Служба градоначелника

Служба градоначелника

Служба Градоначелника обавља  савјетодавне, протоколарне, административно-техничке послове за потребе Градоначелника,  информисање јавности о пословима из надлежности Скупштине Града и Градоначелника, имовинско-правне послове,  послове уговарања и јавних набавки, послове заступања пред судовима, послове припреме нацрта, приједлога одлука и других нормативно-правних аката (општих и појединачних) које доноси Скупштина Града, а који су из дјелокруга рада службе Градоначелника, управне послове из дјелокруга рада службе Градоначелника, послове везане за информационе технилогије, послове цивилне заштите.

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Служба нарочито: припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта; редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте; припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте; активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;  припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката; учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и  доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Службе, према динамици дефинисаној у годишњем плану активности који припрема Одјељење за развој и међународне пројекте.

Служба Градоначелника има пет одсјека:

  • Oдсјек за административно-техничке послове и информисање
  • Oдсјек за имовинско-правне послове и заступање,
  • Oдсјек за јавне набавке,
  • Oдсјек за информационе технологије и
  • Одсјек за цивилну заштиту

Контакт

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА : ДРАГУТИН КОВАЧЕВИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 356

Факс: +387 51 814 689

Email: dragutin.kovacevic@gradgradiska.com