Одјељење за финансије

Одјељење за финансије


Одјељење за финансије обавља  послове локалне управе који се односе на доношење буџета и завршног рачуна, праћење извршења Буџета Града и благовремено предлагање мјера за усклађивање прихода  и расхода, наплату прихода  Града, трезорско пословање, оперативно провођење система финансијског управљања  и  контроле, послове наплате комуналних услуга у систему обједињене наплате, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Граду, а односи се на дјелокуг рада одјељења.

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:

  • припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
  • редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
  • припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
  • активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
  • припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
  • учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и  доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем плану активности који припрема Одјељење за развој и међународне пројекте.

Одјељење за финансије има четири одсјека:

  • Одсјек за буџет
  • Одсјек за рачуноводство
  • Одсјек за трезор и
  • Одсјек за систем обједињене наплате

Контакт

НАЧЕЛНИК ОДЈЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ: НИКОЛА МУМАЛО

Адреса: Видовданска 1а, 78 400 Градишка

Телефон: +387 51 810 383

Факс: +387 51 814 689

Email: nikola.mumalo@gradgradiska.com