Одлуке Скупштине општине донесене 2018. године

Одлуке Скупштине општине донесене 2018. године

 1. ОДЛУКА о расписивању јавног конкурса за избор члана Одбора за жалбе општине Градишка
 2. ОДЛУКА о давању сагласности за закључење Уговора о замјени градског грађевинског земљишта са Привредним друштвом „ГРАДИШКА ТРЖНИЦА“ а. д. Градишка, ради привођења земљишта намјени
 3. ОДЛУКА о одређивању висине новчане накнаде за рад члановима Управног одбора ЈУ „Градско позориште Градишка“ Градишка
 4. ОДЛУКА о одређивању висине новчане накнаде за рад предсједницима савјета мјесних заједница на подручју општине Градишка за 2019. годину
 5. ОДЛУКА о измјени Одлуке о платама функционера општине Градишка
 6. ОДЛУКА о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима
 7. ОДЛУКА о допунама Одлуке о увођењу субвенција за кориснике јавних водних услуга на подручју општине Градишка
 8. ОДЛУКА о предаји на управљање, коришћење и одржавање постројења за пречишћавање отпадних вода Комуналном предузећу „Водовод“ а. д. Градишка
 9. ОДЛУКА о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, друштвене домове, гараже и друге непокретности у својини општине Градишка за 2019. годину
 10. ОДЛУКА о утврђивању пореске стопе за опорезивање непокретности на подручју општине Градишка за 2019. годину
 11. ОДЛУКА о учешћу у финансирању примарне здравствене заштите за пензионере до 65 година старости
 12. ОДЛУКА о усвајању Плана капиталних инвестиција у општини Градишка за период 2019 – 2023. година
 13. ОДЛУКА о усвајању Програма заштите од пожара у општини Градишка за 2019. годину
 14. ОДЛУКА о утврђивању накнаде за уређење градског грађевинског земљишта у 2019. години
 15. ОДЛУКА о утврђивању просјечне коначне грађевинске цијене једног квадратног метра стамбеног и пословног простора на подручју општине Градишка у 2018. години
 16. ОДЛУКА о утврђивању вриjeднoсти бoдa зa oбрaчунaвaњe кoмунaлнe нaкнaдe у 2019. гoдини
 17. ОДЛУКА о извршењу Буџета општине Градишка за 2019. годину
 18. ОДЛУКА о усвајању Буџета општине Градишка за 2019. годину
 19. ОДЛУКА о усвајању Стратегије развоја општине Градишка за период 2019 – 2027. година
 20. ОДЛУКА о измјени Програма заштите од пожара општине Градишка за 2018. годину
 21. ОДЛУКА о измјенама Програма борачко – инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата за 2018. годину
 22. ОДЛУКА о измјени Програма финансирања спорта на подручју општине Градишка за 2018. годину
 23. ОДЛУКА о измјенама и допунама Програма социјалне заштите за 2018. годину
 24. ОДЛУКА утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења шуме и шумског земљишта на простору општине Градишка за 2018. годину
 25. ОДЛУКА о измјенама Програма коришћења средстава од накнада за промјену намјене пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе и средстава од закупнине земљишта у својини Републике Српске за 2018. годину
 26. ОДЛУКА o измјени Плана кориштења средстава остварених од концесионе накнаде за 2018. годину
 27. ОДЛУКА о измјенама Програма подршке развоју предузетништва у општини Градишка за 2018. годину
 28. ОДЛУКА о измјенама Програма подршке развоју пољопривреде за 2018. годину
 29. ОДЛУКА о измјени Програма текућег одржавања и реконструкције хидромелиорационог система за 2018. годину
 30. ОДЛУКА о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2018. годину
 31. ОДЛУКА o измјенама Програма комуналне инфраструктуре за 2018. годину
 32. ОДЛУКА о измјени Програма уређења грађевинског земљишта за 2018. годину
 33. ОДЛУКА о измјенама програма заједничке комуналне потрошње за 2018. годину
 34. ОДЛУКА о извршењу ребаланса Буџета општине Градишка за 2018. годину
 35. ОДЛУКА о усвајању ребаланса Буџета општине Градишка за 2018. годину
 36. ОДЛУКА о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. бр. 1269/3 к.о. Чатрња друштву са ограниченом одговорношћу “ SEISO ” Градишкa
 37. ОДЛУКА о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. бр. 2475/25 к.о. Градишка – село Гвозден Зорану из Градишке
 38. ОДЛУКА о продаји путем лицитације земљишта означеног као к.ч. бр. 2111/6 к.о. Горњи Подградци Ђурић Ђури из Горњих Подградаца
 39. ОДЛУКА о измјенама Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим непокретностима у својини општине Градишка
 40. ОДЛУКА о набавци путничких аутомобила за потребе Општинске управе Градишка
 41. ОДЛУКА о отпису потраживања од КП ТОПЛАНА а.д. Градишка
 42. ОДЛУКА o разврставању локалних путева и улица у насељима на подручју општине Градишка
 43. ОДЛУКА o оснивању Јавне установе „Градско позориште Градишка“ Градишка
 44. ОДЛУКА o усвајању Акционог плана енергетске ефикасности у општини Градишка за период 2016 – 2018. година
 45. Одлука о стављању ван снаге Одлуке o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ Привредном друштву за трговину и услуге „MP TEX” д.о.о. Градишка
 46. Одлука о приступању продаји непокретности
 47. Одлука о приступању продаји земљишта
 48. Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана ”Агроиндустријска зона Нова Топола” Привредном друштву „ESINTEC INTERNATIONAL” д.о.о. Градишка
 49. Одлука о доношењу Регулационог плана дијела центра Градишке
 50. Одлука о субвенцијама трошкова легализације објеката
 51. Одлука о утврђивању мјерила и критеријума за одређивање локалних путева и улица у насељима на подручју општине Градишка
 52. Одлука о снабдијевању топлотном енергијом, тарифним системима за обрачун топлотне енергије и извршених услуга на подручју општине Градишка
 53. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњи обрачун ЈП Спортски центар „Servitium” Градишка за 2017. годину
 54. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина cа Мирјанић Јеленом из Горњих Подградаца
 55. Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана ”Агроиндустријска зона Нова Топола” Привредном друштву „МИЛЕНКОВАЦ“ д.о.о. Градишка
 56. Одлука о давању сагласности за закључење уговора о замјени некретнина cа Српском православном црквеном општином у Врбашкој
 57. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са “Berza-Produkt Trading ” д.о.о. Градишка
 58. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са ГП “Артинг Инвест” д.о.о. Градишка
 59. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о продаји неизграђеног градског грађевинског земљишта непосредном погодбом са ГП “Артинг Инвест” д.о.о. Градишка
 60. Одлука o допуни Oдлуке oкомуналној накнади
 61. Одлука о утврђивању статуса удружења од интереса за општину Градишка
 62. Одлука о давању сагласности за упис заложног права – хипотеке Друштву са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ ИНВЕСТ – Р.М.“ са сједиштем у Лакташима
 63. Одлука о давању сагласности за закључење судског поравнања између Општине Градишка и ”Крајина oсигурања” а.д. Бања Лука
 64. Одлука о куповини пословног простора од ”Крајина осигурање” а.д. Бања Лука
 65. Одлука о преносу права својине на згради и земљишту које се користи за потребе Полицијске управе Градишка
 66. Одлука о о стављању ван снаге Одлуке o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана ”Агроиндустријска зона Нова Топола” Здравственој установи Апотеке „ПРОФАРМ“ Градишка
 67. Одлука о стављању ван снаге Одлуке о продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ „Extruder“ д.о.о. Нова Топола – Градишка
 68. Одлука о стављању ван снаге подтачака 3) и 4) Одлуке о продаји грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“ путем јавног надметања – лицитације (прва лицитација) „Аgrofructus“ д.о.о. Лакташи и „IPP“ д.о.о. Бања Лука
 69. Одлука о давању сагласности за упис заложног права – хипотеке Друштву са ограниченом одговорношћу „КГХ пројектовање“
 70. Одлука о давању сагласности за закључење Уговора о замјени некретнина са „Centrum trade“ д.о.о. Бања Лука
 71. Одлука о додјели средстава за потребе рјешавања имовинско – правних односа ради изградње манастира у Кијевцима
 72. Одлука о поништењу Одлуке о расписивању Јавног огласа за давање у закуп пољопривредног земљишта у својини Републике Српске на подручју општине Градишка путем прибављања писаних понуда
 73. Одлука о давању стана у закуп
 74. Одлука о допуни Одлуке о начину плаћања комуналних услуга и накнада у Систему обједињене наплате на подручју општине Градишка
 75. Одлука о измјенама Одлуке о комуналној накнади
 76. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана стамбеног насеља „Јелшинград 1“ у Градишци
 77. Одлуке о доношењу измјене дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8 источни дио градске зоне Градишка – „Градишка исток“
 78. Одлука о приступању изради Урбанистичког плана за насељено мјесто Орахова 2019. – 2039. године
 79. Одлука о измјенама и допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
 80. Одлука о измјени Одлуке о изради Стратегије развоја општине Градишка за период 2018. – 2027. године
 81. Одлукао управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању изаштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељуи путних објеката на подручју општине Градишка
 82. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈП „Радио Градишка“ за 2017. годину
 83. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ „Туристичка организација општине Градишка“ за 2017. годину
 84. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ „Завичајни музеј“ за 2017. годину
 85. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ „Народна библиотека“ за 2017. годину
 86. Одлука о усвајању Извјештаја о пословању и годишњег обрачуна ЈУ „Културни центар“ за 2017. годину
 87. Одлука о давању сагласности за продужење рока извршења обавеза
 88. Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког пројекта „Мањуреви-стадион-топлана“ на подручју блока 10а у Градишци“
 89. Одлука о измјени Одлуке о комуналним дјелатностима
 90. Одлука о пружању услуга правне помоћи
 91. Одлука о додјели јавних признања општине Градишка
 92. Одлука о проглашењу почасног грађанина општине Градишка
 93. Одлука о успостављању сарадње општине Градишка са градом Montesilvano (Италија)
 94. Одлука о критеријумима, условима и начину утврђивања статуса удружења од интереса за општину Градишка
 95. Одлука о усвајању извјештаја о извршењу Буџета oпштине Градишка за 2017. годину
 96. Одлука о издвајању средстава за повећање основног капитала Јавног предузећа Спортски центар „Servitium“ Градишка
 97. Одлукаo продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“Друштву са ограниченом одговорношћу за грађевинарство и промет „МАРКОВИЋ ИНВЕСТ – Р.М.“ Лакташи
 98. Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“Привредном друштву „ELLA TEXTILE“ д.о.о. Градишка, Нова Топола
 99. Одлука о расписивању Јавног конкурса за избор предсједника и чланова Одбора за жалбе Општине Градишка
 100. Одлука о одобравању исплате средстава за обнову храма Покрова Пресвете Богородице
 101. Одлука о одређивању висине новчане накнаде за рад предсједницима савјета мјесних заједница на подручју општине Градишка за 2018. годину
 102. Одлука о висини накнаде за кориштење путног замљишта дуж локалних, некатегорисаних путева и улица на подручју општине Градишка за кабловске канализације за комуникационе каблове и системе
 103. Одлука о условима и начину обављања јавног превоза лица и ствари на подручју општине Градишка
 104. Одлука o продаји неизграђеног грађевинског земљишта у оквиру Регулационогплана „Агроиндустријска зона Нова Топола“Друштву са ограниченом одговорношћуза грађевинарство и проме „МАРКОВИЋ ИНВЕСТ – Р.М.“ Лакташи
 105. Одлука о измјени и допуни Одлуке о продаји грађевинског земљиштау оквиру Регулационог плана „Агроиндустријска зона Нова Топола“
 106. Одлука о одређивању накнаде за рад члановима Управног одбора„Развојна агенција Градишка“ Градишка
 107. Одлука о измјенама Одлуке о платама функционера општине Градишка
 108. Одлука о издавању листа „Градишке новине“
 109. Одлука о допунама Одлуке о уређењу простора и грађевинском земљишту
 110. Одлукао приступању измјени дијела Регулационог плана подручја зона 2, 7 и 8- источни дио градске зоне Градишка „Градишка-исток“
 111. Одлука о приступању измјени дијела Регулационог плана подручја 1,4 и 5 – западни дио градске зоне Градишка – „Градишка запад“
 112. Одлука о приступању измјени дијела Урбанистичког плана Градишка 2005.-2020. године
 113. Одлука о висини закупнине за пословне зграде, пословне просторије, друштвене домове гараже и друге непокретности у својини општине Градишка
 114. Одлука о комуналним таксама
 115. Одлука о изради Стратегије развоја општине Градишка за период 2018.-2027. године