ЈАВНИ КОНКУРС за руководећа радна мјеста у Градској управи Града Градишка

Post Date: 15/03/2021

ЈАВНИ КОНКУРС за руководећа радна мјеста у Градској управи Града Градишка

На основу чл. 50. и 78. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16) и чл. 5., 6., 7. и 8. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске, број 42/17) и члана 24. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе Града Градишка (“Службени гласник Града Градишка”, број 3/21), градоначелник Града Градишка расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
за руководећа радна мјеста у Градској управи Града Градишка

I – Радна мјеста за која се расписује Јавни конкурс

Јавни конкурс се расписује за избор Начелника одјељења и Службе у Градској управи Града Градишка и то:

 1. Начелник Службе градоначелника………………………………..1 извршилац,
 2. Начелник Одјељења за општу управу………………………….…1 извршилац,
 3. Начелник Одјељења за просторно уређење и грађење ………1 извршилац,
 4. Начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове………1 извршилац,
 5. Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности… 1 извршилац,
 6. Начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој……..1 извршилац,
 7. Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту …………..1 извршилац,
 8. Начелник Одјељења за финансије…………….…………………..1 извршилац,
 9. Начелник Одјељења за инспекције…………………………………1 извршилац и
 10. Начелник Одјељења за развој и међународне пројекте…………1 извршилац.

II – Опис послова

Начелник одјељења/Службе:

 • руководи одјељењем/Службом,
 • организује рад у одјељењу/Служби,
 • обезбјеђује законитост, правилност, благовременост и економичност у извршавању послова,
 • извјештава градоначелника о стању у области за које су одјељење/Служба образовани, о извршавању закона, других прописа и општих аката,
 • извјештава о предузетим мјерама о раду одјељења/Службе, те предлаже градоначелнику предузимање мјера за рјешавање питања из дјелокруга одјељења/Службе,
 • обезбјеђује сарадњу са одјељењима/Службом,
 • по овлашћењу рјешава у управним стварима у првом степену и
 • обавља и друге послове утврђене Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста у Градској управи Града Градишка (“Службени гласник Града Градишка”, број 3/21).

III – Мандат

Мандат начелника одјељења, односно Службе траје до краја мандата сазива Скупштине која га је бирала или до разрјешења у случајевима прописаним чланом 55. став (3) Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

IV – Статус

Начелник одјељења, односно Службе има статус службеника прве категорије.

V – Општи услови за кандидате су:

 1. да је држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Конкурса и
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској управи.

VI – Посебни услови

 1. Начелник Службе Градоначелника:
 • ВСС завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 • најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,
 • положен стручни испит за рад у управи и
 • познавање рада на рачунару.
 1. Начелник Одјељења за општу управу:
 • ВСС, завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 • најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,
 • положен стручни испит за рад у управи и
 • познавање рада на рачунару.
 1. Начелник Одјељења за просторно уређење и грађење:
 • ВСС, завршен четворогодишњи студиј са звањем дипломирани инжењер грађевинарства, дипломирани инжењер архитектуре или дипломирани правник са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 • најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,
 • положен стручни испит за рад у управи и
 • познавање рада на рачунару.
 1. Начелник Одјељења за комуналне и стамбене послове:
 • ВСС, завршен четворогодишњи студиј, грађевински факултет или први циклус студија одговарајућег смјера са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 • најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,
 • положен стручни испит за рад у управи и
 • познавање рада на рачунару.
 1. Начелник Одјељења за привреду и друштвене дјелатности:
 • ВСС, завршен  четворогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија одговарајућег смјера са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 • најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,
 • положен стручни испит за рад у управи и
 • познавање рада на рачунару.
 1. Начелник Одјељења за пољопривреду и рурални развој:
 • ВСС, завршен пољопривредни факултет, дипломирани инжењер пољопривреде или први циклус студија пољопривредног смјера санајмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 • најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,
 • положен стручни испит за рад у управи и
 • познавање рада на рачунару.
 1. Начелник Одјељења за борачко-инвалидску заштиту:
 • ВСС, завршен четворогодишњи студиј, факултет, техничког смјера или први циклус студија одговарајућег смјера са остварених најмање 240 ЕCTS бодова или еквивалент,
 • најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,
 • положен стручни испит за рад у управи и
 • познавање рада на рачунару.
 1. Начелник Одјељења за финансије:
 • ВСС, завршен четворогодишњи студиј, економски факултет или први циклус студија економског смјера са остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 • најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,
 • положен стручни испит за рад у управи и
 • познавање рада на рачунару.
 1. Начелник Одјељења за инспекције:
 • ВСС, четворогодишњи студиј техничког смјера или први циклус студија одговарајућег смјера са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 • најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,
 • положен стручни испит за рад у управи и
 • познавање рада на рачунару.
 1. Начелник Одјељења за развој и међународне пројекте:
 • ВСС, завршен четворогодишњи студиј друштвеног или техничког смјера или први циклус студија одговарајућег смјера са најмање 240 ECTS бодова или Магистар управе са специјализацијом управљање пројектима Европске уније са најмање 300 ECTS бодова или еквивалент,
 • најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,
 • положен стручни испит за рад у управи,
 • активно знање енглеског и њемачког језика и
 • познавање рада на рачунару.

VII – Сукоб интереса

Кандидати за упражњену позицију не могу обављати дужности, активности или бити на положају који доводи до сукоба интереса, како је прописано одредбама чл. 44. и 45. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе.

VIII – Потребна документа

Пријаве на Конкурс подносе се на прописаном обрасцу, који се може преузети на званичној интернет страници Градске управе Града Градишке, www.gгadgгadiska.com, на званичној страници Министарства управе и локалне самоуправе: Пријава на Јавни конкурс или преузети лично у пријемној канцеларија број 7 у Градској управи Града Градишка.

Тачност података наведених у обрасцу – Пријава на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац, у којој наводи на које се позиције пријављује са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту Јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова Јавног конкурса. Приликом пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

 • као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске, односно Босне и Херцеговине и изјаве да кандидат:
 • није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ),
 • није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,
 • није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Конкурса,
 • није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је не- спојива са дужношћу службеника у градској управи.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс – пријавног обрасца;

 • као доказ о испуњавању посебних услова прилажу фотокопије сљедећих докумената:
 • дипломе о завршеној стручној спреми,
 • увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или изјаву којом се кандидат који нема положен стручни испит обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15),
 • увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) и
 • исправе или изјава да познаје рад на рачунару

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

 • потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, које су стручне спреме послови на којима је радио, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,
 • писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све наведене елементе потврде или увјерења.
 • Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави: увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

– Кандидат за позицију означену под редним бројем 10. доставља одговарајуће увјерење или сертификат којим се потврђује знање страних језика које се Конкурсом тражи,

 IX Конкурсна комисија утврђује за свако радно мјесто за које је расписан Јавни конкурс које ће сe стручне oспoсoбљeнoсти, знања и вjeштинe прoвjeрaвaти у избoрнoм поступку и начин њихoвe прoвjeрe.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове Конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фотокопији, као и увјерење о општој здравственој способности. Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе из претходног става, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са одредбама овог става.

X – Рок за подношење пријава

Пријаве се достављају лично или препоручено поштом на адресу: Град Градишка, Видовданска 1А, 78 400 Градишка, пријемна канцеларија број 7.

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће бити враћени кандидатима.

Контакт особа: Немања Вукелић, стручни савјетник за људске ресурсе; телефон: 051/810-341.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

Конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске” Бања Лука.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Број:02-120-21/21
Датум: 05. март  2021. године
Градишка      

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Аџић