат се имплементира у 21 јединици локалне самоуправе (ЈЛС) у БиХ, међу којима је и општина Градишка.

ЛИР пројекат ће директно допринијети унапређењу животног стандарда за више од 100.000 становника у БиХ и, у сарадњи с домаћим властима, радити на успостављању механизама и ресурса потребних за социјални и економски развој.

Пројекат ће дјеловати у оквиру три међусобно повезане компоненте, током трогодишње проведбе (од јануара 2016. до децембра 2018. године):

 1. Побољшање капацитета локалних власти за бољу јавну управу
 2. Унапређење услуга путем изградње боље инфраструктуре
 3. Стварање више прилика за генерирање прихода за грађане

Пројекат се проводи у 21 партнерској општини и градовима одабраним путем јавног и транспарентног процеса, гдје су приоритетне локације оне са значајном повратничком популацијом, те локалитети погођени поплавама у мају 2014. године. Партнерске јединице локалне самоуправе груписане су у четири (4) географска кластера, с циљем повећања регионалне синергије и конкурентности.

Пројекат је дио ЕУ програма за локални развој и запошљавање, који финансира Европска унија у износу од 19 милиона евра. Поред ЛИР пројекта који имплементира УНДП, Програм такође обухвата комплементарне интервенције које проводе the Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) и Међународна организација рада (ILO).

Кључни корисници ЛИР пројекта:

 • 21 јединица локалне самоуправе, које су груписане у четири (4) географска кластера првенствено у подручјима погођенима поплавама и регијама с високом стопом повратника и расељених особа;
 • 30 малих и средњих предузећа;
 • 300 сеоских газдинстава;
 • 50 организација цивилног друштва и група обичних грађана у циљаним заједницама;
 • 100.000 грађана, укључујући и 5.000 припадника социјално искључених и рањивих група; те
 • институције виших нивоа власти.

За више детаља о имплементацији пројекта Локални интегриснани развој (ЛИР) посјетите веб сајт на линку:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/project–_local-integrated-development–lid-.html

Пројекат:  LIFE

Донатор: Британска Амбасада
Пројекат имплементира: Групација Свјетске банке у партнерству са Амбасадом Велике Британије у
Босни и Херцеговини.

Пројекат привлачења инвестиција и унапређења пословног окружења на локалном нивоу у БиХ – LIFE, имплементира Групација Свјетске банке у партнерству са Амбасадом Велике Британије у Босни и Херцеговини.

У децембру 2016. године Општина Градишка је потписала уговор са групацијом Свјетске банке о приступању пројекту LIFE и провођењу регулаторне реформе општинских прописа и процедура у циљу привлачења инвестиција и унапређења пословног окружења.

Циљеви сарадње и реализације пројекта LIFE у Општини Градишка су:

 • повећање конкурентности општине Градишка путем снижавања трошкова и ризика пословања;
 • поједностављење процеса издавања дозвола, сагласности, одобрења и унапређења општинских прописа;
 • успостава једношалтерског система пословања у сектору урбанизма и грађења;
 • повећање транспарентности имплементације административних процедура на општинском нивоу кроз креирање електронског интернет регистра (Е-регистар) свих општинских административних процедура;
 • привлачење нових инвестиција у општину Градишка.

Пројекат : Јачање улоге мјесних заједница у
Босни и Херцеговини (ФАЗА 1)

Донатор: Влада Швицарске
Пројекат имплементира: UNDP БиХ

 

Партнери: Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарство правде Федерације Босне и Херцеговине, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, Владе Брчко Дистрикта, ентитетски савези општина/опћина и градова.

Циљеви пројекта: Унапређење квалитета живота БиХ грађана кроз оснаживање локалног нивоа власти, услуга инфраструктуре на локалном нивоу, те јачање демократске одговорности и социјалне укључености.

Опис пројекта: главни циљ пројекта је допринијети квалитетнијем животу грађана кроз веће демократско учешће и одговорност према јавности, кроз унапређење услуга на нивоу мјесне заједнице, инфраструктуру те укључивање социјално искључених категорија.

Предвиђени резултати:

 1. Грађани и власти предани су реализацији заједнички договорене, а нове инклузивне и родно осјетљиве визије МЗ у БиХ као темеља за партиципативнију и одговорнију локалну самоуправу у БиХ,
 2. Проактивне, ојачане и узајамно повезане МЗ доприносе одговорности локалне самоуправе према грађанима и бољем пружању услуга,
 3. Нови регулаторни оквир функционалне МЗ које су израдиле власти омогућава инклузивнију, родно осјетљивију и одговорнију локалну самоуправу у БиХ.

Пројекат обухвата 24 општине у БиХ са 136 мјесних заједница и 300.000 корисника

Трајање пројекта: 2015-2019. године.
Вриједност пројекта: 14.500.000 КМ.

Мјесне заједнице са подручја општине Градишка које су учесници пројекта су: МЗ Дубраве, МЗ Горњи Подградци, МЗ Козинци, МЗ Кочићево, МЗ Орахова и МЗ Чатрња.

За више детаља о имплементацији пројекта „Јачање улоге мјесних заједница у Босни и Херцеговини” посјетите веб сајт на линку:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/democratic_governance/strengthening-the-role-of-local-communities-mjesne-zajednice–mz.html

Пројекат : BEGINBoost Environmental Guardianship for Inclusion

Донатор: Европска унија
Пројекат имплементира: Регионална развојна агенција д.о.о. Нова Горица

Пројекат BEGIN – Заштита животне средине кроз инклузију реализује Општина Градишка у оквиру ADRION програма Европске уније (http://www.adrioninterreg.eu).

Општи циљ је развити бизнис модел за стварање и управљање „start-up“ предузећима за инклузију угрожених група уз преношење знања из најиновативнијих региона са више искустава у оне који су неразвијенији.

Специфични циљеви пројекта су:

 • Анализирати територијални оквир за идентификацију радних активности на бази модела социјалних „start-up“ предузећа
 • Дефинисати пословне моделе за стварање и управљање друштвеним „start-up“ предузећима за инклузију
 • Стварање услова за реализацију међународне мреже са заједничким акционим планом

Заједнички изазов у земљама партнерства се односи на заштиту животне средине, као и на промовисање развоја туризма. Пројекат ће омогућити стварање алата за подстицање развоја друштвених start-up фирми за заштиту животне средине, што ће допринијети побољшању регије како за грађане, тако и за туристе. Друштвена предузећа ће такође имати задатак запошљавања радника из угрожених група.

Трајање пројекта: 1.1.2018. до 30.6.2019.

Укупна вриједност: 1.150.200,00 EUR

Поред Општине Градишка у реализацији пројекта учествује РДА Сјеверна Приморска – Нова Горица као водећи партнер и партнери: Consorzio Emmanuel Società Cooperativa Sociale Onlus, Consorzio Sol.Co. Rete di ImpreseSocialiSiciliane, Azienda di Servizi alla Persona dellaRomagnaFaentina, Град Лабин, Град Скадар, Општина Херцег Нови, Град Чачак и Европски институт за локални развој.

Пројекат : SMILE – First and last Mile Inter-modal mobility in congested urban areas of Adrion Region

Донатор: Европска унија
Пројекат имплементира: Регионални развојни центар Копар

Пројекат  SMILE – “First and last mile inter-modal mobility in congested urban areas of Adrion Region” (Прва и посљедња миља – Концепт интермодалне мобилности у загушеним урбаним подручјима јонско-јадранског региона) имплементира Општина Градишка у оквиру ADRION програма Европске уније (http://www.adrioninterreg.eu).   Пројекат се бави различитим питањима покренутим у склопу SWOT анализе јадранско-јонског подручја, а посебно заштитом животне средине, те природним и културним насљеђем. Специфично, пројекат доприноси испуњењу Стратешког циља 3.1: “Побољшати капацитете за интегрисани транспорт и услуге превоза, те мултимодалност у јадранско-јонском подручју” кроз повећање могућности имплементације мултимодалног еколошки прихватљивог транспорта, путне инфраструктуре и услуга транспорта са ниским нивоом CO2, посебно у обалним, приобалним урбаним и граничним подручјима са згуснутим саобраћајем, који су територијални циљ пројекта.

Главни циљеви су:

 • подржати саобраћајне политике у циљу смањења емисије гасова стаклене баште у саобраћају;
 • побољшати животну средину у подручјима велике густине промета (путничка и туристичка подручја);
 • оптимизовати утицај људских активности на море, копно, ваздух и људско здравље;
 • фаворизирати одрживе промјене у транспорту, смањујући кориштење аутомобила на фосилна горива и повећање јавног превоза, бициклизма, шетње, електричних и хибридних возила;
 • смањити утицај неефикасне испоруке терета и хаотичног кретања туристичких аутобуса;
 • смањити јак притисак на приобалне и прекограничне путеве који не могу да апсорбују повећан саобраћај, као и на главне урбане путеве који повезују шире функционалне урбане области.

У оквиру пројектних активности ће се развити Транснационални акциони план и СУМП концепт на основу сценарија мобилности и тестирати различити IT алати за унапређење одрживе мобилности.

Трајање пројекта: 1.1.2018 до 31.10.2019.

Укупна вриједност: 1.290.415,45 EUR

Поред Општине Градишка у реализацији пројекта учествује РРЦ Копер као водећи партнер и партнери: Шолски центер Велење, Agenzia Piano Strategico Srl, Libero Conzorzio Comunale di Ragusa (Provinzia Regionale di Ragusa), Universita’ Iuav di Venezia, Агенција за развој Задарске жупаније, РА Града Дубровника ДУРА, Општина Херсонисос, Регионални центар за друштвено-економски развој-Банат доо, Басхкиа Тирана и Агенција за економски развој града Приједора ПРЕДА-ПД.