ПОНОВНИ  ОГЛАС за продају  путничких аутомобила

Post Date: 04/07/2019

ПОНОВНИ  ОГЛАС за продају  путничких аутомобила

Број: 02-022-323/19
Датум: 4. јули  2019. године

На основу  тачке III Одлуке Скупштине  града о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка  („Службени гласник града Градишка“, број 7/19) Градоначелник  града Градишка расписује

ПОНОВНИ  ОГЛАС

 за продају  путничких аутомобила

I

Расписује се поновни оглас за продају путничких аутомобила у власништвиу града Градишка -трећа усмена јавна лицитација   за слиједеће путничке аутомобиле:

Редбр. Марка-Тип Регистарски број Год. произ./прва регистрација Број шасије Број мотора/гориво Почетна цијена

у      КМ

1. AUDI  A6 M81-O-353 2007 WAUZZZ4F489051683 ASB110403 / Dizel 9.000,00
2. Renault Clio 518-E-362 2006 VF1BB1KEF35114952 F521560 / Benzin 1.500,00
3. Renault Clio 518-E-363 2006 VF1BB1KEF35114957 F522221 / Benzin 1.500,00

II

Право учешћа на лицитацији имају сва физичка и правна лица. Понуђачи су, прије почетка јавног надметања, Комисији која ће спровести предметни поступак јавног надметања, дужни доказати свој идентитет личном картом, путном исправом и исправом о заступању за правна лица.

Путнички аутомобили се купује по принципу “виђено-купљено”, па се накнадне рекламације не уважавају.

III

Путнички аутомобили   који се лицитирају  су  у возном стању и регистровани. Аутомобили  се могу преузети након превода на име крајњег купца.
Понуђач чија понуда буде прихваћена, односно купац, дужан је приступити закључењу уговора у року од 8 дана од дана проглашења побједником лицитације те уплатити укупан износ купопродајне цијене аутомобила на ЈРТ  града Градишка број: 5520140001161437 отвореног код Addiko Bank, са назнаком – „уплата за купљени путнички аутомобил“.

Трошкове преноса  права власништва, транспорта и остале трошкове у складу са законским прописима у цијелости сноси купац.

Ако понуђач одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена и саопштена,  град Градишка  задржава право закључити уговор са првим сљедећим понуђачом са листе успјешних понуда.

IV

Путнички аутомобили се могу погледати сваким радним даном од дана објаве овог огласа   т.ј. 04.07.2019. године у времену од 09:00 до 15:00 часова у сједишту Градске управе Градишка, улица Видовданска 1А, Градишка, паркинг простор за путничке аутомобиле. Све информације се могу добити и на телефон, број: 051 810 346.

V

У току надметања, повећање продајне цијене, не може бити ниже од 50,00 КМ (педесетконвертибилнихмарака) у односу на претходну понуду.

VI

Усмено јавно надметање ће се одржати дана (петак) 12. 7. 2019. године  у 14:00 часова у просторијама Градске управе града Градишка у улици Видовданска 1А, Градишка, сала 47,  пред Комисијом именованом посебним рјешењем Градоначелника.

Лицитација ће бити пуноважна и у случају да се у поступку лицитаје пријави само један понуђач и ако је понуђена цијена минимално у висини почетне цијене.

Поступак лицитације ће провести Комисија именована посебним рјешењем.

VII

Текст ове лицитације ће бити објављен  на wеб страници града Градишка, на огласној плочи Градске управе Градишка, на Радио Градишци и на инфо+ кабловском каналу  у Градишци.

 

Достављено:

–  Комисији за лицитацију,
–  Градска интернет страница,
– Огласна полоча Градске управе,                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК
– ЈП Радио Градишка,
–  Инфо+кабловски канал и                                                                   Зоран Aџић
–  а/а.