ЈАВНИ   ПОЗИВ за додјелу средстава из Програма подршке пољопривреди за 2024. годину

Post Date: 27/02/2024

ЈАВНИ   ПОЗИВ за додјелу средстава из Програма подршке пољопривреди за 2024. годину

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка  (“Службени гласник града Градишка”, број: 4/17 и 5/19)  и Програма подршке пољопривреди за 2024. годину („Службени гласник града Градишка“, број: 14/23), Градоначелник  р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   П О З И В
за додјелу средстава из Програма подршке пољопривреди за 2024. годину

 1. Предмет

Предмет Јавног позива је додјела бесповратних  средстава из Програма подршке пољопривреди за 2024. годину (у даљем тексту Програм). Укупна новчана средства за реализацију Програма износе 280.000,00 КМ. 

 1. Право учешћа на Јавном позиву и услови за додјелу средстава

Право на додјелу средстава из Програма имају корисници који имају пребивалиште, односно сједиште у  граду  Градишка и који имају засновану  или  ће  засновати  пољопривредну  производњу у 2024. години  на подручју  града (сточарску,  воћарску, ратарску  или повртарску), односно који својим дјеловањем доприносе развоју пољопривреде града Градишка.

Поред наведеног, за сваку врсту подстицаја прописани су услови за додјелу средстава Правилником о начину и условима расподјеле средстава за подршку пољопривреди за 2024. годину (у даљем тексту Правилник) којег можете преузети у градској управи и на интернет страници града Градишка.

 1. Намјена средстава

Средства  из Програма  ће се пласирати за:

 1. Подршка биљној производњи

1.1.  Подршка изградњи нових пластеника,
1.2.  Подршка уговореној кооперантској производњи и откупу воћа и поврћа,
1.3.  Подршка производњи соје,
1.4.  Подршка изградњи заливних система,
1.5. Подршка изградњи противградних мрежа на засадима воћа,
1.6. Подршка изградњи система заштите од мраза на засадима воћа и
1.7. Подршка набавци бокс палета.

 1. Подршка сточарској производњи

2.1.  Регистрован узгој  приплодних јуница,
2.2.  Регистрован узгој  приплодних назимица,
2.3.  Регистрован узгој приплодних оваца и коза и
2.4.  Регистрован узгој пчела.

 1. Подршка осигурању пољопривредне производње.

 

 1. Потребна документација и начин подношења захтјева
 • (1)  Корисници подстицаја подносе захтјев за додјелу средстава Одјељењу за  пољопривреду и рурални развој градске управе града Градишка  на прописаном  обрасцу, који се може преузети  на шалтеру број 8 у шалтер сали и на интернет страници града.
 • (2) Уз захтјев се прилаже следећа документација:
  • 1) потврда  из  АПИФ-а   о   упису  у   регистар   пољопривредних   газдинстава, односно у регистар корисника подстицајних средстава,
  • 2) кућна листа (уколико подносилац захтјева није носилац  пољопривредног газдинства),
  • 3)лична карта подносиоца  захтјева на увид,
  • 4) копија ЈИБ-а, ако је подносилац захтјева правно лице,
  • 5) копија рјешења о регистрацији пољопривредног удружења, задруге, привредног друштва или предузетника,
  • 6) копија броја трансакционог или жирорачуна,
  • 7) остала документација у зависности од врсте подстицаја за који се подноси захтјев (потврде, рјешења, записници, фотографије, рачуни, фактуре и слично).                          
 1. Начин додјеле средстава

(1) Испуњеност услова на основу критеријума прописаних Правилником, утврђује и записнички  констатује  Комисија   за  утврђивање   испуњености   услова  за   додјелу средстава  из  Програма,  коју  именује  Градоначелник,  а  чине  је  предсједник   и  два члана.

(2) Износ одобрених  средстава по кориснику утврђује се по критеријумима прописаним  Правилником за сваку врсту подстицаја.

 1. Рокови за подношење захтјева

Зависно од врсте подстицаја, крајњи рокови за подношење захтјева су следећи:

1) До 01.07.2024. године подносе се захтјеви за следеће подстицаје:

 • Подршка изградњи нових пластеника,
 •  Подршка производњи соје и
 •  Подршка регистрованом узгоју пчела.

1) До 01.08.2024. године подносе се захтјеви за следеће подстицаје:

 • Подршка изградњи заливних система и
  • Подршка изградњи противградних мрежа на тасадима воћа,
  • Подршка изградњи система заштите од мраза на засадима воћа и
  • Подршка набавци бокс палета.

2) До 30.09.2024. године подносе се захтјеви за следеће подстицаје:

  • Подршка регистрованом узгоју  приплодних јуница,
  • Подршка  регистрованом узгоју  приплодних назимица,
  • Подршка  регистрованом узгоју  приплодних оваца и коза и
  • Подршка  осигурању пољопривредне производње.

3) До 31.10.2024. године подносе се захтјеви за следеће подстицаје:

  • Подршка уговореној кооперантској производњи и откупу воћа и поврћа.
 1. Објава

Јавни позив ће се објавити на огласној плочи градске управе и интернет страници Града.

 1. Остале напомене

Корисници  могу  остварити  право  на  средства  из  Програма, само једном  по истом основу у текућој години.

Захтјеви  корисника   који су поднешени у текућој години, а прије расписивања овог Јавног позива и који су у складу са условима прописаним Правилником, узет ће се у разматрање.

Додатне информације могу се добити на телефоне 051/810-331, 051/810-344 и 051/810-408.

Број: 02.07 -33-3/24

Датум: 20. 02. 2024. године

 

 

 

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Зоран Аџић