Јавне набавке

Јавне набавке


ОБАВЈЕШТЕЊА

НАМЈЕРА О ПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци– Набавка услуге обављања комуналних дјелатности на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци- Набавка услуге текућег одржавања и функционисања водопривредног објекта-црпне станице Кеј
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – комунална инфраструктура
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци-набавка нових радова на вањском уређењу дјечијег вртића у Брестовчини
Информација о преговарачком поступку без објављивања обавјештења о набавци-набавка додатних радова на вањском уређењу дјечијег вртића у Брестовчини

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
Одлука о избору – набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе Града Градишка
Одлука о избору- набавка горива и мазива (ЛОТ 1 и ЛОТ 2)
Одлука о избору – набавка услуге изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање за потребе Градске управе Града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге изнајмљивања мобилних санитарних тоалета на градском подручју Града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге одржавања јавне расвјете на градском, приградском и подручју сеоских мјесних заједница на подручју Града Градишка
Одлука о избору – Набавка услуге одржавања хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације и саобраћајне опреме на подручју Града Градишка
Одлука о избору – набавка радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом и реконструкцији најугроженијих дионица локалних и некатегорисаних путева ЛОТ 1
Одлука о избору – набавка радова на одржавању улица са асфалтним коловозом на подручју Града Градишка ЛОТ 2
Одлука о избору – набавка услуге обављања комуналних дјелатности на подручју Града Градишка
Одлука о избору – набавка софтвера и обнове постојећих софтвера у оквиру пројекта Градишка-the city of Wood ЛОТ 1
Одлука о избору – набавка софтвера и обнове постојећих софтвера у оквиру пројекта Градишка-the city of Wood ЛОТ 2
Одлука о избору – набавка софтвера и обнове постојећих софтвера у оквиру пројекта Градишка-the city of Wood ЛОТ 3
Одлука о избору – набавка софтвера и обнове постојећих софтвера у оквиру пројекта Градишка-the city of Wood ЛОТ 4
Одлука о избору – набавка услуге процесинга података путем информационог система за наплату комуналне таксе за паркирање возила у Граду Градишка
Одлука о избору – набавка услуге одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева са макадамским коловозом
Одлука о избору – набавка радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју Града Градишка
Одлука о избору-набавка дијелова за фотоапарат у оквиру пројекта Градишка град дрвета
Одлука о избору-Набавка услуге израде Просторног и Урбанистичког плана града Градишка за 2021-2041
Одлука о избору-набавка услуге изнајмљивања опреме за потребе реализације концерта Јелене Томашевић поводом обиљежавања дана Републике Српске
Одлука о избору-набавка ватромета поводом обиљежавања дана Републике Српске
Одлука о избору-набавка режијског материјала за паркинг апарате (стикери-паркинг карте)
Одлука о избору-набавка услуге оглашавања у дневним новинама за потребе градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге медијског праћења и информације у електронским медијима за потребе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације(семафора) на подручју града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге одржавања видео надзора града Градишка
Одлука о избору-набавка кафе и чаја за потребе градске управе града Градишке
Одлука о избору-набавка услуге хостовања wеб странице, истицање рекламног банера и хостовање виртуелног приватног сервера
Одлука о избору-набавка услуге израде елабората геомеханичког испитивања тла и пројекта санације клизишта у селу Козара
Одлука о избору-набавка услуге одржавања штампача, копир апарата, скенера и телефакса
Одлука о избору-набавка тонера,рибона и кетриџа за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге прања путничких моторних возила у власништву градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге одржавања софтверског пакета
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта изградње стоцне пијаце у Новој Тополи
Одлука о избору-набавка услуге одржавања ватродојавног система
Одлука о избору-набавка услуге сервиса путничких моторних возила у овлаштеном сервису
Одлука о избору-набавка услуге одржавања информационог система за кадровску евиденцију и обрачун примања
Одлука о избору-набавка услуге поправке и одржавања путничких моторних возила која су у власништву ГУГГ
Одлука о избору-набавка хигијенског материјала за опремање санитарних чворова у објекту ПВСЈ
Одлука о избору-набавка услуге израде техничког рјешења водовода и канализације на пијаци у Новој Тополи
Одлука о избору-набавка услуге одржавања информационог система за потребе Паркинг службе града Градишка

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ
Образац праћења реализације уговора за 2022. годину