АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ

Актуелни пројекти


Пројекат: “Успостављање одрживог система водоснабдијевања у Градишци”

Назив донатора: Влада Републике Словеније путем Центра за међународну сарадњу и развој (ЦМСР).

Пројекат имплементира: Град Градишка.

Трајање пројекта: 17 мјесеци (јуни 2023. – новембар 2024.).

Вриједност пројекта: Цјелокупна вриједност инвестиције у овом пројекту је 1.564.847 евра, од чега су донаторска средства у износу од 625.939 евра, а остатак је обезбиједио Град Градишка.

Општи циљ пројекта: Унаприједити систем водоснабдијевања у Градишци и омогућити континуирану, дугорочну испоруку воде за пиће, кориштењем обновљивих извора сунчеве енергије.

Пројекат има за циљ јачање јавне службе водоснабдијевања и примјену одрживих извора енергије. Пројектно улагање у додатни експлоатациони бунар, фотонапонску електрану и трафостаницу на водоизворишту у Жеравици је значајан стратешки потез који свим грађанима обезбјеђује квалитетно и континуирано снабдијевање водом за пиће на дужи рок. Водоводна мрежа тренутно може да функционише и без планираних улагања, али је циљ да се превентивно дјелује на смањење природних резерви воде, исушивање експлоатационих бунара и повећање емисије CO2 (због проширења мреже водоснабдијевања и броја корисника). Коришћењем соларне енергије у потпуности ће се покрити потрошња енергије на изворишту воде. То би значило да ће на годишњем нивоу емисија CO2 бити смањена за 893 tCO2 (комплементарно електричној енергији која би се трошила сагорјевањем фосилних горива). Успостављање система одрживог управљања природним ресурсима биће олакшано преносом знања из комуналних предузећа у Словенији, а како би се превентивно дјеловало на унутрашње и екстерне ризике.

Пројекат: “Реконструкција јавне расвјете са ЛЕД свјетиљкама у граду Градишка”

Назив донатора: Влада Републике Словеније путем Центра за међународну сарадњу и развој (ЦМСР).

Пројекат имплементира: Град Градишка.

Трајање пројекта: 17 мјесеци (мај 2022. – октобар 2023.).

Вриједност пројекта: Цјелокупна вриједност инвестиције у овом пројекту је 2.055.308 милиона евра, од чега су донаторска средства у износу од 822.123 евра, а остатак је обезбиједио Град Градишка из средстава уштеде потрошње електричне енергије.

Општи циљ пројекта: Циљ овог пројекта је реконструкција система јавне расвјете на подручју града Градишка примјеном мјера ЛЕД енергетски учинковите и еколошке јавне расвјете путем имплементације оптималнога техничкога ЛЕД и SMART CITY рјешења којим би се поучили учинци знатне уштеде електричне енергије, посљедично смањење емисије CO2, побољшали и довели у потпуности у склад са нормом ЕН 13201 свјетлотехнички параметри и услови сигурности саобраћаја те смањили потенцијални ризици еколошкога онечишћења због кориштења еколошки неприхватљивих расвјетних тијела (нпр. натријеве и/или живине жаруље на избој у плину), спрјечавање свјетлоснога онечишћења и примјене опасних твари и посљедично трошкова за збрињавање. Најновије енергетски учинковите ЛЕД свјетиљке могу постићи уштеду енергије између 50-70%. ЛЕД јавна расвјета нуди тренутну уштеду у виду енергије, одржавања и текућих трошкова.

Најзначајније активности у оквиру пројекта односе се на замјену 6126 старих свјетиљки са ЛЕД свјетиљкама, инсталацију димера односо подешивача јачине свјетла на подручју цијеле територије града Градишке гдје се налази већ постављена јавна расвјета.

 НАЗИВ ПРОЈЕКТА: Успостављање система организоване продаје на сточној пијаци у Новој Тополи

Пројекат имплементира: Град Градишка и Развојни програм уједињених нација у БиХ (УНДП)

Трајање пројекта: 30.09.2022-31.12.2023. године

Укупна вриједност пројекта: Укупна вриједност пројекта је 427.000,00 КМ, од чега УНДП финансира са 200.000,00 КМ.

Кратки опис пројекта: Продаја живе стоке на подручју града Градишка тренутно се одвија на двије неусловне локације сточне пијаце: пијаца у зони града и сточна пијаца у Новој Тополи. Анализом ефикасности сточних пијаца утврђена је потреба пољопривредних произвођача за централизацијом, односно успостављањем јединствене локације за функционисање сточне пијаце.

С обзиром на површину од 12.962 m2, позицију у руралном дијелу територије града, те географски положај који омогућава бољу приступачност пољопривредним произвођачима и купцима са комплетне територије Града Градишка, града Бањалука, те општина Србац, Лакташи и других, као предмет инвестиције предвиђено је унапређење и модернизација сточне пијаце у Новој Тополи.

Пројекат унапређења сточне пијаце у Новој Тополи подразумијевао би изградњу потребне инфраструктуре, као и набавку опреме, осигуравање административне и ветеринарске контроле и испуњавање неопходних санитарних и хигијенских услова за откуп и продају живе стоке.

Реализацијом пројекта усвојиће се правилник о кориштењу, пијачни ред те ће се кроз доношење Скупштинске одлуке на нивоу Града осигурати организовано функционисање сточне пијаце, што ће резултирати сигурнијом продајом и заштитом пољопривредних произвођача.

У оквиру пројекта, кроз едукације и стручна усавршавања пољопривредни произвођачи ће проширити знања и компетенције из области сточарства и усвојити модалитете за повећање профита, промоцију и пласман властитих производа.

Project title: “Wastewater Collection and Treatment Gradiška“

Donor’s name: German Development Bank (KfW) as the financing agency – with funds from the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), and the Swiss State Secretariat for Economic Affairs (SECO).

Project implemented by: City of Gradiška

Project duration: Five years (June 2021-2026)

Project value: The total value of the investment in this project is 14.3 million euros, out of which the Donor grants the amount of EUR 14,066,845 (KfW – EUR 10,266,845, SECO – EUR 3,800,000), and the rest of the necessary funds was provided by the City of Gradiška.

Overall objective of the project: The overall objective of this project is to ensure the disposal and treatment of wastewater of the City of Gradiška in an environmentally sound and hygienic manner at affordable costs. The desired impact of this project is to contribute to the protection of the environment, specifically of the Sava River in and downstream of Gradiška and to the improvement of the hygienic situation of the population in Gradiška.

The Project will thus focus on necessary measures for the collection of municipal wastewater, its transfer to the anticipated new wastewater treatment plant and to the construction of this new wastewater treatment plant.

The most important activities within the project relate to the rehabilitation / replacement of critical parts of existing sewers and collectors; construction of secondary sewerage networks predominantly in those zones, where main drinking water source (Žeravica wellfield) is under threat by the current sanitation system, in zones of preferred urban development and in the Gradiška urban area; and the construction of a new wastewater transmission system and treatment plant.

 

Пројекат: „Сакупљање и пречишћавање отпадних вода Градишка“

Назив донатора: Њемачка развојна банка (KfW) у својству агенције за финансирање – средствима Њемачког Федералног Министарства за економску сарадњу и развој (BMZ), и Швицарски државни секретаријат за економска питања (SECO).

Пројекат имплементира: Град Градишка.

Трајање пројекта: Пет година (јун 2021-2026).

Вриједност пројекта: Цјелокупна вриједност инвестиције у овом пројекту је 14,3 милиона евра, од чега су донаторска средства у износу од 14.066.845 EUR (KfW – 10.266.845 EUR, SECO – 3.800.000 EUR), а остатак је обезбиједио Град Градишка.

Општи циљ пројекта: Циљ овог пројекта је да обезбиједи одлагање и пречишћавање отпадних вода града Градишка  на еколошки прихватљив начин по прихватљивој цијени. Жељени утицај овог пројекта је да допринесе заштити животне средине, конкретно ријеке Саве у и низводно од Градишке, и побољшању хигијенске ситуације становништва у Градишци.

Пројекат ће се, тако, фокусирати на неопходне мјере за прикупљање комуналних отпадних вода, њихово преношење у предвиђено ново постројење за пречишћавање отпадних вода и на изградњу новог постројења за пречишћавање отпадне воде.

Најзачајније активности у оквиру пројекта односе се на рехабилитацију/замјену критичних дијелова постојећих канализационих цијеви и колектора; изградњу секундарне канализационе мреже првенствено у оним зонама гдје је главни извор воде за пиће (водоизвориште Жеравица) у опасности због тренутног канализационог система, у зонама преферираног урбаног развоја, и у урбаном дијелу Градишке; те изградњу новог преносног система за отпадне воде и постројења за пречишћавање истих.

 

Пројекат: „Пројекат општинског, околишног и економског  управљања (МЕГ)“ (фаза 2)

 

Назив донатора: Влада Швицарске

Додатна финансијска подршка пројекту очекује се и од Владе Краљевине Шведске и Европске уније.

Пројекат имплементира: Развојни програм Уједињених нација у Босни и Херцеговини (UNDP).

Пројекат ће се имплементирати у сарадњи са Министарством вањске трговине и економских односа Босне и Херцеговине, Министарством правде и Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Федерације Босне и Херцеговине, те Министарством пољопривреде, водопривреде и шумарства и Министарством управе и локалне самоуправе Републике Српске, савезима општина и градова Федерације Босне и Херцеговине и Републике Српске.

Трајање пројекта: Период 2021-2025. године.

Укупна вриједност пројекта: cca 23 милиона КМ.

Циљ пројекта: Друга четворогодишња фаза МЕГ пројекта (2021-2025) има за циљ допринијети даљњој демократизацији локалне управе у Босни и Херцеговини, као и увођењу ефективнијих и ефикаснијих јавних услуга за грађане и грађанке. Ово се планира постићи кроз дијалог о политици добре локалне управе, заједно с регулаторним побољшањима на подручју услуга водоснабдјевања и управљања отпадним водама, који ће у коначници омогућити ефективније, правичније и одрживо пружање основних локалних услуга.

Пројекат: „Подршка Европске уније локалним партнерствима за запошљавање Фаза II“ (LEP II)

Назив донатора:  Европска унија

Пројекат имплементира: Међународна организација рада (МОР) у Босни и Херцеговини (БиХ)

Трајање пројекта:  21 мјесец (април 2022-децембар 2023.)

Вриједност пројекта:  Укупна вриједност пројекта износи 208.000 ЕУР, од чега износ од 160.000 ЕУР представља грант средства ЕУ.

Партнери:

 • ПП1 ЈУ „Техничка школа Градишка”,
 • ПП2 ЈУ „Средња стручна и техничка школа Градишка”,
 • ПП3 Завод за запошљавање Републике Српске – Биро Градишка,
 • ПП4 „ПМП Јелшинград-ФМП” а.д. Градишка,
 • ПП5 „ТИКТ Мануфактура” д.о.о. Градишка,
 • ПП6 „Миленковац” д.о.о. Градишка,
 • ПП7 „Hakadesch” д.о.о. Градишка,
 • ПП8 „Гончин”д.о.о. Градишка,
 • ПП9 „Botex”д.о.о. Градишка, и
 • ПП10 Удружење тренера ЦЕФЕ у Босни и Херцеговини

Општи циљ пројекта: Допринијети повећању укупног броја запослених/самозапослених на подручју града Градишка.

Специфични циљ (исход):

 • СЦ1 Локално партнерство за запошљавање Градишка као кључни актер у активним мјерама запошљавања и изради стратешких докумената запошљавања на локалном нивоу;
 • СЦ2 Повећана понуда обучене радне снаге на тржишту рада која се запошљава у прерађивачкој индустрији и покреће властите бизнисе/самозапошљава на локалном нивоу.

 

 

 

Пројекат: „Јачање улоге локалних заједница /
Мјесне заједнице (МЗ) у Босни и Херцеговини 2. фаза“

 

Донатор: Влада Швицарске и Влада Шведске

Пројекат имплементира: UNDP БиХ

Партнери: Министарство за људска права и избјеглице Босне и Херцеговине, Министарство правде Федерације Босне и Херцеговине, Министарство управе и локалне самоуправе Републике Српске, Влада Брчко Дистрикта, и оба ентитетска савеза општина/опћина и градова. Поред партнерства са кључним институцијама, пројекат ће уско сарађивати и менторисати одговорне партнере (ОЦД-ове) као ко-имплементаторе конкретних активности.

Пројекaт ће директно сарађивати са 41 јединицом локалне самоуправе (ЈЛС), 199 мјесних заједница (МЗ), обухватајући преко 400.000 грађана, на цјелокупном подручју БиХ.

Трајање пројекта: март 2020 – фебруар 2024. године

Вриједност пројекта: 18.200.000 КМ

Сектор дјеловања: рурални и регионални развој

Општи циљ: унапређење квалитета живота грађана Босне и Херцеговине кроз оснажене, родно одговорне мјесне заједнице (МЗ) које потпомажу активан ангажман грађана у јавном животу, док истовремено представљају примјер рада локалних самоуправа у чијем фокусу су људи, и служе као катализатор за демократске трансформације на локалном нивоу.

Исходи пројекта:

Исход 1.     Локалне самоуправе стварају погодно окружење за проактивно укључивање МЗ-а у доношење одлука и локални развој који води заједница.

Исход 2.     МЗ као легитимни и одрживи простори у заједници трансформирају глас грађана у квалитетне, родно прилагођене и инклузивне услуге и користе мреже МЗ-а за умножавање успјешних модела мјесних заједница широм земље.

Исход 3.   Власти виших нивоа преузимају одговорност и дјелују као одговор на све веће захтјеве грађана за бољим регулаторним оквиром МЗ-а кроз даље искораке у широј реформи локалне управе на нивоу земље.

Град Градишка учествује са 5 мјесних заједница.

 

Пројекат: Пројекат унапређења ефикасности локалних услуга
у Босни и Херцеговини (ПИПЛС)

 

Назив донатора: Развојни програм Уједињених нација у БиХ (УНДП), Влада Шведске

Пројекат имплементира: Развојни програм Уједињених нација у БиХ (УНДП)

Трајање пројекта: 3 године (01.2021. – 12.2023.)

Укупна вриједност пројекта: 2,44 милиона америчких долара

Стратешки партнер: Локалне самоуправе, Савез опћина и градова ФБиХ, Савез општина и градова РС, Уред координатора за реформу јавне управе (УКРЈУ), Влада ФБиХ, Влада РС

 Кантон:

Тузлански кантон, Зеничко-Добојски кантон, Посавски кантон, Кантон Сарајево, Херцеговачко-Неретвански кантон

Општина/Град (18):

Бања Лука, Центар Сарајево, Градишка, Хан Пијесак, Јабланица, Лукавац, Мостар, Нови Град, Ново Сарајево, Оџак, Орашје, Приједор, Шамац, Тешањ, Теслић, Требиње, Тузла, Живинице.

Општи циљ: ПИПЛС пројекат има за циљ унаприједити приступ кључним јавним услугама кроз боље управљање и повећање улагања у локалну инфраструктуру.

Сврха пројекта: Пружање техничке подршке при успостављању система за стратешко управљање јавном имовином, подршка у циљу оптимизирања јавне потрошње и повећања улагања у капиталне инвестиције и услуге дефинисане у развојним стратегијама, унапређења интерне контроле те пракси и процедура за јавне набавке те конкретна интервенција у циљу унапређења јавних услуга.

Тематске области које ПИПЛС пројекат покрива подијељене су на три компоненте:

Компонента 1: Помоћ ЈЛС у успостављању система за стратешко управљање јавном имовином, што укључује низ интервенција (транспарентно књижење, унапређење вјештина запослених, дефинисање политика и правилника за управљање имовином на локалном нивоу, комуникацију са доносиоцима одлука на вишим нивоима власти, итд.).

Компонента 2: Сарадња са ЈЛС у циљу оптимизирања јавне потрошње и улагања у капиталне инвестиције и услуге дефинисане у развојним стратегијама, унапређење интерне контроле, те унапређење пракси и процедура за јавне набавке.

Компонента 3: Конкретне интервенције у циљу унапређења јавних услуга уз праксе и средства мобилизирана кроз прве двије компоненте. Додјела бесповратних средстава ЈЛС са најбољим учинком ради спровођења приоритетних интервенција идентификованих развојним стратегијама.

Очекивани резултати:

 1. Партнерске јединице локалне самоуправе побољшавају пружање услуга бољим управљањем општинским портфељем имовине
 2. Партнерске локалне и кантоналне владе практицирају паметно управљање приходима и расходима, укључујући појачану интерну контролу и капацитете јавних набавки.
 3. Надограђена инфраструктура јавних услуга у партнерским локалним заједницама.

 

Пројекат: : Регионални програм локалне демократије
на Западном Балкану (ReLOaD 2)

 

Назив донатора: Европска унија (ЕУ)

Пројекат имплементира: Развојни програм Уједињених нација (УНДП)

Трајање пројекта: 4 године (од 01.01.2021. године)

Вриједност пројекта: Укупна вриједност пројекта је 13 милиона евра; вриједност пројектне компоненте у БиХ је 3,69 милиона евра

Општи циљ пројекта: Јачање партиципативне демократије и ЕУ интеграција на Западном Балкану оснаживањем цивилног друштва и младих да активно учествују у доношењу одлука, те унапређење потицајног правног и финансијског окружења за организације цивилног друштва (ОЦД).

Сврха пројекта: ReLOaD 2 пројекат ће одабраним ЈЛС пружити подршку да унаприједе приступ финансирања организација цивилног друштва (ОЦД) из својих буџета. Пројекат ће се фокусирати на институционализацију односа између ЈЛС и ОЦД, уз јачање капацитета обје стране, како би увидјели предности партнерства. Посебна пажња биће посвећена раду са младима, родној једнакости и промоцији интервенција које уважавају принцип мултиетничности у свим циљевима и активностима.

ReLOaD 2 осигураће наставак јачања партнерства између локалних власти и цивилног друштва у Албанији, Босни и Херцеговини, Косову, Сјеверној Македонији, Црној Гори и Србији, ширењем успјешног модела транспарентног финансирања пројеката организација цивилног друштва из буџета. Уз то, овај пројекат ће подржати већи грађански ангажман и радити на оснаживању младих у локалним заједницама. Стварањем могућности да стекну прво радно искуство, праксу, као и прилику за пружање рјешења у својим локалним заједницама, ставља се посебан фокус на младе.

I менторска сесија
Извјештај о првој менторској сесији можете поглеадти овдје.
Листу учесника можете преузети овдје.

II менторски састанак
Позив на други менторски састанак можете преузети овдје.
Извјештај о другој менторској сесији можете поглеадти овдје.

III менторски састанак
Извјештај о трећој менторској сесији можете поглеадти овдје.

Ранг листа са прегледом пројеката по јавном позиву за Град Градишку

 

Пројекат: Сигурна породица, једнаке могућности

Назив пројекта: Сигурна породица, једнаке могућности

Програм: „Оквир за реализацију циљева одрживог развоја као темељ за одржив и инклузиван раст у Босни и Херцеговини (SDG2BIH)“

Назив донатора: Влада Шведске

Пројекат имплементира: UNDP у партнерству са UNICEF-ом и UNWOMEN у БиХ, уз координацију Уреда резидентне координаторице УН-а

Главни партнер: Град Градишка

Партнер на пројекту: Центар за социјални рад

Трајање пројекта: 11 мјесеци (1.2.2024.-31.12.2024.)

Вриједност пројекта:  Укупна вриједност пројекта износи 192.271,00 КМ

Општи циљ пројектаДопринијети побољшању услова за квалитетнији живот корисника социјалне заштите на подручју града Градишка.

Очекивани резултати пројекта:

Резулатат 1 – Ојачани људски, технички и материјални капацитети Центра за социјални рад за пружање савјетодавних и едукативних услуга рањивим групама у стању социјалне потребе.

Резултат 2 – Унапријеђен модел савјетодавне и едукативне подршке рањивим групама унапријеђењем 2 постојеће услуге и увођењем 1 новог облика подршке. Прва унапријеђена услуга је рад са д‌јецом и младим са потешкоћама у развоју у оквиру Дневног Центра. Друга услуга је унапријеђен психосоцијални и савјетодавни рад са породицама из рањивих група у стању социјалне потребе. Нови облик подршке према корисницима, односи се на рад са родитељима д‌јеце и младих са потешкоћама у развоју.

Резултат 3 – Локална заједница информисана о пројектним активностима у цилју јачања свијести о значају пружања савјетодавних и едукативних услуга ЦСР за рањиве групе у стању социјалне потребе.