РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишке

Post Date: 15/06/2022

РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишке

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), и члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник Града Градишка”, бр. 4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка д о н о с и:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању комисије за спровођење јавног конкурса
за избор службеника у Градској управи града Градишке

  1. Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника на извршилачко радно мјесто – Инспектор за храну у Градској управи града Градишка објављеног у дневном листу “Глас Српске” Бања Лука од 02.06.2022. године и “Службеном гласнику Републике Српске број: 55/22 од 10.06.2022. године (у даљем тексту Комисија) у саставу:

1) Горан Сембер службеник, предсједник,
2) Немања Вукелић службеник за људске ресурсе, члан,
3) Сања Ећимовић службеник, члан,
4) Есед Сејкић листа стручњака, члан и
5) Славко Тошић листа стручњака, члан.

  1. Задатак Комисије је да размотри приспјеле пријаве на јавни конкурс, закључком одбаци неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавању опште и посебне услове јавног конкурса, сачини списак кандидата који испуњавају услове за пријем на упражњена радна мјеста и спроведе изборни поступак у складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17).
  2. Комисија доноси Пословник о раду већином гласова чланова Комисије и о свом раду води записник.
  3. Чланови Комисије дужни су потписати изјаву о непостојању сукоба интереса.
  4. Састав Комисије ће се објавити на интернет страници Града Градишка.
  5. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику града Градишка”.

Број: 03-111-123/22
Датум: 13.06.2022. године
Градишка

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Аџић