ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу средстава из Програма подршке руралном развоју за 2024. годину

Post Date: 27/02/2024

ЈАВНИ ПОЗИВ за додјелу средстава из Програма подршке руралном развоју за 2024. годину

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка  (“Службени гласник града Градишка”, број: 4/17 и 5/19)  и Програма подршке  руралном развоју за 2024. годину  („Службени гласник града Градишка“, број: 14/23), Градоначелник  р а с п и с у ј е            

 Ј А В Н И   П О З И В
за додјелу средстава из Програма подршке  руралном развоју за 2024. годину

 1. Предмет

Предмет Јавног позива је додјела бесповратних  средстава из Програма подршке руралном развоју за 2024. годину (у даљем тексту Програм). Укупна новчана средства за реализацију Програма износе 155.000,00 КМ.

 1. Право учешћа на Јавном позиву и услови за додјелу средстава

Право на додјелу средстава из Програма имају корисници који имају пребивалиште, односно сједиште у  граду  Градишка и који имају засновану  или  ће  засновати  пољопривредну  производњу у 2024. години  на подручју  града (сточарску,  воћарску, ратарску  или повртарску), односно који својим дјеловањем доприносе развоју пољопривреде града Градишка.

Поред наведеног, за сваку врсту подстицаја прописани су услови за додјелу средстава Правилником о условима и начину расподјеле средстава  за подршку  руралном развоју за 2024. годину (у даљем тексту Правилник) којег можете преузети директно у градској управи и на интернет страници града Градишка.

 1. Намјена средстава

Средства  из Програма  ће се пласирати за:

  • 3.1. Подршка младим брачним паровима који живе  на селу
  • 3.2. Подршка оснивању и раду пољопривредних задруга  и пољопривредних удружења
  • 3.3. Подршка  развоју сеоског туризма
  • 3.4. Подршка  развоја конкурентности у руралним подручјима у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске
  • 3.5. Подршка промоцији и продаји пољопривредних производа
  • 3.6. Подршка одржавању стручних  едукација, екскурзија, посјета  сајмовима
  • 3.7. Подршка пољопривредним манифестацијама
  • 3.8. Подршка за ванредне потребе
 1. Потребна документација и начин подношења захтјева

(1)  Корисници подносе захтјев за додјелу средстава Одјељењу за  пољопривреду и рурални развој градске управе града Градишка  на прописаном  обрасцу, који се може преузети  на шалтеру број 8 у шалтер сали и на интернет страници Града.

(2) Уз захтјев се прилаже следећа документација:

  • 1) потврда  из  АПИФ-а   о   упису  у   регистар   пољопривредних   газдинстава, односно у регистар корисника подстицајних средстава, изузев за додјелу средстава прописаних тачком 3. подтачкама  3.4., 3.6. и 3.7 овог Јавног позива. За подстицај   из тачке 3. подтачке 3.8. овог Јавног позива, Комисија за   утврђивање   испуњености   услова  за   додјелу средстава  из  Програма ће у  сваком појединачном случају (захтјеву)  оцијенити  да ли је потребна наведена потврда.
  • 2) кућна листа (уколико подносилац захтјева није носилац  пољопривредног газдинства),
  • 3) лична карта подносиоца  захтјева на увид,
  • 4) копија ЈИБ-а, ако је подносилац захтјева правно лице,
  • 5) копија рјешења о регистрацији пољопривредног удружења, задруге, привредног друштва или предузетника,
  • 6) копија броја трансакционог или жирорачуна,
  • 7) остала документација у зависности од врсте подстицаја за који се подноси захтјев (потврде, рјешења, записници, фотографије, рачуни, фактуре и слично).
 1. Начин додјеле средстава

(1) Испуњеност услова на основу критеријума прописаних Правилником, утврђује и записнички  констатује  Комисија   за  утврђивање   испуњености   услова  за   додјелу средстава  из  Програма,  коју  именује  Градоначелник,  а  чине  је  предсједник   и  два члана.

(2) Износ одобрених  средстава по кориснику утврђује се по критеријумима прописаним  Правилником за сваку врсту подстицаја.

 1. Рокови за подношење захтјева

Зависно од врсте подстицаја, крајњи рокови за подношење захтјева су следећи:

1) До 01.07.2024. године подносе се захтјеви за следеће подстицаје:

  • Подршка оснивању и раду пољопривредних задруга  и пољопривредних удружења.

2) До 01.08.2024. године подносе се захтјеви за следеће подстицаје:

  • Подршка младим брачним паровима који живе  на селу.

3) До 31.08.2024.године подносе се захтјеви за следеће подстицаје:

  • Подршка  развоју сеоског туризма.

4) До 31.10. 2024. године подносе се захтјеви за следеће подстицаје:

  • Подршка промоцији и продаји пољопривредних производа и
  • Подршка одржавању стручних  едукација, екскурзија, посјета сајмовима.

5) До 30.11. 2024. године подносе се захтјеви за следеће подстицаје:

  • Подршка одржавању пољопривредних манифестација
  • Подршка за ванредне потребе
 1. Објава

Јавни позив ће се објавити на огласној плочи градске управе и интернет страници Града.

 1. Остале напомене

Корисници  могу  остварити  право  на  средства  из  Програма, само једном  по истом основу у текућој години.

Захтјеви  корисника   који су поднешени у текућој години, а прије расписивања овог Јавног позива и који су у складу са условима прописаним Правилником, узет ће се у разматрање.

Додатне информације могу се добити на телефоне 051/810-331, 051/810-344 и 051/810-408.

Број: 02.07 -33-5/24

Датум:  26.02.2024. године

 

 

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Зоран Аџић