Одјељење за пољопривреду и рурални развој

Одјељење за пољопривреду и рурални развој


Одјељење за пољопривреду и рурални развој обавља послове локалне управе који се односе на развој пољопривреде, шумарства и водопривреде, извршавање закона, других прописа и општих аката Републике чије је извршавање повјерено Граду, а односи се на дјелокруг рада одјељења.

У области стратешког планирања, праћења реализације Стратегије развоја Града, вредновања и извјештавања из дјелокруга рада, Одјељење нарочито:

  • припрема годишњи оперативни план рада, који садржи планиране пројекте, вриједност пројеката и изворе финансирања, динамику имплементације пројеката и јасно дефинисане улоге и одговорности у имплементацији пројекта;
  • редовно прикупља податке од значаја за локални одрживи развој и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
  • припрема разне анализе и студије у домену свог рада и доставља их Одјељењу за развој и међународне пројекте;
  • активно учествује у стратешком планирању интегрисаног развоја;
  • припрема и доставља информације о екстерним актерима и предлаже њихово учешће у стратешком планирању, имплементацији, праћењу и вредновању пројеката;
  • учествује у припреми пројектних приједлога и пројектне документације и  доставља извјештаје о праћењу и вредновању пројеката на нивоу Одјељења, према динамици дефинисаној у годишњем плану активности који припрема Одјељење за развој и међународне пројекте.

Одјељење за пољопривреду и рурални развој има један одсјек:

  • Одсјек за пољопривреду