ЈАВНИ ПОЗИВ за избор спољних чланова Комисије за друштвени положај жена и равноправност међу половима Скупштине града

Post Date: 13/05/2019

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор спољних чланова Комисије за друштвени положај жена и равноправност међу половима Скупштине града

ГРАД ГРАДИШКА
СКУПШТИНА ГРАДА
Комисија за избор и именовања

Број: 01-013-49/19
Датум: 13.5.2019. године

Ј А В Н И   П О З И В

за избор спољних чланова Комисије за друштвени положај жена
и равноправност међу половима Скупштине града

Позивају се заинтересовани стручњаци који се баве друштвеним положајем жена, остваривањем права жена и равноправношћу међу половима, да се пријаве на јавни позив за избор два члана Комисије за друштвени положај жена и равноправност међу половима Скупштине града Градишка.

Комисија за друштвени положај жена и равноправност међу половима је радно тијело Скупштине града и има пет чланова, од којих се три бирају из реда одборника/ца, а два из реда стручњака из области којима се бави Комисија.

Надлежности Комисије прописане су чланом 59. Пословника о раду Скупштине града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 6/17 и 5/19). Пословник је објављен на интернет страници Града Градишка те се на тај начин заинтересовани кандидати/киње могу ближе упознати са организацијом и надлежностима Комисије.

Уз пријаву на Јавни позив, у којој је потребно навести име и презиме подносиоца, адресу становања, мејл адресу и број телефона, потребно је да заинтересовани кандидат/киња достави своју биографију у којој је посебно истакнут рад у овој области.

Јавни позив је објављен на интернет страници Града Градишка и у програму „Радио Градишка“.

Јавни позив отворен је до 21. маја 2019. године а пријаве се предају у згради Градске управе Града Градишка, Видовданска 1А Градишка.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 

Предсједник Комисије

Томислав Ковачевић с.р.