РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

Post Date: 30/11/2022

РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), и члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник Града Градишка”, бр. 4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка д о н о с и:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању комисије за спровођење јавног конкурса
за избор службеника у Градској управи града Градишка

1. Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника на извршилачкa раднa мјестa у Градској управи града Градишка и то:

– Стручни сарадник за пријем поднесака и овјеру рукописа потписа и преписа, Одјељење за општу управу и
– Самостални стручни сарадник за заступање пред судовима у Одјељењу за финансије објављеног у дневном листу “Глас Српске” Бања Лука од 16.11.2022. године и “Службеном гласнику Републике Српске број: 117/22 од 25.11.2022. године (у даљем тексту Комисија) у саставу:

1) Божана Глувић службеник, предсједник,
2) Немања Вукелић службеник за људске ресурсе, члан,
3) Никола Мумало службеник, члан,
4) Владо Сладојевић листа стручњака, члан и
5) Славко Тошић листа стручњака, члан.

2. Задатак Комисије је да размотри приспјеле пријаве на јавни конкурс, закључком одбаци неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавању опште и посебне услове јавног конкурса, сачини списак кандидата који испуњавају услове за пријем на упражњена радна мјеста и спроведе изборни поступак у складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17).

3. Комисија доноси Пословник о раду већином гласова чланова Комисије и о свом раду води записник.

4. Чланови Комисије дужни су потписати изјаву о непостојању сукоба интереса.

5. Састав Комисије ће се објавити на интернет страници Града Градишка.

6. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику града Градишка”.

Број: 03-111-270/22
Датум: 28.11.2022. године                                                                                                                                          ГРАДОНАЧЕЛНИК
Градишка                                                                                                                                                                        Зоран Аџић