ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ФАСАДА

Post Date: 12/05/2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ФАСАДА

Број: 02.05-372-53/23
Датум: 10.05.2023. године

На основу члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник општине Градишка“ број 4/17) и („Службени гласник града Градишка“ број 5/19) и Одлуке о усвајању Буџета града Градишка за 2023. годину („Службени гласник града Градишка“ број 16/22) и Одлуке о извршењу Буџета града Градишка за 2023. годину („Службени гласник града Градишка“ број 16/22), Градоначелник града Градишка расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗАЈЕДНИЦАМА ЕТАЖНИХ ВЛАСНИКА СТАМБЕНИХ ЗГРАДА
ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ РАДОВА НА ЕНЕРГЕТСКОЈ САНАЦИЈИ ФАСАДА

            Циљ јавног позива је пружање помоћи грађанима у остваривању њихове законом утврђене обавезе за финансирање инвестиционог одржавања зграда, чиме се спречава или отклања опасност по живот и здравље људи и обезбјеђује сигурност корисника зграде и околине, а уз горе наведено, остварује се и уштеда у потрошњи енергије стамбених зграда.

Радови на енергетској санацији фасада ће се изводити у 2023. години, а из Буџета града Градишка обезбијеђено је 100.000,00 КМ. Овим средствима биће финансиран дио трошкова санације фасада на стамбеним зградама, и то са учешћем из буџета Заједница етажних власника стамбених зграда у минималном износу од 50%.

Заједнице етажних власника (ЗЕВ) зграда које желе да заједно са Градом суфинансирају трошкове енергетске санације фасада, треба да доставе сљедећу документацију:

(1) Пријаву (Образац 1), овјерену печатом Заједнице етажних власника стамбене зграде, потписану од стране лица овлаштеног за заступање Заједнице етажних власника, са јасно дефинисаним предметом пријаве, као и основним подацима о згради (улица, број, мјесна заједница, спратност, број станова, укупна бруто површина објекта, површина фасадног омотача и др.);

(2) Рјешење о упису Заједнице етажних власника у регистар заједница етажних власника стамбених зграда (овјерена копија);

(3) Одлуку Скупштине етажних власника, потписану од најмање 2/3 од укупног броја етажних власника, којом се потврђује да су:

  • упознати са условима јавног позива и сагласни да учествују са минимално 50% у финансирању трошкова у енергетској санацији фасаде своје стамбене зграде;
  • упознати са предрачунском вриједношћу радова из приложеног предмјера и предрачуна радова урађеног и овјереног од стране правног лица или самосталног предузетника које је регистровано за ту дјелатност;
  • упознати са елементима за уговарање (моделом уговора – Образац 2), и сагласни да ће лице овлашћено за заступање Заједнице етажних власника зграде потписати уговор са Градом Градишка о регулисању међусобних односа везаних за суфинансирање трошкова енергетске санације фасаде;
  • сагласни да, по примљеном обавјештењу о изабраном извођачу радова, назначена средства уплате у цјелости, у датом року, искључиво са рачуна Заједнице етажних власника зграде на рачун Града;

(4) Документацију за енергетску санацију фасаде која садржи: технички опис (опис објекта, локације, димензије и спратност објекта, бруто површина објекта и фасадног омотача, број станова и др.), предмјер и предрачун радова – примјерак са цијенама, један (1) примјерак у аналогној форми и један (1) примјерак у електронској верзији (Microsoft Excel формат), урађен и овјерен од стране самосталног предузетника или правног лица који су регистровани за ову врсту дјелатности (предмјер и предрачун са ПДВ-ом урадити према приложеном моделу – Образац 3), слике фасаде;

(5) Доказ о старости зграде – година изградње и легалности објекта (копија грађевинске дозволе или копија употребне дозволе или неки други валидни документ који ће послужити као доказ);

(6) Одлуку о избору овлашћеног представника Заједнице етажних власника стамбене зграде;

(7) Број рачуна Заједнице етажних власника стамбене зграде;

(8) Потврду да је Заједница етажних власника предала захтјев за извјештај о стању дуга за комуналну накнаду чланова ЗЕВ-а за период 01.01.2022. – 31.12.2022. године уз списак чланова ЗЕВ-а. Извештај о стању дуга ће Одјељење за финансије службено доставити комисији именованој за овај јавни позив.

Све потврде, изјаве и остали документи којим се потврђује да ће Заједница етажних власника учествовати са минимално 50% од укупних трошкова на енергетској санацији фасада на згради морају бити из 2023. године;

Вриједност радова на санацији фасада не може бити мања од 10.000,00 КМ;

Пријаве за парцијалне поправке или дјелимичне санације фасада Заједнице етажних власника неће бити прихваћене.

Санације објеката (поправка крова, унутрашњи радови и слично) нису предмет овог јавног позива.

Уколико је у једној згради организовано више заједница етажних власника, заједничку пријаву морају поднијети све заједнице.

Одлуку о избору завршне боје фасаде доноси комисија састављена од чланова надлежних одјељења Градске управе и овлашћеног представника ЗЕВ-а.

Утврђивање ранг-листе зграде биће вршена по критеријумима:

  1. Проценат сопственог учешћа у стварним трошковима (минимално 50%) – утврђује се на основу достављеног највећег процента учешћа Заједнице етажних власника на овом јавном позиву, и то према сљедећој формули:


гдје је:
Б1– број бодова,
ПСУ – проценат сопственог учешћа ЗЕВ-а,
ПСУ, максимално – највећи проценат сопственог учешћа ЗЕВ-а, по овом јавном позиву.
Максималан број бодова који се може добити по овом критеријуму је 50.

  1. Измиреност комуналне накнаде утврђује се на основу највеће измирености комуналне накнаде, изражене у процентима (%), Заједница етажних власника које су се пријавиле на овај јавни позив, и то према сљедећој формули:


гдје је:
Б2 – број бодова,
КН – измиреност комуналне накнаде ЗЕВ-а изражена у процентима (%),
КН,максимално – највећа измиреност комуналне накнаде ЗЕВ-а по овом јавном позиву изражена у процентима (%).
Максималан број бодова који се може добити по овом критеријуму је 25.

  1. Година изградње објекта – утврђује се на основу године изградње (година старости) најстарије зграде која се пријавила на овај јавни позив, и то према сљедећој формули:


гдје је:
Б3 – број бодова,
ГИ – година старости зграде ЗЕВ-а,
ГИ,максимално – број година најстарије зграде ЗЕВ-а по овом јавном позиву.
Максималан број бодова који се може добити по овом критеријуму је 10.

  1. Локација објекта (1. зона – 6 бодова, 2. зона – 5 бодова, 3. зона – 4 бода 4. зона – 3 бода, 5. зона – 2 бода и 6. зона – 1 бод). У којој се зони објекат налази може се провјерити на линку.
  2. Урађен енергетски преглед стамбеног објекта – 4 бода.
  3.  Дебљина уграђене термоизолације:


гдје је:
ДТ – дебљина термоизолације ЗЕВ-а изражена у [cm]
ДТ,максимално – највећа дебљина термоизолације ЗЕВ-а изражена у [cm], по овом јавном позиву

НАПОМЕНА: Врста материјала (термоизолације) веће заступљености на згради ће бити упоређивана.

У случају једнаког броја бодова предност ће имати нижа укупна цијена понуде по m2 фасаде из приложеног предмјера и предрачуна.

Рок за достављање пријава је 12.06.2023. до 12 часова.

Пријава и комплетна наведена документација морају бити чврсто увезане, а све странице нумерисане и парафиране од стране лица овлаштеног за заступање.

Пријаве са документацијом, на овај начин увезане и означене, доставити у затвореној коверти на адресу: Град Градишка – Градоначелник – Градска управа –Видовданска 1А, 78400 Градишка, са назнаком „Пријава на Јавни позив заједницама етажних власника зграда за суфинансирање радова на енергетској санацији фасада, број 02.05-372-53/23, ЗА КОМИСИЈУ, НЕ ОТВАРАТИ“.

Пријава (Образац 1), модел уговора (Образац 2), као и модел по којем треба урадити предмјер и предрачун радова (Образац 3), могу се преузети шалтеру број 10 у згради Градске управе Градишка, Видовданска 1А, сваким радним даном или на ЛИНКУ.

Пријаве са документацијом које су достављене на претходно наведену адресу прије објављивања или након истека Јавног позива заједницама етажних власника зграда за суфинансирање радова на енергетској санацији фасада, неће бити предмет разматрања овог позива.

Сва додатна питања и информације у вези са Јавним позивом заједницама етажних власника зграда за суфинансирање радова на енергетској санацији фасада, могу се добити на број телефона 051/810-323, радним даном од 7.00 до 15.00 часова или путем електронске поште: marina.balta@gradgradiska.com

Комисија, за утвђивање ранг-листе Заједнице етажних власника, према наведеним критеријумима, према којој ће бити вршено суфинансирање радова на енергетској санацији фасада у оквиру расположивих средстава Града за ову намјену, биће именована од стране Градоначелника града Градишка.

Заједнице етажних власника моћи ће у року од пет (5) дана од дана пријема обавјештења о утврђеној ранг-листи стамбених зграда изјавити писменим путем приговор Градоначелнику града Градишка.

Извођење радова биће започето и завршено у 2023. години, након избора извођача, потписивања уговора о суфинансирању и уплате средстава (учешћа Заједнице етажних власника), а према усвојеној ранг-листи.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Аџић