Јавни оглас за именовање једног члана Градске изборне комисије Градишка

Post Date: 01/04/2024

Јавни оглас за именовање једног члана Градске изборне комисије Градишка

На основу члана 2.12 став (5) Изборног закона Босне и Херцеговине (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08, 37/08, 32/10, 18/13, 7/14, 31/16, 41/20, 38/22, 51/22 и 67/22), члана 7. тачка б) Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини (“Службени гласник Босне и Херцеговине”, бр. 67/21, 73/21,  13/22 и 78/23), чл.  36. и 87. Статута Града  Градишка (“Службени гласник града Градишка“, број 4/17 и 5/19) и тачке I Одлуке о објављивању Јaвног огласа за именовање једног члана Градске изборне комисије Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 5/24) Скупштина града Градишка расписује

Јавни оглас за именовање
једног члана Градске изборне комисије
Градишка

I Расписује се Јавни оглас за именовање једног члана Градске изборне комисије Градишка.

II Надлежност Градске изборне комисије регулисана је Изборним законом Босне и Херцеговине, Изборним законом Републике Српске и одговарајућим  подзаконским прописима.

III Мандат

 1. Мандат члана Градске изборне комисије траје седам (7) година и тече од дана давања сагласности Централне изборне комисије Босне и Херцеговине на рјешење о именовању члана Градске изборне комисије, донесеног од стране Скупштине града Градишка.
 2. Члан Градске изборне комисије не заснива радни однос.
 3. Члан Градске изборне комисије има право на мјесечну накнаду у складу са Законом и Одлуком о висини накнаде за рад чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.

IV Општи и посебни услови

 1. Општи услови које кандидат мора испуњавати су:
  • да је лице са правом гласа и
  • да је лице са одговарајућом стручном спремом и искуством у спровођењу избора.
 1. Посебни услови које кандидат мора испуњавати су:
  • да има пребивалиште на подручју града Градишка,
  • да има завршен факултет, VII/1 степен стручне спреме или завршен факултет болоњског система струдирања са најмање 180 ECTS бодова и
  • да посједује искуство у провођењу избора.

Под искуством у провођењу избора подразумијева се чланство у изборној комисији и чланство у бирачком одбору на изборима за органе власти у БиХ.

Изузетно од друге алинеје посебних услова, члан изборне комисије може бити лице које има завршену вишу школу, односно VI степен стручне спреме, ако се ради о поновном избору (реименовању) односно ако је потребно испоштовати одредбе члана 2.14  став (1) Изборног закона Босне и Херцеговине.

Изузетно од треће алинеје посебних услова, носиоци правосудних функција изузимају се од обавезе достављања доказа о посједовању изборног искуства из члана 2. став (1) тачка ц) и става (2) Упутства о утврђивању квалификација, броју, именовању, обуци и разрјешењу чланова изборне комисије основне изборне јединице у Босни и Херцеговини.

Састав изборне комисије је мултиетничан и треба да одражава заступљеност конститутивних народа, укључујући и остале, водећи рачуна о последњем попису становништва проведеном на државном нивоу.

У саставу изборне комисије настојаће се обезбједити равноправна заступљеност полова, на начин да је један од полова заступљен са најмање 40% од укупног броја чланова изборне комисије, у складу са Законом о равноправности полова у Босни и Херцеговини.

V Сукоб интереса

 1. У смислу одредбе члана 2.3 Изборног закона Босне и Херцеговине за члана изборне комисије не може бити именовано лице:
  • које се не може кандидовати у смислу одредаба чл. 1.6, 1.7 и 1.7а Изборног закона Босне и Херцеговине,
  • које је члан највишег извршно-политичког органа политичке странке или коалиције (предсједник, потпредсједник, генерални секретар, секретар или члан извршног одбора или главног одбора),
  • које је носилац изабраног мандата или је члан извршног органа власти, осим у случајевима предвиђеним чланом 2.12 став (4) Изборног закона Босне и Херцеговине,
  • које је кандидат за изборе за било који ниво власти,
  • којем је изречена казна за радњу која представља тежу повреду изборних закона или прописа за коју је лично одговорно, у посљедње четири године, рачунајући од дана правоснажности одлуке.
 1. За члана Градске изборне комисије не може бити именовано лице које обавља извршну функцију како је то утврђено одредбом члана 1.8 став (6) Изборног закона Босне и Херцеговине. У смислу одредбе члана 1.8 став (6) Изборног закона Босне и Херцеговине под извршном функцијом подразумијева се Предсједништво Босне и Херцеговине, Савјет министара Босне и Херцеговине, предсједник и потпредсједници Федерације Босне и Херцеговине, предсједник и потпредсједници Републике Српске, Влада Федерације Босне и Херцеговине, укључујући премијера, Влада Републике Српске, укључујући предсједника Владе, Влада Брчко Дистрикта БиХ, кантонална влада, градоначелник, замјеник градоначелника, градска влада, начелник општине, замјеник начелника општине, руководећи службеници које је именовао начелник општине те остале извршне функције утврђене законом.
 2. Члан Градске изборне комисије не може бити лице које је актуелни кандидат или је био кандидат за било који ниво власти на последњим општим и/или последњим локалним изборима.
 3. Члан Градске изборне комисије не може бити заступник односно пуномоћник политичког субјекта који учествује на изборима, нити лице које је правоснажном судском пресудом осуђено на казну затвора у трајању од шест мјесеци или дуже.
 4. Члан Градске изборне комисије може бити предсједник или судија редовног суда, секретар скупштине општине/града, лица професионално запослена у општинским односно градским органима управе и друга лица која испуњавају услове одређене чланом 2.2 Изборног закона Босне и Херцеговине, а немају сметњи из члана 2.3 Изборног закона Босне и Херцеговине.

VI Потребна документација

Пријава на јавни оглас садржи пријавни образац са контакт подацима подносиоца пријаве, листу достављених докумената и својеручни потпис подносиоца пријаве, као и документе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној копији и то:

 • овјерену копију дипломе о стеченој стручној спреми, нострификовану-признату диплому уколико факултет није завршен у Босни и Херцеговини укључујући и дипломе стечене након 06.04.1992. године у некој од држава насталих распадом СФРЈ, а у складу са прописима надлежног органа који врши нострификацију-признавање иностраних диплома,
 • образац ПБА-3 о пребивалишту (не старији од три мјесеца од дана издавања надлежног органа),
 • доказ о посједовању изборног искуства у провођењу избора (доказ о посједовању изборног искуства мора садржавати податке о називу изборне комисије и мандатном периоду, односно врсти и години избора и називу бирачког мјеста, у којем је кандидат био члан бирачког одбора, те податак да је именовани кандидат био ангажован у раду бирачког одбора и обављао ту дужност); носиоци правосудних функција изузимају се од обавезе достављања доказа о посједовању изборног искуства,
 • доказ о научном звању и/или положеном правосудном испиту и/или носиоцу правосудне функције и/или присуству обукама у организацији Централне изборне комисије Босне и Херцеговине (чланом 10. став (7) тачка а) Упутства прописано је додатно бодовање уколико су кандидати правни стручњаци са искуством у спровођењу избора и/или изборни стручњаци),
 • својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву о националном изјашњењу кандидата са последњег пописа становништва у Босни и Херцеговини (изјава се подноси на прописаном обрасцу од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине),
 • својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву кандидата о непостојању сметњи из члана 2.3 Изборног закона Босне и Херцеговине (изјава се подноси на прописаном обрасцу од стране Централне изборне комисије Босне и Херцеговине),
 • својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву кандидата да не обавља извршну функцију како је то утврђено одредбама члана 1.8 став (6) Изборног закона Босне и Херцеговине,
 • својеручно потписану и код надлежног органа овјерену изјаву кандидата да није лице обухваћено чланом 2.12 став (7) Изборног закона Босне и Херцеговине.

Документација достављена уз пријаву неће се враћати кандидатима.

VII Интервју

Са кандидатима који буду испуњавали услове Јавног огласа конкурсна комисија обавиће интервју. Конкурсна комисија ће обавијестити писаним путем све пријављене кандидате о резултатима извршене класификације. Писани позив за интервју конкурсна комисија је обавезна доставити кандидатима најкасније три дана прије дана одржавања интервјуа, а позив се доставља препорученом поштом, e-mailom или путем телефакс апарата.

Централна изборна комисија Босне и Херцеговине сачинила је листу питања за интервју са кандидатима из четири различите области из изборног законодавства и изборног процеса, а листа питања без одговора доступна је на интернет страници Централне изборне комисије Босне и Херцеговине www.izbori.ba.

VIII Рок и начин подношења пријава

Рок за подношење пријава је осам дана од дана објављивања Јавног огласа у „Службеном гласнику Републике Српске“ и дневном листу „Глас Српске“. Ако јавни оглас не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана последњег објављивања Јавног огласа. Јавни оглас биће објављен и на званичној интернет страници града Градишка www.gradgradiska.com али се то објављивање неће рачунати у рокове за пријављивање кандидата. Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити разматране. Пријаве кандидата на јавни оглас могу се доставити лично на протокол Градске управе града Градишка, пријемна канцеларија број 7 или путем поште на адресу Град Градишка, Видовданска 1А, 78400 Градишка са назнаком „Комисија за провођење конкурса по Јавном огласу за именовање једног члана Градске изборне комисије Градишка-не отварај“.

Број: 01.01-022-69/24
Датум: 29.03.2024. године
Градишка

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Миленко Павловић с.р.