ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Премјер катастарске општине Горњи Подградци 1 у поступку оснивања катастра непокретности на подручју Града Градишка

Post Date: 09/07/2024

ОБАВЈЕШТЕЊЕ – Премјер катастарске општине Горњи Подградци 1 у поступку оснивања катастра непокретности на подручју Града Градишка

На основу Уговора бр 21.06/404-15/23 за набавку техничких услуга „Премјер катастарске општине Горњи Подградци 1 у поступку оснивања катастра непокретности на подручју Града Градишка“ са Републичком управом за геодетске и имовинско-правне послове Бања Лука, а у циљу ажурирања катастарских планова и утврђивања стварног и чињеничног стања

ОБАВЈЕШТАВАМО

све имаоце права на непокретностима (власнике непокретности) да у катастарској општини ГОРЊИ ПОДГРАДЦИ 1, општина/град ГРАДИШКА у периоду од 24.07.2024. до 22.09.2024. године, изврше прописно обиљежавање својих непокретности за потребе катастарског премјера. Имаоци права на непокретностима, према члану 44. став 1 Закона о премјеру и катастру Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“, бр. 6/12, 110/16 , 62/18, 22/18, 95/19 и 90/23), у даљем тексту Закона, дужни су да о свом трошку, у горе наведеном периоду обиљеже границе својих непокретности видљивим и трајним биљегама, облика и димензија прописаним према прилогу овог Позива….

Преузмите комлетно Обавјештење

Преузмите Прегледну скицу A1