РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

Post Date: 11/06/2021

РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), и члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник Града Градишка”, бр. 4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка д о н о с и:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању комисије за спровођење јавног конкурса
за избор службеника у Градској управи града Градишка

1. Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника на извршилачка радна мјеста у Градској управи града Градишка објављеног у дневном листу “Глас Српске” Бања Лука од 01.06.2021. године и “Службеном гласнику Републике Српске број: 51/21 од 04.06.2021. године (у даљем тексту Комисија) у саставу:

1) Јелена Цумбо службеник, предсједник,

2) Немања Вукелић службеник за људске ресурсе, члан,

3) Александар Бакић службеник, члан,

4) Жељко Дамјановић листа стручњака, члан и

5) Миленко Павловић листа стручњака, члан.

2. Задатак Комисије је да размотри приспјеле пријаве на јавни конкурс, закључком одбаци неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавању опште и посебне услове јавног конкурса, сачини списак кандидата који испуњавају услове за пријем на упражњена радна мјеста и спроведе изборни поступак у складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17).

3. Комисија доноси Пословник о раду већином гласова чланова Комисије и о свом раду води записник.

4. Чланови Комисије дужни су потписати изјаву о непостојању сукоба интереса.

5. Састав Комисије ће се објавити на интернет страници Града Градишка.

6. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику града Градишка”.

Датум: 09.06.2021. године                                                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градишка
Зоран Аџић