ЈАВНИ   ПОЗИВ за додјелу средстава из  Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2024. години

Post Date: 27/02/2024

ЈАВНИ   ПОЗИВ за додјелу средстава из  Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2024. години

На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи (,,Службени гласник Републике Српске”, број: 97/16, 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка  (“Службени гласник града Градишка”, број: 4/17 и 5/19)  и Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2024. години („Службени гласник града Градишка“, број: 14/23), Градоначелник  р а с п и с у ј е

Ј А В Н И   П О З И В
за додјелу средстава из  Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2024. години

 1. Предмет

Предмет Јавног позива је додјела бесповратних  средстава из Програма кориштења средстава остварених по основу накнада од пољопривредног земљишта у 2024. години (у даљем тексту Програм). Укупна новчана средства која се додјељују по овом Јавном позиву износе 100.000,00 КМ.

 1. Право учешћа на Јавном позиву и услови за додјелу средстава

Право на додјелу средстава из Програма имају корисници који имају пребивалиште, односно сједиште у  граду  Градишка и који имају засновану  или  ће  засновати  пољопривредну  производњу у 2024. години  на подручју  града (сточарску,  воћарску, ратарску  или повртарску), односно који својим дјеловањем доприносе развоју пољопривреде града Градишка.

Поред наведеног, за сваку врсту подстицаја прописани су услови за додјелу средстава Правилником о начину и условима расподјеле средстава остварених по основу накнада од  пољопривредног замљишта   у 2024. години (у даљем тексту Правилник) којег можете преузети ОВДЕ.

 1. Намјена средстава

Средства  из Програма  по овом Јавном позиву ће се пласирати за:

Подршку мелиоративним радовима на пољопривредном земљишту:

  1. уређење пољопривредног земљишта (привођење култури зараслих површина, као и крчење  напуштених воћњака),
  2. калцификација и
  3. хумизација  земљишта;      
 1. Потребна документација и начин подношења захтјева

(1)  Корисници подстицаја подносе захтјев за додјелу средстава Одјељењу за  пољопривреду и рурални развој градске управе града Градишка  на прописаном  обрасцу, који се може преузети  на шалтеру број 8 у шалтер сали или ОВДЕ.

(2) Уз захтјев се прилаже следећа документација:

1) потврда  из  АПИФ-а   о   упису  у   регистар   пољопривредних   газдинстава, односно у регистар корисника подстицајних средстава,

2) кућна листа (уколико подносилац захтјева није носилац  пољопривредног газдинства),

3) лична карта подносиоца  захтјева на увид,

4) копија ЈИБ-а, ако је подносилац захтјева правно лице,

5) копија рјешења о регистрацији пољопривредног удружења, задруге, привредног друштва или предузетника,

6) копија броја трансакционог или жирорачуна,

7) остала документација у зависности од врсте подстицаја за који се подноси захтјев (потврде, рјешења, записници, фотографије, рачуни, фактуре и слично). 

 1. Начин додјеле средстава

(1) Испуњеност услова на основу критеријума прописаних Правилником, утврђује и записнички  констатује  Комисија   за  утврђивање   испуњености   услова  за   додјелу средстава  из  Програма,  коју  именује  Градоначелник,  а  чине  је  предсједник   и  два члана.

(2) Износ одобрених  средстава по кориснику утврђује се по критеријумима прописаним  Правилником за сваку врсту подстицаја.

 1. Рок за подношење захтјева

Крајњи рок за подношење захтјева за уређење пољопривредног земљишта (привођење култури зараслих површина као и крчење напуштених воћњака), калцификацију и хумизацију  земљишта је  30.10.2024. године.

 1. Објава

Јавни позив ће се објавити на огласној плочи градске управе и интернет страници Града.

 1. Остале напомене

Корисници  могу  остварити  право  на  средства  из  Програма, само једном  по истом основу у текућој години.

Захтјеви  корисника   који су поднешени у текућој години, а прије расписивања овог Јавног позива и који су у складу са условима прописаним Правилником, узет ће се у разматрање.

Додатне информације могу се добити на телефоне 051/810-331, 051/810-344 и 051/810-408.

Број: 02.07 – 33-4/24

Датум: 20.02. 2024. године

 

 

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Зоран Аџић