Градоначелник

Градоначелник


Зоран Аџић

БИОГРАФИЈА

Рођен 30.12.1963. године у Новој Градишци.
Завршио Електротехнички факултет-енергетски смјер у Београду 1988. године.
Непрекидно запослен од 1988. године. У досадашњем периоду радио у ЗП „Електрокрајина“ а.д. Бања Лука – Радна јединица „Електродистрибуција“ Градишка гдје је већину времена обављао функцију руководиоца ове радне јединице.
Ожењен је и отац двоје дјеце.

ПОЛИТИЧКА БИОГРАФИЈА

 • Од маја мјесеца 2013. године предсједник Општинског одбора Савеза независних социјалдемократа Градишка.
 • Посланик у Народној скупштини Републике Српске од 2014. до 2016. године.
 • Од новембра 2016. године обавља функцију начелника општине Градишка.
 • Од децембра 2020. године обавља функцију градоначелника града Градишка.

КОНТАКТ

ГРАДОНАЧЕЛНИК:
ЗОРАН АЏИЋ

Адреса: Видовданска 1а, 78400 Градишка

Телефон: +387 51 810 353

Факс: +387 51 814 689

Email: gradonacelnik@gradgradiska.com


ИЗВРШНА ВЛАСТ

Градоначелник заступа и представља град и носилац је извршне власти у граду. Градоначелник  руководи Градском управом и одговоран је за њен рад. Градоначелника  бирају грађани на општим непосредним изборима на период од четири године у складу са Изборним законом.

НАДЛЕЖНОСТИ  ГРАДОНАЧЕЛНИКА

 • предлаже Статут Града,
 • предлаже одлуке и друга општа акта Скупштини града,
 • израђује нацрт буџета и подноси Скупштини града на усвајање годишњи буџет, годишњи биланс стања, економски план, развојни план, инвестициони програм, просторни и урбанистички план и остале планске и регулаторне документе који се односе на кориштење и управљање земљиштем, укључујући и кориштење јавног земљишта,
 • обавјештава Скупштину града о свим питањима из надлежности Града, њених права и обавеза,
 • спроводи локалну политику у складу са одлукама Скупштине града, извршава локални буџет и обезбјеђује примјену одлука и других аката Скупштине града,
 • извршава законе и друге прописе Републике чије је извршење повјерено Граду,
 • доноси одлуку о оснивању Градске управе,
 • доноси Правилник о организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе,
 • доноси План цивилне заштите Града и обезбјеђује његову реализацију,
 • реализује сарадњу Града са другим општинама, градовима, међународним и другим организацијама, у складу са одлукама и закључцима Скупштине града и њених одговарајућих радних тијела,
 • даје сагласност на статуте и друга општа акта предузећа и установа чији је оснивач Град,
 • подноси извјештај Скупштини града о раду у органима предузећа која обављају комуналне дјелатности,
 • подноси извјештај Скупштини града о свом раду и раду Градске управе,
 • покреће иницијативу да се до одлуке надлежног суда обустави од извршења пропис Скупштине града, општи или појединачни акт, ако сматра да је супротан Уставу и закону,
 • закључује уговоре у име Града, у складу са актима Скупштине града,
 • рјешава у другом степену по жалби на првостепена рјешења Градске управе, уколико за рјешавање нису надлежни републички органи,
 • одговоран је за законитост свих аката које предлаже Скупштини града,
 • доноси одлуке о располагању новчаним средствима на начин утврђен Статутом и
 • обавља и друге послове утврђене законом и Статутом Града.