INFORMACIJA o baznim troškovima investiranja u Privrednoj zoni Nova Topolа

INFORMACIJA o baznim troškovima investiranja u Privrednoj zoni Nova Topola


INFORMACIJA o baznim troškovima investiranja u Privrednoj zoni Nova Topolа

1. Građenje

Postupak Vrsta troška Iznos
(u KM)
Iznos
(u EUR)
Lokacijski uslovi1 Administrativna taksa 20,00 10,23
Izlazak na teren 35,00 17,90
Vodne smjernice (ako je potrebno) 75,00 38,35
Izrada urbanističko-tehničkih uslova (eksterna usluga ovlašćenog pravnog lica) 1.500 – 2.000 766,94 – 1.022,58
Građevinska dozvola2 Administrativna taksa 80,00 40,90
Izrada tehničke dokumentacije – po m2 objekta koji se gradi (eksterna usluga ovlašćenog pravnog lica) 12 – 15 6,14 – 7,67
Dokaz za izdavanje ekološke dozvole (eksterna usluga ovlašćenog pravnog lica) 1.500 – 2.500 766,94 – 1.278,23
Vodna saglasnost (ako je potrebna) 150,00 76,69
Renta – po m2 korisne površine građevine (jednokratno) 34,50 17,64
Doprinos za katastar 0,3% predračunske vrijednosti građevinskih radova
Protivpožarna saglasnost 100 – 200 51,13 – 102,26
Iskolčavanje objekta 100,00 51,13
Ekološka dozvola3 Administrativna taksa 35,00 17,90
Upotrebna dozvola4 Administrativna taksa 80,00 40,90
Tehnički pregled 350 KM za objekat površine 50 m2 + 1,50 KM za svaki naredni m2 objekta (maksimalno 10.000 KM) 178,95 EUR za objekat površine 50 m2 + 0,77 EUR za svaki naredni m2 objekta (maksimalno 5.112,92 EUR)
1 Rok za rješavanje: 7 dana

2 Rok za rješavanje: 5 dana

3 Rok za rješavanje: 45 dana

4 Rok za rješavanje: 15 dana

2. Osnivanje / registracija privrednog subjekta

 

Registracija privrednog društva: od 172,20 KM / 88,04 EUR (minimalni osnivački ulog: 1 KM / 0,51 EUR)

Registracija preduzetnika: 30,00 KM / 15,34 EUR (0 KM / 0 EUR prilikom prve registracije)

3. Kupovina zemljišta

 

Br. Namjena Cijena
(KM/m2)1
Cijena
(EUR/m2)
1 Servisi, zanatstvo i mali pogoni 8,00 4,09
2 Komercijalne djelatnosti 30,00-50,00 15,34-25,56
3 Benzinske pumpe 80,00 40,90
4 Industrijski, energetski i drugi proizvodni kapaciteti 1,00 0,51
5 Višenamjenske hale 1,00 0,51
6 Proizvodni objekti 1,00 0,51
7 Skladišni objekti 8,00 4,09

1 Napomena: U navedene cijene su uračunati troškovi uređenja građevinskog zemljišta.

5.  Komunalne usluge

Vrsta cijene / potrošača KM EUR
Domaćinstva Pravna lica Domaćinstva Pravna lica
Fiksna (mjesečno) 4,70 – 66,15 2,40 – 33,82
Varijabilna

(po m3 – na osnovu potrošnje)

2,10 3,18 1,07 1,63

* Napomena: + PDV (17%)

Usluga Jedinica mjere Cijena u KM (sa uračunatim PDV-om) Cijena u EUR
(sa uračunatim PDV-om)
Odvoz otpada kontejnerom 1,1 m3 72,39 37,01
Odvoz otpada kontejnerom 5 m3 246,25 125,91
Odvoz otpada polipom 321,19 164,22
Odvoz otpada  spec. vozilom 171,30 87,58
Odvoz otpada za domaćinstva m2 0,25 0,13
Odvoz otpada za zanatsku djelatnost 1 m2 0,85 0,43
Odvoz otpada za zanatsku djelatnost 2 m2 1,29 0,66
Odvoz otpada za ostale djelatnosti m2 0,63 0,32

Cijena električne energije za male kupce-ostala potrošnja kreće se u rasponu 0,0829-0,1460 KM/kWh.

Cijena za poslovne korisnike: 179,40 KM/MWh odnosno 91,73 EUR/MWh

Konkretna cijena priključka varira u odnosu na potrebe investitora i ista može biti u rasponu od 575,62 – 2.125,56 KM, odnosno 294,31 – 1.086,78 EUR (ukoliko je standardni tip priključka), izgradnja  mjernog mjesta u zavisnosti od  broja priključenja korisnika u rasponu od 240,64 – 14.992,24 KM, odnosno 123,04 – 7.665,41 EUR. Naknade za priključenje objekata krajnjih kupaca utvrđene su od strane Regulatorne komisije za energetiku Republike Srpske.

Cijena priključka zavisi od potreba investitora (projektne dokumentacije i veličine profila cijevi kako za priključak na vodovodnu, tako i na kanalizacionu mrežu, kao i od utrošenog materijala), kreće se u rasponu od 702,00 – 7.371,00 KM, odnosno 358,92 – 3.768,73 EUR za vodovodnu mrežu i  priključak na kanalizacionu mrežu u zavisnosti od profila priključne cijevi u rasponu od 468,00 – 1.638, 00 KM, odnosno 239,28 – 837,50 EUR.

5.  Radna snaga

 

Br. Trošak KM EUR
1 Najniža plata 900,00 460,16
2 Prosječna bruto plata 1.575,00 805,28
3 Prosječna neto plata 1.057,00 540,44
4 Neoporezivi dio dohotka 1.000,00 511,29
5 Porez na dohodak 8%
6 Doprinosi 31% na bruto platu (18,5% – penzijsko-invalidsko osiguranje, 10,2% – zdravstveno osiguranje, 1,7% dječija zaštita i 0,6% – osiguranje od nezaposlenosti)

KONTAKT

Gradska uprava grada Gradiška

Vidovdanska 1a, 78400 Gradiška
Republika Srpska, Bosna i Hercegovina

Gradonačelnik:

Telefon: +387 51 810 353
Faks: +387 51 814 689
E-pošta: gradonacelnik@gradgradiska.com

Načelnik Odjeljenja za razvoj i međunarodne projekte:

Telefon: +387 51 810 333
E-pošta: darko.vrhovac@gradgradiska.com

Centar za investitore:

Telefon: +387 51 810 333
E-pošta: darko.vrhovac@gradgradiska.com