КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Post Date: 26/04/2022

КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Број: 06-022-98/22
Дана: 26.04.2022. године

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник града Градишка”, бр. 4/17 и 5/19), члана 2. Правилника о расподјели средстава невладиним организацијама по јавном позиву у складу са ЛОД методологијом (“Службени гласник града Градишка”, бр. 4/13 и 12/19) и члана 3. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (“Службени гласник града Градишка”, бр. 1/06, 4/13 и 16/19), Градоначелник расписује

К О Н К У Р С
за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

1. Пројекти требају да гласе на сљедеће области  друштвених активности:

  • социјална инклузија,
  • зажтита животне средине и
  • промоција волонтеризма кроз учешће младих у волонтерским активностима.

Износ средстава који је предвиђен за расподјелу путем конкурса је 18.000,00 КМ за омладинске невладине организације и 14.000,00 КМ за остале невладине организације.

2. Право учешћа

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације,омладинске организације, односно удружења грађана чији су циљеви у складу са предметом пројекта  и имају сједиште на подручију града Градишка, осим удружења и невладиних организација за које се средства редовно обезбјеђују у буџету града.

3. Садржај пројекта

Смјернице за апликанте

4. Прилог пројекту

Фотокопије: рјешење из судског регистра, статут организације, завршни рачун за претходну годину (документ Биланс стања и Биланс успјеха) и извјештај о раду за претходну годину.

5. Подношење пројекта

У обзир ће се узимати пројекти који се заприме најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања.

Конкурс ће бити објављен у  дневном листу “Глас Српске” Бањалука, веб сајту и огласној табли града Градишка.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Пројекти се достављају запечаћени лично или препоручено поштом на адресу: Град Градишка, ул. Видивданска 1а, 78400 Градишка, шалтер број 12, са назнаком “Конкурсна документација” НЕ ОТВАРАЈ.

НАПОМЕНА: Обрасци за попуњавање пројекта у складу са ЛОД методологијом и смјернице за апликанте, могу се пронаћи и попунити  на веб сајту града Градишка  www.gradgradiska.com, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

6. Остале одредбe

О резултатима конкурса за избор најповољнијих пројеката  сви учесници ће бити обавјештени путем веб сајта града Градишка www.gradgradiska.com, Одјељење за привреду и друштвене дјелатности.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Aџић