Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности


Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  обавља послове локалне управе  који се односе на припрему, израду и доношење програма привредног развоја Града,  анализу праћење и предлагање мјера у области привреде на подручју Града, а посебно у области занатско-предузетничких дјелатности, план економског развоја у оквиру Стратегије развоја Града, спровођење управног поступка за доношење рјешења из области занатско-предузетничке дјелатности (трговина, угоститељство, занатство, услужне дјелатности, јавни превоз лица и ствари), припрему, израду и доношење програма друштвеног развоја Града у оквиру Статегије развоја  Града, анализу, праћење и предлагање мјера у области друштвених дјелатности на подручју Града, а посебно у области образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, спорта, информисања, младих и религије, демографије, равноправности полова, невладиног сектора, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Граду, а односи се на дјелокург рада одјељења.

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:

  • припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
  • редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
  • припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
  • активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
  • припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
  • учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и  доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем плану активности који припрема Одјељење за развој и међународне пројекте.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности има два одсјека:

  • Одсјек за привреду и
  • Одсјек за друштвене дјелатности

Контакт

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: ИВАН РАДЕНОВИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 361

Факс: +387 51 814 689

Email: ivan.radenovic@gradgradiska.com