КОНКУРС за додјелу стипендија студентима у академској 2023/2024. години

Post Date: 07/11/2023

КОНКУРС за додјелу стипендија студентима у академској 2023/2024. години

На основу члана 5. Одлуке о стипендирању студената са подручја града Градишка (“Службени гласник града Градишка“, бр. 11/13, 8/14, 8/17, 13/19 и 15/22) и члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник града Градишка“ бр. 4/17 и 5/19), Градоначелник расписује

КОНКУРС
за додјелу стипендија студентима у академској 2023/2024. години

I

Расписује се Конкурс за додјелу стипендија у академској 2023/2024. години, студентима који имају стално пребивалиште на подручју града Градишка, а студирају на високошколским установама које се финансирају из буџета Републике Српске, Босне и Херцеговине и Републике Србије и то:

 1. Студентима са просјеком 8,00 и више,
 2. Студентима по основу социјалног статуса,
 3. Студентима без једног или оба родитеља, дјеци ратних војних инвалида од I-IV категорије и студентима са инвалидитетом и
 4. Студентима прве године који су носиоци Вукове дипломе.

Стипендија се не може додјелити: студенту апсолвенту, студенту мастер студија, студенту докторских студија, студенту који је обновио годину током студирања и студенту старијем од 26 година.

II

Општи услови за додјелу стипендија

За додјелу стипендија из тачке I Конкурса могу конкурисати студенти који испуњавају следеће опште услове:

 • да су држављани РС/БиХ,
 • да имају пребивалиште на подручју града Градишка,
 • да не примају стипендију из других јавних извора стипендирања,
 • да су редовно уписани на факултете односно високу школу и
 • да нису старији од 26 година.

III

Посебни услови за додјелу стипендија

Сходно категорији стипендије за коју конкуришу, студенти морају, поред општих услова наведених у тачки II овог конкурса испуњавати и посебне услове:

 1. Студенти са просјеком 8,00 и више:
 • а) да су редовни студенти друге и виших година студија,
 • б) да су положили испите из претходних година студија са просјеком оцјена 8,00 и више

Као доказ о испуњавању општих и посебних услова студент прилаже:

 • потврду о статусу редовног студента одређене године студија,
 • овјерену фотокопију личне карте,
 • овјерену фотокопију текућег рачуна,
 • увјерење о положеним испитима из претходних година студија са изведеном просјечном оцјеном током студирања,
 • овјерену фотокопију индекса,
 • овјерену изјаву да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања
 • сагласност за обраду личних података и
 • доказ о освојеним наградама, признањима, дипломама, научним и пројектним радовима и сл.
 1. Студенти по основу социјалног статуса:
 • а) да су уписали прву годину високе школе или факултета, односно да су редовни студенти друге и виших година студија и
 • б) да су корисници социјалне помоћи, односно чија укупна мјесечна примања по члану домаћинства износе до 300,00 КМ.

Као доказ о испуњавању општих и наведених посебних услова студент прилаже:

 • овјерене фотокопије свједочанстава о завршеним свим разредима средње школе и увјерење о упису високе школе или факултета – за студенте прве године студија,
 • овјерена фотокопију личне карте,
 • овјерену фотокопију текућег рачуна,
 • потврда о статусу редовног студента одређене године студија,
 • увјерење о положеним испитима из претходних година студија са изведеном просјечном оцјеном током студирања,
 • овјерену фотокопију индекса,
 • овјерену изјаву о заједничком домаћинству,
 • овјерену изјаву да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања,
 • увјерење да је корисник социјалне помоћи.

Доказ о примањима за сваког члана домаћинства:

 • увјерење Пореске управе Републике Српске о висини личних примања исплаћених за посљедња три мјесеца,
 • увјерење о износу пензије (пензиони чек),
 • увјерење од Завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинства и доказе о евентуалним осталим примањима,
 • сагласност за обраду личних података и
 • доказ о освојеним наградама, признањима, дипломама, научним и пројектним радовима и сл.
 1. Студенти без једног или оба родитеља, дјеца ратних војних инвалида од I-IV категорије и студенти са инвалидитетом:
 • а) да су дјеца без једног или оба родитеља,
 • б) да су дјеца ратних војних инвалида од  I-IV категорије и
 • в) да су особе са инвалидитетом.

Као доказ о испуњавању општих и наведених посебних услова студент прилаже:

 • овјерене фотокопије свједочанстава о завршеним свим разредима средње школе и увјерење о упису високе школе или факултета – за студенте прве године студија,
 • овјерену фотокопију личне карте,
 • овјерену фотокопију текућег рачуна,
 • потврду о статусу редовног студента одређене године студија,
 • увјерење о положеним испитима из претходних година студија са изведеном просјечном оцјеном током студирања,
 • овјерену фотокопију индекса,
 • овјерену изјаву о заједничком домаћинству и
 • овјерену изјаву да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања.

Увјерење или докази:

 • извод из матичне књиге умрлих (дјеца без једног или оба родитеља),
 • увјерење о степену инвалидитета (студенти са инвалидитетом или чији је један или оба родитеља ратни војни инвалид од I до IV категорије) и
 • увјерење да је корисник социјалне помоћи.

Доказ о примањима за сваког члана домаћинства:

 • увјерење Пореске управе Републике Српске о висини личних примања исплаћених за посљедња три мјесеца,
 • увјерење о износу пензије (пензиони чек),
 • увјерење од Завода за запошљавање за незапослене чланове домаћинства и доказе о евентуалним осталим примањима,
 • сагласност за обраду личних података и
 • доказ о освојеним наградама, признањима, дипломама, научним и пројектним радовима и сл.
 1. Студенти прве године који су носиоци Вукове дипломе:

да су све разреде средње школе завршили просјечном оцјеном 5.00, односно да су носиоци Вукове дипломе.

Као доказ о испуњавању општих и наведеног посебног услова студент прилаже:

 • потврду о статусу редовног студента,
 • овјерену фотокопију личне карте,
 • овјерену фотокопију текућег рачуна,
 • доказ да су сви разреди средње школе завршени просјеком 5.00 или овјерену фотокопију Вукове дипломе,
 • овјерену фотокопију индекса и
 • овјерену изјаву да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања и
 • сагласност за обраду личних података.

IV

Докази о испуњавању општих и посебних услова наведених у тачки III, морају бити оригинали или овјерене копије, а у противном пријава ће се одбацити као непотпуна.

V

Комисија за дефицитарна занимања утврдила је да су у академској 2023/2024. години дефицитарна сљедећа занимања:

 1. Дипломирани инжењер машинства,
 2. Дипломирани инжењер електротехнике (смјер електроенергетски и индустријски системи),
 3. Дипломирани дефектолог и
 4. Дипломирани доктор медицине.

VI

Исплата стипендија за академску 2023/2024. годину вршиће се на основу Уговора о стипендирању, путем Одјељења за финансије, а на текући рачун студента.

VII

Пријаве на конкурс, са потребном документацијом достављају се, у затвореним ковертама, са назнаком „КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА“ и навођењем категорије стипендије за коју се кандидат пријављује, путем поште на адресу Град Градишка, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности, Видовданска 1А, 78400 Градишка или непосредно на шалтер број 12, Градске управе Градишка.

VIII

Конкурс за додјелу стипендија објавиће се у дневним новинама „Глас Српске“ Бања Лука, као и на огласној плочи Градске управе града Градишка и на интернет страници Града Градишка www.gradgradiska.com.

У обзир ће се узимати пријаве које се заприме најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

IX

Комисија за додјелу стипендија ће у року од 30 дана од дана затварања конкурса предложити Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности прелиминарну ранг-листу, која ће бити објављена на огласној табли Градске управе града Градишка и званичној интернет страници Града Градишка.

За сваку категорију стипендија формира се посебна ранг-листа.

X

У року од осам дана од дана објављивања прелиминарне ранг-листе подносиоци пријава имају право приговора Градоначелнику на наведену ранг-листу.

XI

Након уложених приговора формира се коначна ранг-листа, која ће бити објављена на огласној табли Градске управе града Градишка и званичној интернет страници Града Градишка.

XII

На основу коначне ранг-листе Градоначелник доноси Одлуку о додјели стипендија.

XIII

Све информације се могу добити на званичној интернет страници града Градишка  www.gradgradiska.com, а за додатна појашњења на телефоне Градске управе број: 051/810-362 и 051/810-361 или непосредно на шалтеру број 12.

Број: 02.06-67-1/23
Дана: 07.11.2023. године
Градишка

 ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Aџић

Овдје можете преузети дио документације која је неопходна: пријаву на конкурс, овјерену изјаву да није корисник стипендије из других јавних извора стипендирања и сагласност за обраду личних података