РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор приправника у Градској управи Градишка

Post Date: 15/06/2022

РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор приправника у Градској управи Градишка

Ha основу члана 98. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 3. Правилника о пријему у радни однос и стручном оспособљавању приправника/волонтера у Градској управи Града Градишка („Службени гласник града Градишка“, број 9/19) и члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење
јавног конкурса за избор
приправника у Градској управи Градишка

  1. Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор приправника у Градској управи града Градишка објављеном у Дневном листу „Глас Српске” Бања Лука дана 08.06.2022. године у саставу:
  • Драгутин Ковачевић, службеник- предсједник,
  • Немања Вукелић, службеник за људске ресурсе – члан и
  • Марина Десанчић, службеник – члан.
  1. Задатак Комисије je да размотри приспјеле пријаве на јавни конкурс, закључком одбаци неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове јавног конкурса, сачини списак кандидата који испуњавају услове за пријем на упражњено радно мјесто и спроведе изборни поступак у складу са Правилником о пријему у радни однос и стручном оспособљавању приправника/волонтера у Градској управи Града Градишка („Службени гласник града Градишка“, број 9/19).
  2. Комисија о свом раду води записник.
  3. Састав Комисије ће се објавити на интернет страници града Градишка.
  4. Рјешење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику града Градишка”.

Број: 03-111-115/22
Датум: 09.06.2022. године
Градишка

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Аџић