КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Post Date: 14/04/2020

КОНКУРС за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

Број: 02-022-71/20
Дана: 13.04.2020. године

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, бр. 97/16 и 36/19), члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник града Градишка”, бр. 4/17 и 5/19), члана 2. Правилника о расподјели средстава невладиним организацијама по јавном позиву у складу са ЛОД методологијом (“Службени гласник града Градишка”, бр. 4/13 и 12/19) и члана 3. Одлуке о критеријима, начину и поступку расподјеле средстава невладиним организацијама (“Службени гласник града Градишка”, бр. 1/06, 4/13 и 16/19), градоначелник расписује

К О Н К У Р С
за избор најповољнијих пројеката невладиних организација који учествују у развоју локалне заједнице

  1. Пројекти требају да гласе на сљедеће области  друштвених активности:
  • социјална инклузија,
  • млади, омладински активизам и волонтеризам и
  • заштита околине.

Износ средстава који је предвиђен за расподјелу путем конкурса је 18.000,00 КМ за омладинске невладине организације и 14.000,00 КМ за остале невладине организације.

  1. Право учешћа

Право учешћа на конкурсу имају невладине организације,омладинске организације, односно удружења грађана чији су циљеви у складу са предметом пројекта  и имају сједиште на подручију града Градишка, осим удружења и невладиних организација за које се средства редовно обезбјеђују у буџету града.

  1. Садржај пројекта

Фотокопије: рјешење из судског регистра, статут организације, завршни рачун за претходну годину (документ Биланс стања и биланс успјеха) и извјештај о раду за претходну годину.

  1. Подношење пројекта

У обзир ће се узимати пројекти који се заприме најкасније 30 дана од дана објављивања конкурса у средствима јавног информисања.

Конкурс ће бити објављен у  дневном листу “Глас Српске” Бањалука, веб сајту града и огласној табли града Градишка.

Ако конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Непотпуне и неблаговремене пријаве биће одбачене.

Пројекти се достављају запечаћени лично или препоручено поштом на адресу: Град Градишка, ул. Видивданска 1а, 78400 Градишка, шалтер број 12, са назнаком “Конкурсна документација” НЕ ОТВАРАЈ.

НАПОМЕНА: Обрасци за попуњавање пројекта у складу са ЛОД методологијом и смјернице за апликанте, могу се пронаћи и попунити  на веб сајту града Градишка  www.gradgradiska.com, Одјељење за друштвене дјелатности.

  1. Остале одредбе

О резултатима конкурса за избор најповољнијих пројеката  сви учесници ће бити обавјештени путем веб сајта града Градишка www.gradgradiska.com, Одјељење за друштвене дјелатности.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Зоран Aџић

Конкурс можете преузети овде.

Смјернице за апликанте 2о2о. године