ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање програма/пројеката организација у области културе за 2024. годину

Post Date: 29/03/2024

ЈАВНИ ПОЗИВ за суфинансирање програма/пројеката организација у области културе за 2024. годину

Број:02.06-431-17/24
Датум: 28.03.2024. године

На основу члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) и члана 4. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава организацијама у области културе („Службени гласник града Градишка“, број 7/21), Градоначелник града Градишка расписује

ЈАВНИ ПОЗИВ
за суфинансирање програма/пројеката организација у области културе за 2024. годину

 1. Предмет Јавног позива

Предмет Јавног позива је селекција програма/пројеката организација у области културе који се спроводе у интересу и на подручју града Градишка за 2024. годину.

 

 1. Право учешћа

Право учешћа на Jавном позиву имају:

 • Удружење у култури које је основано и регистровано у складу са законом код надлежног органа ради остваривања интереса у култури, које има сједиште на подручју града и које је регистровано најмање 24 (двадесетчетири) мјесеца прије
  објављивања Јавног позива.
 • Правно лице које је основано и регистровано у складу са законом код надлежног органа, чија је основна дјелатност у области културе, које има сједиште на подручју града, а чији је оснивач држављанин Републике Српске, са пребивалиштем на подручју града Градишка.

 

 1. Садржај пријаве:

Организације у области културе које се пријављују на Јавни позив дужне су да доставе сљедеће доказе:

 • пријава (пријавни образац)
 • рјешење о регистрацији
 • потврда о пореској регистрацији (ЈИБ)
 • уговор са банком о отварању трансакционог рачуна
 • биланс стања и биланс успјеха овјерен од стране АПИФ-а за годину која претходи години подношења захтјева
 • увјерење о измиреним порезима и доприносима
 • наративни и финансијски извјештај о намјенском трошењу средстава додијељених од стране града Градишка у години која претходи години подношења захтјева
 • потврда о пребивалишту за оснивача – за правна лица
 • лична карта за оснивача – за правна лица

Сви потребни докази се подносе у оригиналу или овјереној фотокопији од стране надлежног градског органа.

 

 1. Подношење пројекта

Пријаве са доказима о испуњавању критеријума из Јавног позива, достављају се запечаћене лично или препоручено поштом на адресу: Град Градишка, Улица Видовданска 1а, 78400 Градишка, пријемни шалтер број 12, са назнаком „Комисији за оцјену пријава у области културе “НЕ ОТВАРАЈ”.

Пријаве на прописаном обрасцу могу се преузети у просторијама Градске управе града Градишка – шалтер број 12 и интернет страници града Градишка.

Рок за подношење пријаве је 21 дан од дана објављивања Јавног позива.

Јавни позив ће бити објављен на огласној плочи града Градишка, интернет страници града Градишка и путем ЈП “Радио телевизија Градишка”.

Ако Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

 

 1. Остале одредбе

Резултати Јавног позива за суфинансирање програма/пројеката организација у области културе, објавиће се на интернет страници града Градишка.

 

НАПОМЕНА: Све додатне информације и упутства можете добити у просторијама Градске управе града Градишка, контакт особа Драгана Бјелић, телефон 051/810-362.

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

     Зоран Aџић

Преузмите пријаву овдје