Упит привредника

Упит привредника


НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Занатска радња „МЦ-МЕТАЛ“Милорад Ћирић с.п.Нова Топола 06.09.2022. 07.09.2022.

ОДГОВОР: Предузетник обавља дјелатност под пословним именом. Пословно име садржи сљедеће елементе: опис дјелатности, назив као карактеристични дио пословног имена, име и презиме предузетника, ознаку с.п. и мјесто сједишта .Ако више предузетника заједнички обавља дјелатност, пословно име садржи имена свих оснивача или једног или више њих и ознаку и остали.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
 „Р.В.-КОНТ“ д.о.о Градишка 17.11.2022. 20.11.2022.

ОДГОВОР: На захтјев страног држављанина регистрациони орган доноси рјешење о регистрацији ако испуњава услове из члана 17.став 1. Закона, а може почети са пословањем након издавања акта о одобреном привременом или сталном боравку у БиХ.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Водоинсталатерски радови „М ТЕРМО“ Милутин Буковица с.п. Горњи Подградци 02.12.2022.год. 04.12.2022.год

ОДГОВОР: Самостални предузетник који обавља дјелатност као допунско занимање не може запошљвати раднике.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Кафе бар“ДИВАН ДАН“Александар Рапаић с.п. Градишка 06.03.2023. 07.03.2023

ОДГОВОР: Обављање угоститељске дјелатности и дјелатност играонице за дјецу може се регистровати у истом пословном простору који испуњава услове за њихово обављање

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Забавне игре „БОЛЕРО“Денис Будимлић с.п. Градишка 13.04.2023 15.04.2023.

ОДГОВОР: Предузетник може писаним овлашћењем повјерити вођење послова пословођи који је у радном односу код предузетника. Вођење пословања посредством пословође може бити опште или ограничено, на један или више издвојених јединица.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
АГЕНЦИЈА “АУТО ВТ“ Вељко Трнинић с.п.Ровине 27.06.2023. 29.06.2023.

ОДГОВОР: Самостални предузетник може у различитим градовима/општинама имати више издвојених јединица, уз обавезу да их региструје код надлежног органа јединице локалне самоуправе на чијој територији ће пословати.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Књиговодствене услуге “ЛАЈТ“ Гордана Голић с.п. Градишка 18.07.2023. 20.07.2023.

ОДГОВОР:  Име издвојене јединице самосталног предузетника обавезно садржи: пословно име предузетника, ознаку да се ради о организационој јединици предузетника и мјесту издвојене јединице. Поред обавезних елемената имена издвојене јединице, предузетник може додати и назив издвојене јединице.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Рачунарско програмирање „SINA PRO STUDIO“ Јелена Спасојевић с.п. Градишка 26.07.2023. 27.07.2023.

ОДГОВОР:  Зависно од радно-правног или другод статуса, самостални предузетник може пословати у три вида занимања:

  • основно занимање – физичко лице које није у радном односу обавезно се региструје као самостални предузетник за овај вид занимања,
  • допунско занимање – физичко лице које је у радном односу код другог послодавца са пуним радним временом, може се регистровати за овај вид занимања. У том случају, предузетник обавља дјелатност искључиво личним радом најдуже до половине седмичног пуног радног времена и
  • додатно занимање – физичко лице које је у радном односу на неким другим пословима, студент, корисник пензије, као и у другим случајевима када посебним прописима није другачије уређено, може да се региструје за овај вид занимања, ако запосли лице које испуњава услове за обављање тражене дјелатности.
НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Завршни радови „ДР-МР“ Зоран Ћулибрк с.п. Брестовчина 05.09.2023. 07.09.2023.

ОДГОВОР: Сједиште предузетника је мјесто у коме предузетник обавља дјелатност. Ако за обављање дјелатности није потребан пословни простор, сједиштем се сматра мјесто у којем предузетник има пребивалиште.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Модни атеље “МОДЕСТА” Тамара Десанчић с.п. Градишка 21.09.2023. 21.09.2023.

ОДГОВОР:  Да, само за поједине дјелатности, најдуже на период до шест мјесеци у току једне календарске године. Могуће је одредити један или више периода у току једне календарске године, који збирно не могу бити дужи од шест мјесеци.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
ИТ услуге “Securis Systems EU” Никола Павловић с.п. Машићи. 23.10.2023. 25.10.2023.

ОДГОВОР: Са даном почетка прве привремене одјаве почиње трајање периода од двије године, у коме је предузетнику дозвољено да има укупно 6 (шест) мјесеци привременог престанка обављања дјелатности.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Козметички салон “BEAUTY CODE R“ Романа Раца с.п. 13.12.2023. год. 14.12.2023. год.

ОДГОВОР: Потребно је извршити промјене у пословном име предузетника.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
“ARVECO” д.о.о. Градишка
25.12.2023. год. 26.12.2023. год.

ОДГОВОР: Дјелатност заступања у осигурању може се обавлјати у форми самосталног предузетника. У поступку регистрације оснивања предузетника или промјене података предузетника, потребно је поред осталих докумената, доставити и дозволу Агенције за осигурање Републике Српске за дјелатност заступања у осигурању. Дозвола представлја вид претходне сагласности за регистрацију ове дјелатности и услов је за провођење поступка регистрације.

Предузетник дјелатност заступања у осигурању обавлја као исклјучиву дјелатност, тј. поред разреда дјелатности заступања у осигурању  предузетник не може регистровати обавлјање других дјелатности.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Роштиљница”АЛИБИ”Родољуб Стефановић с.п. Градишка 26.03.2024. 27.03.2024.

ОДГОВОР: Правилником о минимално-техничким условима и начину пружања угоститељских услуга изван угоститељског објекта прописани су услови и дефинише се начин пружања угоститељских услуга изван угоститељског објекта. Угоститељске услуге изван угоститељског објекта могу се пружати у објектима као што су: намјенска или прикључна возила, приколице, контејнери, под шатором, на клупама и столовима.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Занатска радња”МЦ-МЕТАЛ”Милорад Ћирић с.п. Нова Топола 09.04.2024. 10.04.2024.

ОДГОВОР: На основу Правилника о  измјени Правилника о дјелатностима за чије обављање  није потребан пословни простор прописано је да се  дјелатност 33.11 Поправка готових производа од метала може обављати без пословног простора.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Достава и теретана”BULL GYM”Марко Вановац с.п. Градишка 22.04.2024. 22.04.2024.

ОДГОВОР:  Уредбом о предузетничким дјелатностима (“Службени гласник Републике Српске”, број 25/15 и 116/18) чланом 4. прописана је листа предузетничких дјелатности која се примјењује у поступку регистрациије предузетника. Дјелатност позивних центара није на листи предузетничких дјелатности и не може се регистровати као предузетничка.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Столарија”БИЛИЋ”Драгољуб Билић с.п.Ровине 25.04.2024. 25.04.2024.

ОДГОВОР: У складу са Одлуком о одређивању радног времена у дане празника Републике Српске на дане празника  Међународни празник рада 01. и 02. мај, Дан побједе над фашизмом 09.мај, правна лица, одговорна лица у правном лицу и лица која професионално обављају услужне и производне дјелатности чине прекршај уколико раде у дане републичких празника.

НАЗИВ ПРИВРЕДНИКА ДАТУМ ДАТУМ ОДГОВОРА
Rent a car “Г ДРИВЕ”Огњен Ћулум с.п. Градишка 29.04.2024. 30.04.2024.

ОДГОВОР: Пружалац услуга изнајмљивања возила  мора да посједује најмање три регистрована моторна возила, обезбијеђено сервисирање и паркинг-простор за сва моторна возила. Возила која се изнајмљују не могу да буду старија од седам година и морају да испуњавају услове утврђене прописима о безбједности саобраћаја на путевима.