Секретар

Секретар Скупштине града


Немања Панић

ПРАВА И ДУЖНОСТИ:

Секретар Скупштине организује рад стручне службе и помаже предсједнику Скупштине у припремању сједница и организовању рада Скупштине и њених радних тијела.

Секретар Скупштине се нарочито:

  • стара о остваривању права и дужности одборника и обезбјеђивању услова за рад клубова одборника;
  • прима иницијативе и приједлоге упућене Скупштини и даје их на даљу обраду надлежним органима и службама;
  • одговоран је за правно-техничку обраду аката усвојених на сједници Скупштине;
  • одговоран је за благовремено објављивање прописа и других аката које је донијела Скупштина и за достављање закључака и одборничких питања надлежним органима и службама;

врши и друге послове утврђене Статутом, Пословником о раду Скупштине града Градишка и одлуком о организацији и дјелокругу стручне службе којом непосредно руководи.

КОНТАКТ

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ ГРАДА: НЕМАЊА ПАНИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78400 Градишка

Телефон: +387 51 810 387

Факс: +387 51 814 498

Email: nemanja.panic@gradgradiska.com