ОГЛАС за продају  путничких аутомобила

Post Date: 10/06/2019

ОГЛАС за продају  путничких аутомобила

Број: 02-022-250/19
Датум: 10. јун 2019. године

На основу  тачке III Одлуке Скупштине  града о продаји путничких аутомобила у власништву града Градишка  („Службени гласник града Градишка“, број 7/19) Градоначелник  града Градишка расписује

О Г Л А С

 за продају  путничких аутомобила

Образац за достављање понуда можете преузети овдје.

I

Расписује се оглас за продају путничких аутомобила у власништвиу града Градишка путем лицитације -јавног надметања за слиједеће путничке аутомобиле:

Редбр. Марка-Тип Регистарски број Год. произ./прва регистрација Број шасије Број мотора/гориво Почетна цијена

у      КМ

1. AUDI  A6 M81-O-353 2007 WAUZZZ4F489051683 ASB110403 / Dizel 11.239,60
2. Renault Clio 518-E-362 2006 VF1BB1KEF35114952 F521560 / Benzin 2.746,20
3. Renault Clio 518-E-363 2006 VF1BB1KEF35114957 F522221 / Benzin 2.746,20
4. Renault Clio 518-E-367 2006 VF1BB1KEF35114935 F521679 / Benzin 2.746,20
5. Renault Clio 518-E-368 2006 VF1BB1KEF35114932 F521905 / Benzin 2.746,20

 

II

Право учешћа на лицитацији имају  физичка и правна лица, која уплате депозит у износу од 10% од почетне продајне цијене аутомобила. Уплата се врши на ЈРТ града Градишка број: 5520140001161437 отвореног код Addiko Bank са назнаком-“депозит за лицитацију путничких аутомобила“.

Путнички аутомобили се купује по принципу “виђено-купљено”, па се накнадне рекламације не уважавају.

III

Путнички аутомобили   који се лицитирају  су  у возном стању и регистровани. Аутомобили  се могу преузети након превода на име крајњег купца.
Понуђач чија понуда буде прихваћена, односно купац, дужан је приступити закључењу уговора у року од 8 дана од дана проглашења побједником лицитације те уплатити преостали износ купопродајне цијене аутомобила на ЈРТ  града Градишка број: 5520140001161437 отвореног код Addiko Bank, са назнаком – „уплата за купљени путнички аутомобил“.

Трошкове преноса  права власништва, транспорта и остале трошкове у складу са законским прописима у цијелости сноси купац.

Ако понуђач одустане од куповине након што је његова понуда прихваћена и саопштена, уплаћена кауција од 10% се неће враћати, а град Градишка  задржава право закључити уговор са првим сљедећим понуђачом са листе успјешних понуда.

IV

Путнички аутомобили се могу погледати сваким радним даном од дана објаве овог огласа   т.ј. 11.06.2019. године у времену од 09:00 до 15:00 часова у сједишту Градске управе Градишка, улица Видовданска 1А, Градишка, паркинг простор за путничке аутомобиле. Све информације се могу добити и на телефон, број: 051 810 346.

V

Затворену и запечаћену понуду са назначеном адресом понуђача доставити путем  на адресу: Град Градишка, улица Видовданска 1А, 78400 Градишка, са назнаком:
„ПОНУДА ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ ЗА ПРОДАЈУ ПУТНИЧКИХ АУТОМОБИЛА   – НЕ ОТВАРАЈ“

Рок за пријем понуда је 19. 06. 2019. године до 14,00 часова. Понуде се достављају на протокол Градске управе у улици Видовданска 1А , 78400 Градишка (канцеларија број 7) или поштома на назачену адресу. Уз понуду се обавезно доставља доказ о извршеној уплати депозита. На коверти је потребно назначити тачну адресу понуђача како би се иста могла вратити неотворена, у случају неблаговременог достављања.

Понуде се достављају на прописаном обрасцу који који можете преузети овдје.

VI

Јавно отварање понуда ће се одржати дана (сриједа) 19.06.2019. године у 14:00 сати у просторијама Градске управе града Градишка у улици Видовданска 1А, Градишка, сала 47.

Јавном отварању понуда могу присуствовати понуђачи који су доставили понуду за јавну лицитацију (физичка лица), односно лице овлаштено за учешће на јавној лицитацији (правна лица).

Критериј за вредновање понуда је највиша понуђена цијена за наведене путничке аутомобиле, а у случају да су прворангиране двије или више понуда идентичне тј. имају у потпуности исту понуђену цијену предност се даје понуђачу који је раније предао понуду.

Лицитација ће бити пуноважна и у случају да понуду достави само један понуђач ако је понуђена цијена већа или једнака почетној цијени.

Поступак лицитације ће провести Комисија именована посебним рјешењем.

VII

Текст ове лицитације ће бити објављен  на wеб страници града Градишка, на огласној плочи Градске управе Градишка, на Радио Градишци и на инфо+ кабловском каналу  у Градишци.

Достављено:

  • Комисији за лицитацију,
  • Градска интернет страница,
  • Огласна полоча Градске управе,
  • ЈП Радио Градишка,
  • Инфо+кабловски канал и
  • а/а.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

     Зоран Aџић