Одјељење за комуналне и стамбене послове

Одјељење за комуналне и стамбене послове


Одјељење за комуналне и стамбене послове  обавља послове који се односе на обезбјеђење обављања комуналних дјелатности, развој комуналне  инфраструктуре, одржавање и старање о изградњи и кориштењу локалних и некатегорисаних путева, улица, хидромелиорационог система и других јавних објеката од значаја за Град,  евиденцију стамбеног Фонда и пословних простора, регистрацију етажних власника,  изградњу и развијање информационог система у комуналној и стамбеној области,    послове обрачуна   градских накнада, заштиту животне средине и енергетску ефикасност, праћење рада градских комуналних предузећа, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Граду, а односи се на дјелокруг рада Одјељења.

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:

  • припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
  • редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
  • припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
  • активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
  • припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
  • учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и  доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем плану активности који припрема Одјељење за развој и међународне пројекте.

Одјељење за комуналне и стамбене послове има три одсјека:

  • Одсјек за нормативно-правнепослове и Управно рјешавање,
  • Одсјек за комуналне дјелатности и водне услуге,
  • Одсјек за енергетску ефикасност и заштиту животне средине.

Контакт

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ И СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ: ВЕДРАН КНЕЖЕВИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 318

Факс: +387 51 814 689

Email: vedran.knezevic@gradgradiska.com