Одјељење за привреду и друштвене дјелатности

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности


Одјељење за привреду и друштвене дјелатности  обавља послове локалне управе  који се односе на припрему, израду и доношење програма привредног развоја Града,  анализу праћење и предлагање мјера у области привреде на подручју Града, а посебно у области занатско-предузетничких дјелатности, план економског развоја у оквиру Стратегије развоја Града, спровођење управног поступка за доношење рјешења из области занатско-предузетничке дјелатности (трговина, угоститељство, занатство, услужне дјелатности, јавни превоз лица и ствари), припрему, израду и доношење програма друштвеног развоја Града у оквиру Статегије развоја  Града, анализу, праћење и предлагање мјера у области друштвених дјелатности на подручју Града, а посебно у области образовања, здравствене и социјалне заштите, културе, спорта, информисања, младих и религије, демографије, равноправности полова, невладиног сектора, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Граду, а односи се на дјелокург рада одјељења.

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:

 • припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
 • редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
 • припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
 • активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
 • припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
 • учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и  доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем плану активности који припрема Одјељење за развој и међународне пројекте.

Одјељење за привреду и друштвене дјелатности има два одсјека:

 • Одсјек за привреду и
 • Одсјек за друштвене дјелатности

Најчешћа питања предузетника


На захтјев страног држављанина регистрациони орган доноси рјешење о регистрацији ако испуњава услове из члана 17.став 1. Закона, а може почети са пословањем након издавања акта о одобреном привременом или сталном боравку у БиХ.

Предузетник обавља дјелатност под пословним именом. Пословно име садржи сљедеће елементе: опис дјелатности, назив као карактеристични дио пословног имена, име и презиме предузетника, ознаку с.п. и мјесто сједишта .Ако више предузетника заједнички обавља дјелатност, пословно име садржи имена свих оснивача или једног или више њих и ознаку и остали.

Обављање угоститељске дјелатности и дјелатност играонице за дјецу може се регистровати у истом пословном простору који испуњава услове за њихово обављање.

Предузетник може писаним овлашћењем повјерити вођење послова пословођи који је у радном односу код предузетника. Вођење пословања посредством пословође може бити опште или ограничено, на један или више издвојених јединица.

Самостални предузетник може у различитим градовима/општинама имати више издвојених јединица, уз обавезу да их региструје код надлежног органа јединице локалне самоуправе на чијој територији ће пословати.

Име издвојене јединице самосталног предузетника обавезно садржи: пословно име предузетника, ознаку да се ради о организационој јединици предузетника и мјесту издвојене јединице. Поред обавезних елемената имена издвојене јединице, предузетник може додати и назив издвојене јединице.

 

Зависно од радно-правног или другод статуса, самостални предузетник може пословати у три вида занимања:

 • основно занимање – физичко лице које није у радном односу обавезно се региструје као самостални предузетник за овај вид занимања,
 • допунско занимање – физичко лице које је у радном односу код другог послодавца са пуним радним временом, може се регистровати за овај вид занимања. У том случају, предузетник обавља дјелатност искључиво личним радом најдуже до половине седмичног пуног радног времена и
 • додатно занимање – физичко лице које је у радном односу на неким другим пословима, студент, корисник пензије, као и у другим случајевима када посебним прописима није другачије уређено, може да се региструје за овај вид занимања, ако запосли лице које испуњава услове за обављање тражене дјелатности.

Да, само за поједине дјелатности, најдуже на период до шест мјесеци у току једне календарске године. Могуће је одредити један или више периода у току једне календарске године, који збирно не могу бити дужи од шест мјесеци

Самостални предузетник који обавља дјелатност као допунско занимање не може запошљвати раднике.

 

Потребно је извршити промјене у пословном име предузетника.

Дјелатност заступања у осигурању може се обављати у форми самосталног предузетника. У поступку регистрације оснивања предузетника или промјене података предузетника, потребно је поред осталих докумената, доставити и дозволу Агенције за осигурање Републике Српске за дјелатност заступања у осигурању. Дозвола представља вид претходне сагласности за регистрацију ове дјелатности и услов је за провођење поступка регистрације.
Предузетник дјелатност заступања у осигурању обавља као искључиву дјелатност, тј. поред разреда дјелатности заступања у осигурању  предузетник не може регистровати обављање других дјелатности.

Са даном почетка прве привремене одјаве почиње трајање периода од двије године, у коме је предузетнику дозвољено да има укупно 6 (шест) мјесеци привременог престанка обављања дјелатности.

Сједиште предузетника је мјесто у  коме предузетник обавља дјелатност. Ако за обављање дјелатности није потребан пословни простор, сједиштем се сматра мјесто у којем предузетник има пребивалиште.

Контакт

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ПРИВРЕДУ И ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ: ИВАН РАДЕНОВИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 361

Факс: +387 51 814 689

Email: ivan.radenovic@gradgradiska.com


Овдје можете преузети Одлуку о расподјели средстава гранта удружењима од интереса града Градишка за 2022. годину.