Raspisan konkurs za nezaposlene osobe u program za srednje stručno obrazovanje odraslih – njegovatelj starijih i nemoćnih lica

Post Date: 20/09/2023

Raspisan konkurs za nezaposlene osobe u program za srednje stručno obrazovanje odraslih – njegovatelj starijih i nemoćnih lica

Broj: 495/2023
Datum: 07.09.2023. godine

Na osnovu člana 32. Zakona o obrazovanje odraslih („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj 111/21), Rješenja Zavoda za obrazovanje odraslih, broj 07/5.1/604-72/23  od  06.06.2023. godine, a u sklopu u projekta „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje Faza II (LEP II)“ koji se realizuje uz podršku Evropske unije i Međunarodne organizacije rada,  JU Srednja stručna i tehnička škola, Gradiška, u ime “Lokalnog partnerstva za zapošljavanje Gradiška” (LPZ Gradiška) raspisuje:

K O N K U R S

za upis polaznika u program za srednje stručno obrazovanje odraslih, osposobljavanje za:

 

Struka Program osposobljavanja Broj polaznika Broj časova
Zdravstvo Obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica 24 500 časova

 

 1. Program osposobljavanja za obavljanje poslova njegovatelja starijih i nemoćnih lica izvodi se u skladu sa Zakon o obrazovanju odraslih Republike Srpske, odnosno javno priznatim programom objavljenim u „Službenom glasniku Republike Srpske“ broj 88/11.

Na kraju obuke poslije polaganja ispita, polaznicima ovog programa izdaje se uvjerenje o osposobljenosti, koje ima snagu javne isprave.

OPŠTI USLOVI ZA UPIS:

Svi kandidati prilikom prijave na konkurs moraju ispuniti sljedeće opšte uslove:

 • da su državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine, što dokazuju uvjerenjem o državljanstvu,
 • da su stariji od 18 godina, što dokazuju izvodom iz matične knjige rođenih ili ovjerenom kopijom lične karte,
 • da su radno sposobni, što dokazuju ljekarskim uvjerenjem o zdravstvenoj sposobnosti koje ne može biti starije od šest mjeseci.
 • dokaz iz prethodne tačke prilažu samo oni kandidati koji nakon završene procedure izbora po konkursu budu izabrani i to prije zaključivanja ugovora sa organizatorom obrazovanja.

POSEBNI USLOVI ZA UPIS:

Posebni uslovi koje kandidat treba da ispunjava uslove prilikom prijavljivanja na javni konkurs:

 • Da je osoba nezaposlena i registrovana na evidenciji Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske- Biroa u Gradišci.
 • Završena najmanje osnovna škola.

Prednost će imati pripadnici sljedećih kategorija nezaposlenih osoba:

– mladi (od 18 do 35 godina),

– lica ženskog pola,

– kategorije sa niskim učešćem na tržištu rada (pripadnici manjina, osobe sa invaliditetom),

– dugotrajno nezaposleni koji su registrovani u evidenciji Zavoda za zapošljavanje – Biroa u Gradišci duže od 12 mjeseci,

DOKUMENTI ZA UPIS:

 1. Prijava za upis (popunjava se u školi),
 2. Uvjerenje o državljanstvu,
 3. Diploma osnovne/srednje škole (ovjerena kopija)
 4. Uvjerenje o prebivalištu
 5. Uvjerenje izdato od Zavoda za zapošljavanje o vremenu provedenom na evidenciji nezaposlenih lica koja traže zaposlenje
 6. Izvod iz matične knjige rođenih (original ili ovjerena kopija)
 7. Ovjerena fotokopija lične karte
 8. Rješenje o invalidnosti (ako je primjenjivo)

Prijava na konkurs i dostava dokumenata će se vršiti od 13.09.2023 godine do 28.09.2023. godine u prostorijama JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška od 08,00 do 14,00 časova.

Pristigle prijave po konkursu razmatraće konkursna komisija.

Konkurs  će biti objavljen u Glasu Srpske u srijedu, 13.09.2023. godine i ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Okvirni početak programa osposobljavanja je predviđen u oktobru mjesecu 2023. godine.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.

Druge informacije: “Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Gradiška” je jedno od 20 partnerstava uspostavljenih u BiH u okviru projekta “Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II” (LEP II), kojeg Evropska unija finansira s 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (MOR).

Obuka koja se organizuje u sklopu projekta „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Gradiška“ je besplatna i finansira se sredstvima Evropske unije.

Projekat „Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Gradiška“ realizuje Grad Gradiška, u saradnji sa JU Tehnička škola Gradiška, JU Srednja stručna i tehnička škola Gradiška, Zavod za zapošljavanje Republike Srpske – Biro Gradiška, PMP Jelšingrad-FMP a.d. Gradiška, TIKT Manufaktura d.o.o. Gradiška, Milenkovac d.o.o. Gradiška, Hakadesch d.o.o. Gradiška, Gončin d.o.o. Gradiška, Botex d.o.o. Gradiška, Zanatska radnja “MOJA” Sanja Vidović s.p., ,,Svetislav teks’’ d.o.o., “ARVECO” d.o.o. Gradiška, “LAGUNA ŠPED” d.o.o Gradiška, Udruženje trenera CEFE u Bosni i Hercegovini te Dom za starija i nemoćna lica “Rezidencija Bakić” Gradiška.

Sve dodatne informacije mogu dobiti svakog radnog dana na telefon:

051/813-385 od  08,00 do 14,00 časova.

Direktor:
mr Darko Golić