Јавне набавке

Јавне набавке


ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ОБАВЈЕШТЕЊА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б

НАМЈЕРА О ПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА
Одлука о избору – набавка бомбона за новогодишње и божићне празнике
Одлука о избору – набавка услуге израде измјене дијела Регулационог плана Кеј
Одлука о избору – набавка геодетске услуге исколчења парцела
Одлука о избору – набавка услуге снимања серијала о Српској Вароши
Одлука о избору – набавка услуге оглашавања у дневним новинама за потребе ГУГГ
Одлука о избору – набавка услуге медијског праћења и информације у електронским медијима
Одлука о избору – набавка услуге одржавања видео надзора
Одлука о избору – набавка ланца за спашавање
Одлука о избору – набавка услуге израде измјене Регулационог плана подручја Центар града Излаз на Саву
Одлука о избору – набавка услуге одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације на подручју града Градишка
Одлука о избору – набавка ситне канцеларијске опреме за потребе ГУГГ
Одлука о избору – набавка услуге одржавања софтверског пакета
Одлука о избору – набавка униформе за комуналног полицајца – ципеле
Одлука о избору – набавка браварских радова
Одлука о избору – набавка радова на уређењу корита ријеке Буковице
Одлука о избору – набавка врећа за пијесак
Одлука о избору – набавка рибарских чизама
Одлука о избору – набавка гумених чизама
Одлука о избору – набавка медаља за учеснике Малих олимпијских игара Републике Српске
Одлука о избору – набавка тонера, рибона и кетриџа
Одлука о избору – набавка услуге одржавања штампача, копир апарата, скенера и телефакса
Одлука о избору – услуга колективног осигурања радника ГУГГ
Одлука о избору – набавка услуге одржавања информационог система за потребе паркинг службе
Одлука о избору – набавка услуге пројектовања носиве конструкције на ријеци Јабланици
Одлука о избору – набавка услуге кориштења генералног сервиса новинске агенције
Одлука о избору – набавка радне одјеће за потребе ПВСЈ
Одлука о избору – набавка услуге прегледа стројева – манометри
Одлука о избору-набавка услуге сервиса путничких моторних возила у овлаштеном сервису
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта моста преко ријеке Буковице
Одлука о избору-набавка робе-радна одјећа за потребе ПВСЈ
Одлука о избору-набавка услуге поправљања и одржавања за моторна возила
Одлука о избору-набавка хигијенског материјала за опремање санитарних чворова у објекту ПВСЈ
Одлука о избору-набавка услуге продукције и монтаже видео материјала
Одлука о избору-набавка услуге одржавања информационог система за кадровску евиденцију и обрачун примања
Одлука о избору-набавка услуге сервиса паркинг апарата
Одлука о избору-набавка робе-дувач
Одлука о избору-набавка услуге израде техничке документације за модернизацију улица Дејтонска и Агана Хербаша
Одлука о избору-набавка услуге израде доказа у сврху издавања еколошке дозволе за изградњу кружне раскрснице у Новој Тополи
Одлука о избору-набавка услуге израде стручних докумената у области унапређења инфраструктуре у Градишци
Одлука о избору-набавка услуге израде УТУ за адаптацију улице Козарских бригада и ревизију пројекта Адаптација улице Козарских бригада
Одлука о избору-набавка услуге израде стручног мишљења и УТУ за развој водоводног система Градишке на ширем подручју Нове Тополе-III фаза реализације
Одлука о избору-набавка робе-дијелови за паркинг апарате
Одлука о избору-набавка услуге израде пројекта вањског уређења за спомен комплекс
Одлука о избору-набавка услуге прегледа стројева-rosenbauer пумпа
Одлука о избору-набавка услуге хостовања веб странице, истицање рекламног банера и хостовање виртуелног приватног сервера
Одлука о избору-набавка робе-разни резервни дијелови
Одлука о избору-набавка промотивних поклона за потребе градске управе
Одлука о избору-набавка услуге израде детаљног геодетског снимка за потребе израде УТУ у к.о. Берек и к.о.Грбавци
Одлука о избору-набавка робе-гумене чизме
Одлука о избору-набавка стручне услуге -провјера-сертификација система квалитета у складу са захтјевима стандарда ИСО 9001-2015
Одлука о избору-набавка робе-кишне кабанице
Одлука о избору-набавка робе-радна обућа
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта фудбалског терена од вјештачке траве у Новој Тополи на парцели к.ч.426-26 к.о. Нова Топола
Одлука о избору-набавка ротационог свјетла за промоцију кампање безбједности саобраћаја
Одлука о избору-набавка услуге израде техничке документације за изградњу и опремање друштвених домова у МЗ Грбавци и МЗ Берек и израда пројекта опремања за пословни објекат ЈП Хидропут
Одлука о избору- набавка услуге микробиолошке анализе за потребе Одјељења за инспекције
Одлука о избору-набавка услуге израде стручног мишљења са приједлогом плана парцелизације-подјела постојеће к.ч. број 405-19 к.о. Нова Топола у Градишци
Одлука о избору-набавка услуге сервиса ватродојавног система
Одлука о избору-набавка услуге израде стручног мишљења у погледу испуњености просторних,грађевинских и еколошких услова за оснивање Слободне зоне Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде пројекта рушења магацинских објеката у власништву града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде документације за санацију клизишта на путу за МЗ Мичије, град Градишка
Одлука о избору-набавка робе -интервенцијске рукавице
Одлука о избору-набавка робе-поткапа номекс
Одлука о избору-набавка робе-радно пењачки опасач
Одлука о избору-набавка услуге-осигурање запослених од незгоде
Одлука о избору-набавка услуге емитовања празничних честитки за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде елабората техничког рјешења система везе
Одлука о избору-набавка робе-намјештај-школска табла
Одлука о избору-набавка робе-гасни детектор
Одлука о избору-набавка услуге емитовања празничних честитки
Одлука о избору-набавка цвијећа,цвијетних аранжмана и вијенаца за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка униформе за комуналне полицајце-љетна
Одлука о избору-набавка робе-млазница високог притиска
Одлука о избору-набавка промотивних поклона за потребе градске управе
Одлука о избору-набавка услуге прања путничких моторних возила која су у власништву градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка дневних новина за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка радова на хитној санацији клизишта
Одлука о избору-набавка услуге геодетских послова-цијепање парцела и снимање подлога
Одлука о избору-измјена регулационог плана насеља Крошња
Одлука о избору-набавка поклон пакета намјењених дјеци са Косова и Метохије који бораве у граду Градишка
Одлука о избору-израда урбанистичко техничких услова за изградњу колектора за одводњу отпадних вода у Источном дијелу Градишке
Одлука о избору-набавка услуге израде урбанистичко техничких услова за санацију и изградњу канализационе мреже на подручју Градишка Запад
Одлука о избору-набавка услуге израде стр.мишљења и УТУ за уређење спомен комплекса и др.дома у Машићима
Одлука о избору-набавка услуге израде стручног мишљења о могућности санације и прошире
Одлука о избору-набавка књиге САБРАНА ДЈЕЛА Милорада Екмечића
Одлука о избору-набавка наљепница за пп апарате
Одлука о избору-набавка услуге израде анализе и прегледа финансијских извјештаја Галенфарма доо Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде анализе и прегледа финансијских извјештаја ЈУ Апотека Градишка
Одлука о избору-набавка услуге анимације дјеце на манифестацији Конференција беба
Одлука о избору-набавка услуге израде налаза и мишљења вјештака архитектонско грађевинске струке о старости објекта односно периоду
Одлука о избору-набавка услуге израде свеукупне анализе образовног система града Градишка
Одлука о избору-израда УТУ у сврху изградње објекта

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА
Одлука о избору-Набавка опреме за техничке интервенције у саобраћају
Одлука о избору- Набавка услуге чишћења просторија у Градској управи града Градишка
Одлука о избору- Набавка горива и мазива
Одлука о избору- Набавка кафе и чаја за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору- Набавка услуге изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за потребе ГУГГ
Одлука о избору- Набавка додатних радова на изградњи административног објекта ЈП Хидропут са пратећом инфраструктуром
Одлука о избору- Набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору- Набавка штампарских и графичких услуга за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору- Набавка услуге изнајмљивања мобилних и санитарних тоалета на градском подручју града Градишка
Одлука о избору – Набавка радова инвестиционог одржавања зграда и набавка опреме у МЗ Романовци
Одлука о избору – Набавка радова инвестиционог одржавања зграда и набавка опреме у МЗ Сеферовци
Одлука о избору – Набавка радова инвестиционог одржавања зграда и набавка опреме у МЗ Турјак
Одлука о избору – Набавка радова на асфалтирању пута у МЗ Романовци
Одлука о избору – Набавка радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева и улица са асфалтним коловозом и реконструкцији најугроженијих дионица локалних и некатегорисанх путева
Одлука о избору – Набавка радова на одржавању путних грађевинских објеката, цјевастих пропуста, опреме пута и путног појаса
Одлука о избору – Набавка радова на санацији банкина на подручју града Градишка
Одлука о избору – Набавка радова на санацији мајдана у Привредној зони у Новој Тополи
Одлука о избору- Набавка услуге процесинга података путем информационог система за наплату комуналне таксе за паркирање возила у граду Градишка
Одлука о избору – Набавка безалкохолних напитака
Одлука о избору – Набавка услуге дезинсекције на подручју града Градишка
Одлука о избору – Набавка услуге изнајмљивања и одржавања апликативног софтвера за фактурисање и наплату комуналних услуга
Одлука о избору – Набавка услуге израде главног пројекта Модернизација улица Змај Јовина и Васка попе
Одлука о избору – Набавка услуге израде главног пројекта Модернизација улице Саве Мандића
Одлука о избору – Набавка услуге прољетне и јесење дератизације јавних објеката, површина и домаћинстава на подручју града Градишка
Одлука о избору- Набавка композитне боце за изолационе апарате
Одлука о избору- Набавка радова на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука о избору- Набавка телевизијских услуга
Одлука о избору – Набавка додатних радова на санации крова техничке школе у Градишци
Одлука о избору – Набавка радова на адаптацији дијела улице Козарских бригада
Одлука о избору – Набавка радова на уклањању дотрајалих грађевинских објеката у мјесној заједници Машићи
Одлука о избору – Набавка услуге одржавања јавне расвјете на градском, приградском и подручју сеоских мјесних заједница града Градишка

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ