Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

Post Date: 15/05/2024

Р Ј Е Ш Е Њ Е о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), и члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник Града Градишка”, бр. 4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка д о н о с и:

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању комисије за спровођење јавног конкурса
за избор службеника у Градској управи града Градишка

 1. Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника на извршилачкo радно мјесто у Градској управи града Градишка и то:

– Стручни сарадник за пријем поднесака у шалтер сали у Одјељењу за борачко инвалидску заштиту објављеног у дневном листу “Глас Српске” Бања Лука од 24.04.2024. године и “Службеном гласнику Републике Српске број: 37/24 од 25.04.2024. године (у даљем тексту Комисија) у саставу:

  1. Дарко Десанчић службеник, предсједник,
  2. Немања Вукелић службеник за људске ресурсе, члан,
  3. Ранко Каран службеник, члан,
  4. Владо Сладојевић листа стручњака, члан и
  5. Славко Тошић листа стручњака, члан.
 1. Задатак Комисије је да размотри приспјеле пријаве на јавни конкурс, закључком одбаци неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавању опште и посебне услове јавног конкурса, сачини списак кандидата који испуњавају услове за пријем на упражњена радна мјеста и спроведе изборни поступак у складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17).
 2. Комисија доноси Пословник о раду већином гласова чланова Комисије и о свом раду води записник.
 3. Чланови Комисије дужни су потписати изјаву о непостојању сукоба интереса.
 4. Састав Комисије ће се објавити на интернет страници Града Градишка.
 5. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику града Градишка”.

 

Број: 02.03-111-76/24
Датум: 13.05.2024. године
Градишка

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Аџић