ЈАВНИ ПОЗИВ за избор једног спољног члана Комисије за планирање развоја града Скупштине града

Post Date: 10/10/2023

ЈАВНИ ПОЗИВ за избор једног спољног члана Комисије за планирање развоја града Скупштине града

СКУПШТИНА ГРАДА ГРАДИШКА
КОМИСИЈА ЗА ИЗБОР И ИМЕНОВАЊА

Ј А В Н И   П О З И В
за избор једног спољног члана Комисије за планирање развоја града Скупштине града

Позивају се заинтересована лица, да се пријаве на јавни позив за избор једног спољног члана Комисије за планирање развоја града Скупштине града Градишка.

Надлежности радних тијела и ове комисије прописане су Пословником о раду Скупштине града Градишка („Службени гласник града Градишка“ бр. 6/17 и 5/19). Члан 63.став (2) Пословника прописује да Комисија има пет чланова од којих су три одборници а два из реда привредника или стручњака из различитих области друштвеног живота. Пословник је објављен на интернет страници Града Градишка (www.gradgradiska.com) те се на тај начин заинтересовани кандидати/киње могу ближе упознати са организацијом и надлежностима Комисије.

У складу са Одлуком о утврђивању услова за избор и именовање спољних чланова радних тијела Скупштине града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 3/23) за спољног члана може бити именован кандидат који испуњава сљедеће опште услове:

 1. да је држављани Босне и Херцеговине,
 2. да је старији од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним,
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, у периоду од три године прије дана објављивања конкурса,
 6. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са чланством у радном тијелу и
 7. да се на њега не односи члан IX Устава Босне и Херцеговине.

Посебни услови које кандидат треба да испуњава су:

 1. висока или виша стручна спрема и
 2. искуство у области којом се бави радно тијело.

Изузетно, за члана радног тијела може бити именован кандидат који има средњу стручну спрему са доказаним резултатима у области којом се бави радно тијело.

Уз пријаву на Јавни позив, у којој је потребно навести име и презиме подносиоца, адресу становања, мејл адресу и број телефона, потребно је да заинтересовани кандидат/киња достави:

 1. увјерење о држављанству,
 2. извод из матичне књиге рођених,
 3. изјаву, овјерену код надлежног органа, којом потврђује да испуњава остале опште услове (т. 4-7),
 4. овјерену фотокопију дипломе,
 5. биографију у којој је потребно истакнути рад у области из надлежности радног тијела.OK

Јавни позив је објављен на интернет страници Града Градишка и у програму „Радио телевизије Градишка“.

Јавни позив je отворен до 20. октобра 2023. године, а пријаве се предају у згради Градске управе Града Градишка, Видовданска 1А Градишка, канцеларија број 7.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће бити узете у разматрање.

предсједник Комисије
Томислав Ковачевић с.р.