ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање секретара Скупштине града  Градишка

Post Date: 15/03/2021

ЈАВНИ КОНКУРС за избор и именовање секретара Скупштине града  Градишка

На основу чл. 50., 51. и 53. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број 97/16),  чл. 5., 6., 7. и 8. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске, број 42/17), и тачке I  Одлуке о расписивању јавног конкурса за избор и именовање секретара Скупштине града Градишка („Службени гласник града Градишка“, број 4/21), Скупштина града  Градишка, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор и именовање секретара Скупштине града  Градишка

I – Радно мјесто за која се расписује јавни конкурс

Расписује се Јавни конкурс за попуњавање упражњенoг руководећег радног мјеста, секретара Скупштине града Градишка на период до краја мандата сазива Скупштине који га је именовао.

II – Опис послова

Секретар Скупштине града руководи стручном службом Скупштине града и одговоран је за њен рад. Обавља стручне послове за потребе Скупштине града, њених радних тијела и Колегијума Скупштине. Секретар пружа стручну помоћ предсједнику Скупштине града и одборницима. За свој рад и рад Стручне службе одговара предсједнику Скупштине града.

III – Општи услови су:

 1. да је држављанин Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старије од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској управи,
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Конкурса,
 6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом (члан IX став 1. Устава БиХ) и
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу  службеника у градској  управи

IV – Посебни услови су:

 1. да има четверогодишњи студиј са звањем дипломирани правник или први циклус студија са  звањем дипломирани правник и остварених најмање 240 ECTS бодова или еквивалент,
 2. да има најмање три године радног искуства у траженом степену образовања,
 3. да има положен стручни испит за рад у управи и
 4. да познаје рад на рачунару.

V – Потребна документа

Пријава на конкурс подноси се на  прописаном обрасцу који се може преузети на званичној интернет страници Градске управе града Градишка, www.gradgradiska.com., на званичној страници Министарства управе и локалне самоуправе, “Пријава на јавни конкурс“ или  преузети лично у пријемној канцеларија број 7 у Градској  управи града Градишка.

Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс кандидат потврђујe својим потписом.

Рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова Јавног конкурса.

Приликом пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова.

Као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже:

 • фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске,  односно Босне и Херцеговине и
 • изјаве да кандидат:
 • није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом ( члан IX став 1. Устава БиХ),
 • није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у градској, односно општинској управи,
 • није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Конкурса,
 • није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у градској управи.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс –  пријавног обрасца.

Као доказ испуњености посебних услова кандидат прилажe фото-копије сљедећих докумената:

 • дипломе о завршеној стручној спреми,
 • увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или изјаву којом се кандидат који нема положен стручни испит обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15),
 • увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) и
 • исправу којом доказује да познаје рад на рачунару.

– Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

 • потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, које су стручне спреме послови на којима је радио, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,
 • писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све наведене елементе потврде или увјерења.

– Као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави: увјерење школе или друге институције која се бави обучавањем рада на рачунару, увјерење факултета о провјери знања рада на рачунару, положеном испиту из информатике или другу исправу факултета (фото-копија индекса) која потврђује познавање или знање рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

 VI –  Интервју са кандидатима

Кoнкурснa кoмисиja утврђуje кoje ћe сe стручнe oспoсoбљeнoсти, знaњa и вјeштинe прoвјeрaвaти у избoрнoм пoступку и нaчин њихoвe прoвјeрe.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, као и увјерење о општој здравственој способности. Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе из претходног става, Комисија ће позвати сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са одредбама ове тачке.

VII – Рок за подношење пријава

Пријаве се достављају лично или препоручено поштом на адресу: Град Градишка, Скупштина града, Видовданска 1А, 78400 Градишка, пријемна канцеларија број 7.

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима.

Контакт особа: Немања Вукелић, Стручни савјетник за људске ресурсе; телефон: 051/810-341.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске” Бања Лука.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Број: 01- 013-13/21
Датум: 4.3.2021. године
Градишка

ПРЕДСЈЕДНИК  СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миленко Павловић с. р.