Градска управа

Градска управа

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ

Градску управу чине сљедећe организационе јединице:

Стручна служба Скупштине града
Служба Градоначелника
Одјељењe за општу управу
Одјељењe за просторно уређење и грађење
Одјељење за комуналне и стамбене послове
Одјељењe за привреду и друштвене дјелатности
Одјељењe за пољопривреду и рурални развој
Одјељењe за борачко-инвалидску заштиту
Одјељењe за финансије
Одјељење за инспекције
Одјељење за развој и међународне пројекте
Јединица за интерну ревизију
Одсјек за заједничке послове и
Професионална ватрогасна јединица