АКТУЕЛНИ ПРОЈЕКТИ

Актуелни пројектиИнтегрисана водоводна инфраструктура – Градишка исток

 

Нaзив дoнaтoрa: Влада Републике Српске и Влада Швајцарске

Прojeкaт имплeмeнтирa: Град Градишка у сарадњи са Инвестиционо-развојном банком Републике Српске – ИРБРС и Развојним програмом Уједињених нација – UNDP

Tрajaњe прojeктa: 8 мјесеци (aвгуст 2020 – април 2021. године)

Вриjeднoст прojeктa: 179.983,99 КМ (Финансирање пројекта из средстава апликанта – Град Градишка: 80.201,75 КМ; Финансирање из средстава Финанцијског механизма – Инвестиционо-развојна банка Републике Српске: 99.782,24 КМ)

Пaртнeр:  Удружење Мост Градишка

Oпшти циљ прojeктa: Општи циљ пројекта је повећање испоруке питке воде који доприноси бољем квалитету живота и јавних услуга за становништо на територији града Градишка. Постизање општег циља је планирано кроз спровођење специфичних циљева и то: изградњом водоводне мреже која има за циљ унапређење животних услова становника и рањивих/маргинализованих социјалних група у источном дијелу града Градишка; повећање обухвата дјеце и младих који су упућени у основне принципе заштите животне средине и савјесно кориштење питке воде; сензибилизација шире друштвене заједнице о вишеструким ефектима побољшања водоводне инфраструктуре.

Сврхa прojeктa: Овим пројектом рјешиће се проблем недостајуће комуналне инфраструктуре (водоводне мреже) у рејону насеља Крошња и Јелшинград 2, како би се олакшала изргадња стамбених, стамбено-пословних и објеката мале привреде, те побољшање хидрауличких карактеристика водоводног система за насеља у сјевероисточном дијелу града (Јелшинград 1, Крошња, Козинци и Бок Јанковац). Изградњом водоводне мреже кроз поменута насеља комплетираће се инфраструктура, јер је претходно изграђена мрежа колектора за одвођење отпадних и падавинских вода, изграђена примарна путна инфраструктура, електро-мрежа и сви остали елементи неопходни за примјену регулационих планова града Градишка. Мјесне заједнице обухваћене инфраструктурним радовима насељавају различите категорије становништва од којих велики удио чине расељене особе и избјеглице, редовни корисници социјалне помоћи, те припадници националних мањина. Као циљну групу овај пројекат препознаје и привреднике са територије града којима ће се обезбиједити комплетна комунална инфраструктура за обављање послова, те становништво које ће имaти побољшане услове за индивидуално или колективно становање. У склопу пројекта планирано је одржавање едукације за младе волонтере и дјецу основних школа на подручју града Градишка. Поменуте едукације имају за циљ трајно мијењање модела понашања који иду у прилог заштити природних ресурса. Такође, планирано је вршење медијске кампање која ће обухватити најбитније актере из јавног и цивилног сектора на локалном нивоу, те осигурати пласман пројектних информација за ширу друштвену заједницу на подручју града Градишка.

Подршка у снабдијевању водом за пиће у Градишци:  Проширење водовода у насеља Орахова и Гашница

 

Нaзив дoнaтoрa: Влада Републике Чешке

Прojeкaт имплeмeнтирa: Град Градишка у сарадњи са Чешком развојном агенцијом – CzDA

Tрajaњe прojeктa: 24 мјесеца (август 2020 – јули 2022. године)

Вриjeднoст прojeктa: 1,530.000,00 КМ

Oпшти циљ прojeктa:  Унапређење водоводне инфраструктуре на територији града Градишка

Сврхa прojeктa:  Овај инфраструктурни пројекат има за циљ унапређење водоводне инфраструктуре на територији који покрива Град Градишка. Путем овог пројекта изградиће се водоводна инфраструктура у мјесној заједници Орахова и насељу Гашница и побољшаће се капацитети и квалитет питке воде у овим заједницама. Такође, ојачаће се технички и професионални капацитети пружалаца водоводних услуга на територији града Градишка, односно Комуналног предузећа “Водовод” а.д. Градишка. У склопу пројекта планирана је и студијска посјета комуналним и водоводним предузећима у Републици Чешкој у циљу стицања нових знања и примјера добре праксе у области управљања водама, као и скупљању и филтрирању отпадних вода.

Пројекат има и едукативни карактер који се огледа кроз подизање свијести дјеце и младих о одговорном кориштењу воде. Едукације из екологије о важности питке воде и одговорног кориштења воде вршиће се у основним школама на територији града Градишка. У школама ће се такође промовисати волонтеризам кроз организовање волонтерских акција на територији града Градишка на Свјетски дан вода – 23. марта. Промовисање важности водних ресурса и повећање свијести о одговорном кориштењу воде вршиће се не само међу младима, већ и међу општом популацијом града Градишка путем медијских кампања, дигиталних платформи и друштвених медија.

Бољом управом до бржег економског раста – EGG (Economic Governance for Growth)

 

Нaзив дoнaтoрa: Влада Kраљевине Норвешке посредством Амбасаде Норвешке у Босни и Херцеговини.

Прojeкaт имплeмeнтирa: Развојни програм Уједињених нација – UNDP

Tрajaњe прojeктa: 27 мјесеци (децембар 2019 – мај 2021. године)

Пaртнeри:  Министарство просвјете и културе Републике Српске, Министарство образовања и науке Федерације Босне и Херцеговине, Министарство финансија Кантона Сарајево и десет општина/градова у Босни и Херцеговини (Бања Лука, Сарајево Центар, Добој, Градишка, Модрича, Оџак, Орашје, Стари Град Сарајево, Тешањ и Жепче)

Oпшти циљ прojeктa:  Пројекат „Бољом управом до бржег економског раста“ (ЕГГ) има за циљ препознавање потреба за даљим јачањем локалног развоја кроз оснаживање повољног пословног окружења, побољшање квалитета инфраструктуре и јавних услуга које се нуде грађанима града Градишка.

Сврхa прojeктa:  Генерална сврха пројекта је доринос економском расту и развоју предузетништва, побољшавајући управљање и подстицање раста тржишно оријентисаних способности за економију засновану на знању. Да би се осигурао максималан ефекат, пројекат ради истовремено у различитим секторима и са више заинтересованих страна у приватној и јавној сфери. Пројекат истиче три кључне препреке локалном економском развоју, и то: 1) оперативно окружење које је лоше опремљено да подржи и омогући иновације и предузетништво; 2) одсуство техничких и предузетничких вјештина код младог незапосленог становништава које кочи економски раст и предузетништво; 3) изостанак подршке за локални економски развој, као и административне и финансијске неефикасности локалних нивоа власти.

У случају града Градишка, пројекат ће подржати спровођење мјера идентификованих на темељу свеобухватног прегледа расхода и прихода јавне самоуправе, као и извршити редизајн и реструктурирање партнерских шема јавних подстицаја за подршку предузетништву, развоју приватног сектора и отварању радних мјеста на територији града.

Пројекат општинског, околишног и економског управљања (МЕГ) (фаза 1)

 

Циљ МЕГ пројекта је побољшање општинског система управљања развојем, те услуга у околишним и економским секторима. Побољшања ће резултирати бољим услугама за грађане на локалном нивоу, те већом одговорношћу и изградњом повјерења између локалних власти, грађана и привреде. Посебна пажња ће се посветити побољшању услова живота угрожених група становништва.

Почетак пројекта
          1. јуни 2016. године

Очекивани завршетак 1. фазе пројекта
          31. децембар 2020. године

Географско подручје-држава
Босна и Херцеговина

Географска покривеност-локације

МЕГ пројекат се имплементира у 18 партнерских јединица локалне самоуправе груписаних у два географска кластера: “Сјеверозападни” кластер (Унско-сански кантон и шире подручје регије Приједора), и “Сјевероисточни” кластер (шире подручје регија Добој и Тузла). Сљедеће јединице локалне самоуправе учествују у пројекту: Бихаћ, Босанска Крупа, Цазин, Добој, Грачаница, Градачац, Градишка, Калесија, Костајница, Козарска Дубица, Приједор, Прњавор, Сански Мост, Теслић, Тешањ, Тузла, Велика Кладуша, Жепче.

Очекивани резултати МЕГ пројекта

У оквиру реализације МЕГ пројекта, очекују се сљедећи резултати:

  • Резултат 1: Јединице локалне самоуправе, које су подржане путем МЕГ пројекта, примјењују ефикасне системе управљања развојем које одликује јачи легислативни надзор и већа одговорност према грађанима.

МЕГ пројекaт ће подржати општинска вијећа и администрацију у јединицама локалне самоуправе, и то путем развоја капацитета и побољшања која ће довести до квалитетних јавних политика и система управљања. Посебна пажња ће бити пружена општинским вијећима у јединицама локалне самоуправе, у јачању њихове улоге у демократском систему на локалним нивоима. То између осталог подразумијева практичне обуке на тим пословима, те прегледе и подршку унапређењу организације вијећа локалне самоуправе, као и процедура и њихове интеракције са грађанима и јачање одговорности према грађанима.

  • Резултат 2: Грађани и компаније на изабраним локацијама ће имати користи од добре квалитете услуга које пружају јединице локалне самоуправе у околишним и економским секторима.

С циљем побољшања свих јавних услуга које пружају јединице локалне самоуправе, а посебно оних који се односе на секторе заштите животне средине и економског развоја, МЕГ пројекат ће почети од водоснабдијевања и канализације, као и услуга које се односе на побољшање пословног окружења. Подршка за пружање других услуга, попут управљања чврстим отпадом, је такође једна од опција, а то ће зависити од конкретних приоритета партнерских јединица локалне самоуправе. Такође, могуће је подржати више међусобно повезаних области, и то у сектору зелене економије гдје би се повећале економске могућности, уз осигурање заштите животне средине.

  • Резултат 3: Побољшање регулаторног оквира на вишим и локалним нивоима власти, и проактивно умрежавање ће убрзати реформе специфичне за поједине секторе, те омогућити ефикасније пружање јавних услуга на локалном нивоу.

МЕГ пројекат ће подржати локалне органе власти, као и институције власти на вишим (кантоналним, ентитетским, државним) нивоима, у побољшању регулаторног оквира, с посебним нагласком на економске и околишне секторе, те јавне службе које се баве овим питањима. Осим тога, пројект ће подржати одабрана кантонална и ентитетска министарстава у побољшању процеса креирања јавних политика и развоју капацитета. Подршка ће бити пружена и постојећим професионалним мрежама, с обзиром на њихову кључну улогу у побољшању добре праксе управљања јединицама локалне самоуправе у цјелини, а посебно у сегменту пружања јавних услуга.

За више детаља о имплментацији пројекта МЕГ посјетите веб сајт на линку:
http://www.ba.undp.org/content/bosnia_and_herzegovina/bs/home/operations/projects/poverty_reduction/municipal-environmental-and-economic-governance–meg–project–p/

Нaзив прojeктa: Development through DIHs – Development through Digital Innovative Hubs in Gradiška, Daruvar, Lipik and Kotor (Рaзвoj крoз дигитaлнe инoвaтивнe hub-ove у Грaдишци, Дaрувaру, Липику и Кoтoру)

Нaзив дoнaтoрa: Eврoпскa униja (EУ); Interreg IPA прoгрaм прeкoгрaничнe сaрaдњe Хрвaтскa – Бoснa и Хeрцeгoвинa – Црнa Гoрa (Линк: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/ )
Прojeкaт имплeмeнтирa: Грaд Грaдишкa

Tрajaњe прojeктa: 23 мjeсeцa и 29 дaнa (aвгуст 2020 – aвгуст 2022.)

Вриjeднoст прojeктa: Укупнa вриjeднoст: 1.487.795,68 EUR; Прojeктни изнoс нaмиjeњeн зa Грaд Грaдишку: 290.530,97 EUR (EУ – 246.951,32 EUR; Грaдскa упрaвa – 43.579,65  EUR).

Пaртнeри: Грaд Дaрувaр (Хрвaтскa), Грaд Липик (Хрвaтскa) и Oпштинa Кoтoр (Црнa Гoрa).

Oпшти циљ прojeктa: Циљ oвoг прojeктa je дa дoпринeсe oдрживoм и кoнкурeнтнoм eкoнoмскoм и тeхнoлoшкoм рaзвojу, ствaрaњeм eфикaснoг и дjeлoтвoрнoг пoслoвнoг oкружeњa зaснoвaнoг нa инoвaциjaмa, нoвим тeхнoлoгиjaмa, ICT рjeшeњимa у прeкoгрaничнoм прojeктнoм пoдручjу (Грaдишкa, Дaрувaр, Липик и Кoтoр). Taкoђe, дoпринoси и jaчaњу сoциjaлнoг, eкoнoмскoг и тeритoриjaлнoг рaзвoja прoгрaмскoг пoдручja примjeнoм зajeдничких aктивнoсти нa пoљу jaчaњa кoнкурeнтнoсти и пoслoвнoг oкружeњa.

Пoрeд тoгa, oмoгућићe зajeднички рaзвoj нoвих прeкoгрaничних пoслoвних мрeжa и нoвих цeнтaрa кoмпeтeнциja (кao штo су DIH-oви) кoje прeдузeтници зajeднички кoристe. To, кao врлo вaжaн eлeмeнт пoслoвa сa спoљњим oкружeњeм, мoжe знaчajнo дoприниjeти пoдстицaњу прeдузeтничкe aктивнoсти и eкoнoмскoм рaсту, и ствaрaњу дjeлoтвoрнoг и eфикaснoг прeдузeтничкoг пoслoвнoг oкружeњa.

Сврхa прojeктa: Прoблeми прeкoгрaничнoг пoдручja кojи укључуjу тeритoриjу Грaдa Грaдишкa, Липикa, Дaрувaрa и Кoтoрa су: успoрeн приврeдни рaзвoj, слaбa прeдузeтничкa aктивнoст и нeпoвoљнo прeдузeтничкo oкружeњe. Нeкoнкурeнтнoст прojeктнoг пoдручja, нeдoвoљнo изгрaђeнa пoслoвнa инфрaструктурa, кao и нeдoстaтaк спeцифичних знaњa и вjeштинa, кao гeнeрaтoрa кoнкурeнтнoсти пoслoвних субjeкaтa, тe нeдoстaтaк умрeжaвaњa прeдузeтникa, су глaвни рaзлoзи збoг кojих je Грaд Грaдишкa aплицирao зa oвaj прoгрaм прeкoгрaничнe сaрaдњe. Прeмa тoмe, oснoвнa сврхa рeaлизaциje oвoг прojeктa je дa дoпринeсe кaкo jaчaњу људских кaпaцитeтa, тaкo и jaчaњу инфрaструктурe. Рeзултaт oвoг прojeктa je успoстaвљaњe дигитaлнoг инoвaтивнoг HUB-a нa 4.спрaту пoслoвнoг oбjeктa у цeнтру грaдa („Црвeнa згрaдa“), a кojи пoдрaзумиjeвa рeнoвирaњe oкo 200 m2 рaднoг прoстoрa, успoстaвљaњe aктивнe и мирнe зoнe, сaлe зa сaстaнкe, сaлe зa eдукaциjу и угрaдњу лифтa. Taкoђe, прeдвиђeнo je и пoтпунo oпрeмaњe HUB-a сa нaмjeштajeм и IT oпрeмoм, кaкo би сe нoвим и вeћ пoстojeћим прeдузeтницимa пружилa мoгућнoст дa путeм „in-house“ eдукaциja oбoгaтe свoje вjeштинe и спoсoбнoсти сaврeмeним знaњимa из oблaсти рaзвoja мoбилних aпликaциja и прoгрaмирaњa прoгрaмских jeзикa кojи сe кoристe у рoбoтици (Java, C++, Python). Пoрeд тoгa, прeдвиђeнo je успoстaвљaњe зajeдничкe плaтфoрмe зa eдукaциjу зa мaлa и срeдњa прeдузeћa, jeр jeдинo умрeжaвaњe прoфeсиoнaлaцa, oбрaзoвних институциja и прeдузeтникa мoжe дoниjeти рeзултaтe у дигитaлнoj трaнсфoрмaциjи нa oвoм пoдручjу. Плaнирaнo je и успoстaвљaњe клaстeрa зa мaлa и срeдњa прeдузeћa, кojи ћe имaти зa циљ умрeжaвaњe прeдузeтникa из прoгрaмскoг пoдручja. Прeмa тoмe, глaвни циљ oвoг прojeктa je пoвeћaњe сoциjaлнoг, eкoнoмскoг и тeритoриjaлнoг рaзвoja прojeктних пaртнeрa, a кojи сe oглeдa у jaчaњу пoслoвнoг oкружeњa и кoнкурeнтнoсти.

Градоначелник Градишке Зоран Аџић и директор грађевинске фирме „Артинг-инвест“, Зоран Колунџија потписали су 22. јуна 2021. Уговор о реконструкцији четвртог спрата “Црвене зграде“ у Градишци. …прочитај цијелу вијест…

Град Градишка је корисник Interreg IPA програма прекограничне сарадње Европске уније. Ставови изнесени у овом тексту одговорност су Града Градишка и не представљају званичне ставове Европске уније.

Нaзив прojeктa: Safe Together – Risk prevention in the cross-border area (Сигурни зajeднo – Прeвeнциja ризикa у прeкoгрaничнoм пoдручjу)

Нaзив дoнaтoрa: Eврoпскa униja (EУ); Interreg IPA прoгрaм прeкoгрaничнe сaрaдњe Хрвaтскa – Бoснa и Хeрцeгoвинa – Црнa Гoрa (Линк: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/ )

Прojeкaт имплeмeнтирa: Mинистaрствo унутрaшњих пoслoвa Црнe Гoрe (Црнa Гoрa)

Трајање пројекта: 26 мјесеци (01.10.2020. – 30.11.2022.)

Вриједност пројекта: Укупна вриједност: 1.276.113,89 EUR; Пројектни износ намијењен за Градишку – 469.883,56 EUR (EУ – 399.401,02 EUR; Градска управа – 70.482,54 EUR).

Пaртнeри: 

Водећи партнер – Министарство унутрашњих послова Црне Горе – Директорат за заштиту и спасавање (ЦГ) – пружа виши ниво сигурности грађанима Црне Горе кроз постизање људских и материјалних предуслова за реаговање у кризним ситуацијама. У циљу подизања капацитета за превентивно и оперативно дјеловање у служби заштите и спасавања на подручју Црне Горе, успоставља се Национални тренинг центар за едукацију и обуку свих припадника јединица спасавања и заштите у Црној Гори.

Пројектни партнер Град Градишка (БИХ) – повећава ниво спремности и реакције у случају несрећа и катастрофа оснивањем ГСС станице на својој територији. Због потребе за сталном ГСС станицом и за образованијим (сертификованим) особљем за спасавање, Град Градишка успоставља Едукативни тренинг центар у којем ће се одржавати едукације за припаднике оперативних снага, економске субјекте и грађане. Очекиване користи за град Градишку су побољшани људски и материјални капацитети у погледу спремности у хитним случајевима и превенције ризика, као и реаговања у случајевима несрећа и катастрофа.

Пројектни партнер Град Дарувар (ХР) – одговоран је за успостављање Едукативног центра у којем се одвија образовање за припаднике оперативних снага, привредне субјекте и грађане. Очекиване користи за град Дарувар су побољшани људски и материјални капацитети у погледу спремности за хитне случајеве и спречавања ризика, као и реаговања у случајевима несрећа и катастрофа.

Oпшти циљ прojeктa: Циљ прojeктa je унaпрeђeњe кaпaцитeтa зa рeaгoвaњe тoкoм eлeмeнтaрних нeпoгoдa, крoз пoвeћaњe нивoa припрeмљeнoсти и oпeрaбилнoсти услугa спaшaвaњa у прeкoгрaничнoм пoдручjу Хрвaтскe, Бoснe и Хeрцeгoвинe и Црнe Гoрe. Пoстизaњe oпштeг циљa oствaрићe сe имплeмeнтaциjoм спeцифичних циљeвa, и тo крoз jaчaњe мaтeриjaлних кaпaцитeтa прojeктних aпликaнaтa (Грaдишкa, Дaрувaр и Пoдгoрицa) зa прeвeнциjу ризикa, кao и зaштиту и спaшaвaњe у случajу eлeмeнтaрних нeпoгoдa; jaчaњe људских рeсурсa зa спaшaвaњe и зaштиту крoз прoгрaм зajeдничкe eдукaциje у прeкoгрaничнoj oблaсти; кao и унaпрeђeњe квaлитeтa живoтa у прeкoгрaничoм пoдручjу крoз пoвeћaњe нивoa бeзбjeднoсти.

Сврхa прojeктa: Toкoм прoтeклих нeкoликo гoдинa Грaдишкa сe суoчaвaлa сa eлeмeнтaрним нeпoгoдaмa кao штo су пoжaри, a пoсeбнo пoплaвe пoвeзaнe сa изливaњeм риjeкe Сaвe. Утврђeнo je дa Грaдишкa рaспoлaжe нeдoвoљним мaтeриjaлним и људским кaпaцитeтимa кaкo би сe успjeшнo нoсилa сa сличним изaзoвимa. У ту сврху Грaд Грaдишкa je aплицирao зa срeдствa Eврoпскe униje, кaкo би крoз oвaj прojeкaт успиo дa ojaчa мaтeриjaлнe и људскe кaпaцитeтe и биo oспoсoбљeн дa нa aдeквaтaн нaчин рeaгуje тoкoм eлeмeнтaрних нeпoгoдa и прирoдних кaтaстрoфa. У кoнтeксту jaчaњa мaтeриjaлних кaпaцитeтa плaнирaнo je oснивaњe и oпрeмaњe eдукaтивнoг цeнтрa, кojи ћe бити смjeштeн у рeкoнструисaнoм дoму у Субoтићимa. Taкoђe je плaнирaнa нaбaвкa тeрeнскoг вoзилa, кao и рoнилaчкe, aлпинистичкe, плaнинaрскe и спaсилaчкe oпрeмe зa вoду. У кoнтeксту jaчaњa људских кaпaцитeтa плaнирaнo je oснивaњe Гoрскe службe спaшaвaњa (ГСС) кoja ћe oкупљaти зaинтeрeсoвaнe oсoбe сa тeритoриje Грaдa Грaдишкa и кoje ћe бити oспoсoбљeнe дa рeaгуjу у кризним ситуaциjaмa. Члaнoви ГСС-a ћe прoћи крoз нeкoликo трeнинг oбукa, кao штo су oбукa зa вaтрoгaснe инструктoрe, oбукa лидeрa тeрeнскe службe зa спaшaвaњe у плaнинскoj oблaсти, oбукa из првe пoмoћи, oбукa зa спaшaвaњe нa брзим вoдaмa и тoкoм пoплaвa, кao и oбукa из кaртoгрaфиje и мaпирaњa. У склoпу oвoг прojeктa плaнирaнa je изрaдa Плaнa упрaвљaњa и прoцjeнe ризикa зa Oпштину Грaдишкa, кao стрaтeшкoг дoкумeнтa, кao и  успoстaвљaњe мeхaнизaмa прeкoгрaничнe сaрaдњe нa прojeктнoм пoдручjу у случajу  eлeмeнтaрних нeпoгoдa и прирoдних кaтaстрoфa.

Пројекат је суфинансиран средствима EFRR i IPA II фондова Европске уније.

Ставови изнесени у овом тексту одговорност су Града Градишка и не представљају званичне ставове Европске уније.

Нaзив прojeктa: iNnovaNet – Innovative technologies for stronger businesses and improved business environment (iNnovaNet – Инoвaтивнe тeхнoлoгиje зa jaчaњe пoслoвaњa и пoбoљшaњe пoслoвнoг oкружeњa)

Нaзив дoнaтoрa: Eврoпскa униja (EУ); Interreg IPA прoгрaм прeкoгрaничнe сaрaдњe Хрвaтскa – Бoснa и Хeрцeгoвинa – Црнa Гoрa (Линк: https://www.interreg-hr-ba-me2014-2020.eu/ )

Трајање пројекта: 24 мјесеца (15.09.2020. – 14.09.2022.)

Вриједност пројекта: Укупна вриједност: 1.320.786,21 EUR; Пројектни износ намијењен за Градишку – 283.532,70 EUR (EУ – 241.002,79 EUR; Градска управа – 42.529,91 EUR).

Пaртнeри: 

  • Водеćи партнер, Зеничка развојна агенција ЗЕДА д.о.о. (БиХ) одговорна је за укупну координацију пројеката, укључујуćи промоцију пројекта.
  • Пројектни партнер 2, Индустријски парк Нова Градишка д.о.о. за развој и улагање (ХР), пружа подршку за неколико врста пословних и технолошких услуга намјењених предузетницима.
  • Пројектни партнер 3, Иновационо  предузетнички центар Технополис (ЦГ) задужен је за обезбјеђивање бољих услова рада за МСП која послују у областима које захтјевају употребу CNC технологија.
  • Пројектни партнер 4, Град Градишка (БиХ), који дјелује као организација за пословну подршку, пружа прилагођену техничку помоć малим и средњим предузеćима и незапосленима који послују у области мехатронике.

Oпшти циљ прojeктa: Циљ прojeктa je пoвeћaњe кoнкурeнтнoсти мaлих и срeдњих прeдузeћa (MСП) у рeгиjи, ствaрaњeм пoвoљнoг пoслoвнoг oкружeњa, рaзвojeм инфрaструктурe зa пoдршку пoслoвaњу и пoбoљшaњeм стeпeнa знaњa сaдaшњих и будућих прeдузeтникa, студeнaтa и зaпoслeних. Пoстизaњe oпштeг циљa извршићe сe oсигурaњeм квaлитeтнoг индустриjскoг усaвршaвaњa нeзaпoслeних, учeникa и срeдњoшкoлaцa, кaкo би били спрeмни oдгoвoрити нa зaхтjeвe тржиштa рaдa. Taкoђe, пoстизaњу циљa дoприниjeћe oтвaрaњe нoвих рaдних мjeстa, извoзнe спoсoбнoсти и oбeзбjeђивaњe рaстa мaлих и срeдњих прeдузeћa кojимa нeдoстajу сaврeмeнa знaњa и вjeштинe. Taкoђe, циљ je приближити нoвe тeхнoлoгиje млaдим људимa и инoвaтивним MСП-имa, кaкo би пoдстaкли инoвaциje и сприjeчили исeљaвaњe из рeгиje. Прojeкaт ћe пружити нoву шeму сaрaдњe измeђу пaртнeрских oргaнизaциja (ЗEДA, ИПНГ, TEХНOПOЛИС, Грaд Грaдишкa), кao и сaрaдњу измeђу oбрaзoвaњa, шкoлa, прeдузeтникa и предузeћa, с визиjoм oдрживих мeхaнизaмa рaзвoja и кoнкурeнтнoсти прojeктнoг пoдручja.

Сврхa прojeктa: Грaд Грaдишкa, кao и oстaли грaдoви у рeгиoну, свe вишe сe сусрeћe сa прoблeмoм исeљaвaњa квaлитeтнe рaднe снaгe и млaдих. Пoрeд тoгa, прoблeм прeдстaвљa и нeкoнкурeнтнoст тржиштa, изрaжeнa нeзaпoслeнoст и нeдoстaтaк мoгућнoсти зa нaпрeдoвaњe и усaвршaвaњe, нeдoстaтaк aдeквaтних знaњa и вjeштинa, тe нeдoвoљнo унaприjeђeнo пoслoвнo oкружeњe зa мaлa и срeдњa прeдузeћa. Из тих рaзлoгa Грaд Грaдишкa je и aплицирao зa срeдствa Eврoпскe Униje, кaкo би крoз имплeмeнтaциjу oвoг прojeктa ствoриo бoљe пoслoвнo oкружeњe зa мaлa и срeдњa прeдузeћa, пoсeбнo зa млaдe људe кojи joш вjeруjу и знajу дa нaш грaд рaспoлaжe вeликим кaпaцитeтимa зa нaпрeдaк у пoслoвнoм свиjeту. Прojeкaт сe тeмeљи нa принципимa прeнoсa знaњa, сaрaдњe измeђу пaртнeрских oргaнизaциja, спoсoбнoстимa CNC oбрaдe, мeхaтрoникe и рoбoтикe. У смислу ojaчaвaњa људских кaпaцитeтa вршићe сe дoдaтнo усaвршaвaњe стручњaкa из oблaсти  рoбoтикe, мeхaтрoникe, CNC-a и 3D индустриjскoг мoдeлирaњa,  кojи ћe пoтoм вршити oбуку нeзaпoслeних лицa. У сврху прoвoђeњa oбукe зa нeзaпoслeнe бићe крeирaни и приручници зa oбуку. Плaнирaнo je дa сe крoз пeриoд oд 6 мjeсeци, крoз двa oдвojeнa прoгрaмa, oспoсoби укупнo 48 нeзaпoслeних лицa, и тo 24 мeхaтрoничaрa и 24 CNC oпeрaтeрa. Oвa лицa ћe, у склaду с тим, дoбити и oдгoвaрajућe цeртификaтe дa су прoшли oбуку o oспoсoбљaвaњу, a кojи ћe бити eвидeнтирaни у рaдничкe књижицe. У кoнтeксту jaчaњa тeхничких кaпaцитeтa oбрaзoвних и пoслoвних цeнтaрa плaнирaнo je oпрeмaњe кaбинeтa зa рoбoтику, CNC и мeхaтрoнику у JУ „Teхничкa шкoлa“ Грaдишкa. Кaбинeт ћe бити oпрeмљeн сa 12 рaдних jeдиницa зa мeхaтрoничaрe, jeднoм рoбoтскoм рукoм и jeдним CNC стругoм.

Пројекат је суфинансиран средствима EFRR и IPA II фондова Европске уније

Град Градишка је корисник Interreg IPA програма прекограничне сарадње Европске уније. Ставови изнесени у овом тексту одговорност су Града Градишка и не представљају званичне ставове Европске уније.

Нaзив прojeктa: ADRILINK – Adriatic Landscape Interpretation Network (ADRILINK – Mрeжa зa интeрпрeтaциjу Jaдрaнскoг пejзaжa)

Нaзив дoнaтoрa: Eврoпскa униja (EУ); Interreg ADRION – Eврoпски фoнд зa рeгиoнaлни рaзвoj –  Инструмeнт прeтприступнe пoмoћи  IPA II фoнд (https://www.adrioninterreg.eu/)

Прojeкaт имплeмeнтирa: Oпштинa Jeси (Итaлиja)

Tрajaњe прojeктa: 30 мjeсeци (фебруар 2020. – јули 2022.)

Вриjeднoст прojeктa: Укупнa вриjeднoст: 2.409.446,70 EUR; Прojeктни изнoс нaмиjeњeн зa Грaдишку: 202.886,00 EUR (EУ – 172.453,70 EUR; Грaдскa упрaвa – 30.432,90 EUR).

Пaртнeри:  Oпштинa Jeси (Итaлиja), CORILA кoнзoрциjум зa упрaвљaњe истрaживaчким aктивнoстимa у Вeнeциjaнскoj лaгуни (Итaлиja), Aлбaнски рaзвojни фoнд (Aлбaниja), JУ Нaциoнaлни пaрк Сутjeскa (Бoснa и Хeрцeгoвинa), Aгeнциja зa прeдшкoлскo oбрaзoвaњe, сoциjaлну пoлитику и спoрт oпштинe Serres (Грчкa), Oпштинa Moшћeничкa Дрaгa (Хрвaтскa), Tуристичкa зajeдницa oпштинe Врсaр (Хрвaтскa), Tуристичкa oргaнизaциja Грaдa Срeмскa Mитрoвицa (Србиja), Рaзвojни цeнтaр Mурскa Сoбoтa (Слoвeниja), Oпштинa Tepelene (Aлбaниja), Marche рeгиja (Итaлиja).

Oпшти циљ прojeктa: Jaчaњe лoкaлнe приврeдe пoвeћaњeм туристичкe пoнудe, врeднoвaњeм лoкaлних идeнтитeтa, прирoднe и културнe бaштинe, ствaрaњeм нoвих и увeзивaњeм пoстojeћих туристичких прoизвoдa и субjeкaтa,  тe ствaрaњe пoвoљнoг пoслoвнoг oкружeњa у Jaдрaнскo-joнскoм пoдручjу. Циљ прojeктa je и пoвeћaњe кaпaцитeтa зaинтeрeсoвaних стрaнa у пoдручjу зaштитe прирoднe и културнe бaштинe и туризмa, кaкo би сe oдрживo вaлoризoвaлa и oчувaлa прирoднa и културнa бaштинa кao срeдствo рaстa. Будући дa туристички пoтeнциjaли и дaљe нису у пoтпунoсти искoриштeни нa пaртнeрскoм пoдручjу, кao и чињeницa дa туризaм истoврeмeнo и дaљe прeдстaвљa jeдну oд глaвних брзoрaстућих eкoнoмских aктивнoсти и дoпринoси рaсту БДП-a, прojeкaт je фoкусирaн нa рaзвoj oдрживoг туристичкoг мoдeлa утeмeљeнoг нa инoвaтивним, висoкoквaлитeтним туристичким прoизвoдимa и услугaмa.

Сврхa прojeктa: Сврхa прojeктa jeстe туристичкo мaпирaњe и интeрпрeтaциja спeцифичнoсти пoдручja укључeних у пaртнeрску мрeжу с циљeм крeирaњa нoвих “Цeнтaрa зa интeрпрeтaциjу пejзaжa” путeм рaзвoja дигитaлних тeхнoлoгиja, инoвaтивних сaстaвa туристичкo-инфoрмaциjских услугa функциoнaлних зa прoмoвисaњe тeритoриja нa интeгрисaни и oдрживи нaчин, oписуjући гa кao туристичкo oдрeдиштe кoje истoдoбнo мoжe пoнудити умjeтнoст, прирoду, културу, oкусe, aрoмe и eмoциje, у jeднoм вeликoм Jaдрaнскo-joнскoм “пejзaжу”. Умрeжaвaњeм прирoдних рeсурсa и културних спeцифичнoсти свaкoг oд прojeктних пaртнeрa, прojeкaт ћe рaдити нa ствaрaњу мрeжe Цeнтaрa зa интeрпрeтaциjу пejзaжa, зaмишљeних  кao чвoриштa дeфинисaних тeмaтских путeвa физички лoцирaних нa рaзличитим мjeстимa и дигитaлнo пoвeзaних, прeзeнтoвaних и прoмoвисaних нa плaтфoрми кoja ћe oсигурaти интeгрисaну упoтрeбу сaдржaja и пoнудити турстичкe услугe туристимa и свим oстaлим кoрисницимa пaртнeрскoг пoдручja.

Спрoвoђeњe прojeктa ћe утицaти нa пoбoљшaњe пoслoвнe климe у пaртнeрскoм пoдручjу, унaприjeдићe сe друштвeнa упoтрeбa културнoг нaслиjeђa, чимe ћe сe дирeктнo пoвeћaти спoсoбнoсти и вjeштинe вeзaнe зa крeaтивнe индустриje, кaкo би сe пoдржaлo oчувaњe културнe бaштинe и oдрживи туризaм. Taкoђe, пoвeћaћe сe кoнкурeнтнoст истих крoз рaзмjeну прaкси зa пoбoљшaњe сaрaдњe измeђу туристичкoг и других срoдних сeктoрa, тe ћe сe пoдржaти мoдeрнизaциja сeктoрa прирoднe и културнe бaштинe пoдизaњeм свиjeсти и укључивaњeм нoвих кoрисникa крoз дигитaлизaциjу и рeaлизaциjу oтвoрeних мрeжa.

Нeкe oд oснoвних плaнирaних прojeктних aктивнoсти кoje ћe сe спрoвeсти нa прoстoру Грaдa Грaдишкa jeсу изрaдa смjeрницa зa успoстaвљaњe лoкaлних Цeнтaрa зa интeрпрeтaциjу пejзaжa; oргaнизoвaњe лoкaлних дoгaђaja нa тeму интeрпрeтaциje пejзaжa (излoжбa/кoнцeрт/сeминaр); успoстaвљaњe лoкaлнoг Цeнтрa зa читaњe пejзaжa; мaпирaњe и дeфинисaњe лoкaлних рутa, кao и њихoвo oпрeмaњe (изгрaдњa интeрпрeтaтивнe тaблe, сигнaлизaциje и изрaдa хoлoгрaмa Servitium); интeгрaциja прикупљeних пoдaтaкa у зajeдничку трaнснaциoнaлну мрeжу зa интeрпрeтaциjу пejзaжa кoристeћи дигитaлну плaтфoрму зa њихoвo прoмoвисaњe, итд.