Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју предузетништва у граду Градишка за 2019. годину

Post Date: 22/05/2019

Јавни позив за додјелу средстава из Програма подршке развоју предузетништва у граду Градишка за 2019. годину

1. Циљ

Предмет овог јавног позива је додјела бесповратних финансијских средстава из Програма подршке развоју предузетништва у граду Градишка за 2019. годину. Општи циљ Програма је повећање конкурентности малих и средњих предузећа са сједиштем на подручју Градишкe.

2. Намјена и висина средстава

Средства из овог јавног позива се додјељују као подстицаји за сљедеће активности:

 1. Набавка опреме или софтвера (Образац 1), у укупном износу до 90.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 20% вриједности предмета подстицаја и максимално 10.000,00 КМ по кориснику.
 2. Пословно повезивање, организација студијских посјета и учешће на сајмовима у иностранству (Образац 2), у укупном износу до 20.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 80% вриједности предмета подстицаја и максимално 3.000,00 КМ по кориснику.
 3. Пословно савјетовање (Образац 3), у укупном износу до 20.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 60% вриједности предмета подстицаја и максимално 5.000,00 КМ по кориснику.
 4. Увођење стандарда (Образац 4), у укупном износу до 20.000,00 КМ. Додијељена средства не могу бити већа од 60% вриједности предмета подстицаја и максимално 5.000,00 КМ по кориснику.

3. Право и услови учешћа

Право пријаве на Јавни позив имају привредна друштва и самостални предузетници (у даљем тексту: корисници) који испуњавају сљедеће опште услове:

 1. имају сједиште на подручју града Градишка,
 2. регистровани су код надлежног органа најкасније до 31.12.2017. године,
 3. имају статус малих и средњих предузећа (према важећем Закону о развоју малих и средњих предузећа),
 4. немају доспјелих а неизмирених пореских обавеза закључно са 31.12.2018. године,
 5. нису у текућој години остварили бесповратна средства из других извора по истом основу.

На јавни позив не могу да се пријаве корисници који су у поступку привремене или трајне одјаве, стечаја, принудног поравнања или ликвидације.

Поред општих услова, у зависности од врсте подстицаја за који подносе пријаву, корисници морају испуњавати и посебне услове:

 1. Право на подстицај за набавку опреме или софтвера имају корисници који су извршили или ће извршити набавку опреме или софтвера у текућој години.
 2. Право на подстицај за пословно повезивање, организацију студијских посјета и учешће на сајмовима у иностранству имају корисници који су извршили или ће извршити једну од наведених активности у текућој години. У смислу овог јавног позива, под пословним повезивањем се подразумијева: посјета или учешће на сајмовима, посјета или учешће у студијским посјетама, учешће у пословним сусретима (B2B) и посјета пословним субјектима у земљи или иностранству.
 3. Право на подстицај за активност пословног савјетовања имају корисници који су ангажовали или ће ангажовати консултанта у текућој години за услуге пословног савјетовања. У смислу овог јавног позива, под пословним савјетовањем се подразумијева: израда пословног или маркетинг плана, студије изводљивости, проведба стратешког планирања, истраживање тржишта, унапређење организације, провођење обука и тренинга за запослене, развој нових производа, услуга или технолошких процеса, брендирање производа или услуга, припрема за процес сертификације или ресертификације стандарда квалитета.
 4. Право на подстицај за активност увођења стандарда квалитета имају корисници који су у текућој години провели или ће провести процес сертификације или ресертификације стандарда квалитета (9001, 14001, FSC CoC, CE, 17020 и др.).

4. Поступак додјеле средстава

Начин, услови, критерији, поступак додјеле средстава и обавезе корисника прописани су Правилником о поступку додјеле и исплате средстава из Програма подршке развоју предузетништва у граду Градишка за 2019. годину („Службени гласник града Градишка“, број 6/19). Правилник се може преузети на интернет страници www.gradgradiska.com.

5. Објава Јавног позива

Јавни позив ће се објавити на огласној плочи и интернет страници Града Градишка www.gradgradiska.com и у средствима јавног информисања.

6. Начин подношења пријаве

Пријава се подноси на прописаним обрасцима, који се налазе у Прилогу 1 овог јавног позива, који чини његов саставни дио. Обрасци пријаве садрже списак пратеће документације, у зависности од врсте подстицаја за који се подноси. Обрасци су доступни у шалтер сали (шалтер број 7) и на интернет страници Града Градишка www.gradgradiska.com.

Корисници подносе пријаву са пратећом документацијом у затвореној коверти лично у канцеларији 7 Градске управе града Градишка или поштом на адресу: Град Градишка, Видовданска 1а, 78400 Градишка.

На коверти је потребно навести пословно име и адресу подносиоца пријаве и нагласити „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ РАЗВОЈУ ПРЕДУЗЕТНИШТВА У ГРАДУ ГРАДИШКА ЗА 2019. ГОДИНУ“.

Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узимати у разматрање. Корисник може поднијети пријаву само за једну врсту подстицаја из Јавног позива. Комисија задржава право затражити додатну документацију и образложење.

7. Рок за подношење пријава

Рок за подношење пријава је 21.06.2019. године.

8. Остале напомене

Додатне информације могу се добити на телефоне 051/810-341 и 051/810-331.

9. Документи за преузимање