Одјељење за општу управу

Одјељење за општу управу


Одјељење за општу управу обавља послове локалне управе који се односе на писарницу, овјеру потписа, преписа и рукописа, вођење матичних књига за матично подручје Градишка и у мјесним канцеларијама, административне и стручне послове за мјесне заједнице, пружање правне помоћи,  управно рјешавање у области грађанских стања, послове приступа информацијама,  људске ресурсе,  персоналну евиденцију запослених, нормативно-правне послове, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Граду, а односи се на дјелокруг рада  одјељења.

У оквиру Одјељења за општу управу образују се мјесне канцеларије у:

 • Новој Тополи за насељена мјеста Нова Топола, Рогољи, Елезагићи, Берек, Ровине, Крајишник, Трошељи, Кочићево, Доњи Карајзовци, Петрово Село, Горњи Карајзовци, Сеферовци, Вакуф, Машићи, Јазовац, Вилуси, Романовци, Миљевићи, Доња Јурковица, Средња Јурковица, Горња Јурковица и Шашкиновци,
 • Ламинцима Сређанима за насељена мјеста Ламинци Дубраве, Ламинци Јаружани, Ламинци Сређани и Ламинци Брезици,
 • Дубравама за насељена мјеста Дубраве, Лисковац и Чикуле,
 • Церовљанима за насељена мјеста Церовљани, Буковац, Ћелиновац, Цимироти и Лужани,
 • Врбашкој за насељена мјеста, Врбашка, Бистрица и Гашница,
 • Орахови за насељено мјесто Орахова,
 • Горњим Подргадцима за насељена мјеста Горњи Подградци, Доњи Подградци, Требовљани, Милошево Брдо, Совјак и Јабланица  и
 • Турјаку за насељена мјеста Турјак, Аџићи, Самарџије, Трновац, Козара, Кијевци, Мичије, Грбавци и Драгељи.

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:

 • припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
 • редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
 • припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
 • активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
 • припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
 • учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и  доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем плану активности који припрема Одјељење за развој и међународне пројекте.

Контакт

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ОПШТУ УПРАВУ: БОЖАНА ГЛУВИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 349

Факс: +387 51 814 689

Email: bozana.gluvic@gradgradiska.com