ЈАВНИ  ПОЗИВ за додјелу подстицајних средстава из Програма подршке предузетништву за 2023. годину

Post Date: 31/08/2023

ЈАВНИ  ПОЗИВ за додјелу подстицајних средстава из Програма подршке предузетништву за 2023. годину

На основу члана 82. став (3) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 36/19 и 61/21), члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17, 5/19), члана 23. Правилника о поступку додјеле подстицајних средстава на подручју града Градишка у 2023. години („Службени гласник града Градишка“, број 8/23), и у складу са Програмoм подршке предузетништву за 2023. годину („Службени гласник града Градишка“, број. 16/22), Градоначелник расписује

ЈАВНИ  ПОЗИВ
за додјелу подстицајних средстава из Програма подршке предузетништву за 2023. годину

Предмет јавног позива је додјела новчаних средстава за подстицање улагања у развој привреде планираних у Буџету града Градишка у 2023. години. Подстицајна средства која се додјељују су намјенска и бесповратна.

 1. Висина средстава

Укупан износ средстава по јавном позиву за подстицај распоређен је на сљедећи начин:

 • Подстицај за развој новооснованих (start-up) предузетника у износу од 20.000,00 КМ,
 • Подстицај за развој постојећих малих и средњих предузећа у износу од 95.000,00 КМ и
 • Подстицај за развој самосталних предузетника у износу од 70.000,00 КМ.
 1. Намјена средстава
 • Подстицајна средства намјењена су за развој самосталних предузетника и привредних друштава кроз унапређење њиховог пословања увођењем нових технологија и креирање нових радних мјеста кроз инвестиције у машине и опрему.
 • Побољшањем општих услова пословања отвара се могућност за модернизацију и проширење производних и услужно оријентисаних дјелатности и покретање нових предузетничких активности.
 1. Услови за остваривање права на подстицај

Право на подстицај имају привредна друштва и предузетници који обављају дјелатност из области прерађивачке индустрије, информационо-комуникационих технологија и грађевинарства и испуњавају сљедеће услове:

 • да су регистровани за обављање дјелатности најкасније до дана објављивања јавног позива,
 • да је регистрована дјелатност предузетника као основно занимање,
 • да редовно измирују обавезе по основу пореза и доприноса у складу са законом, односно да нема доспијелих а неизмирених пореских обавеза по основу директних и индиректних пореза на дан пријаве на јавни позив,
 • да над њима није покренут или отворен стечај или ликвидациони поступак; односно да није у поступку привремене или трајне одјаве,
 • да редовно испуњавају обавезе према Граду Градишка ( комуналне таксе и др.),
 • да активности са којима учествује у поступку додјеле подстицаја нису већ подржане из буџета Републике Српске или од стране другог даваоца бесповратних средстава.
 1. Привредна друштва и предузетници за додјелу подстицаја уз прописан образац пријаве прилажу сљедећу документацију:
 • Рјешење о регистрацији привредног друштва/рјешење о регистрацији предузетника (овјерена копија рјешења),
 • Увјерење Пореске управе Републике Српске о измиреним пореским обавезама које није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив (издаје Пореска управа Републике Српске),
 • Увјерење о измиреним обавезама према граду Градишка које није старије од 30 дана од дана подношења пријаве на јавни позив (издаје Одјељење за финансије Града Градишка),
 • Финансијски извјештаје о пословању (осим за основане у 2023. години):
  a) Биланс стања и биланс успјеха за 2021. и 2022. годину, (издаје АПИФ),
  б) Пореске обрасце за 2021. и 2022. годину (Образац 1004 са прилогом на Обрасцу 1005 и/или 1006) или образац 1007, који су овјерени од стране Пореске управе Републике Српске, ако је корисник самостални предузетник који не води пословне књиге по систему двојног књиговодства (оригинал или овјерене фотокопије),
 • Извјештај o брojу зaпoслeних рaдникa код послодавца које издаје Пореска управа Републике Српске (зa субjeктe кojи нeмajу двojнo књигoвoдствo),
 • Обавјештењe о разврставању пословног субјекта по дјелатностима за привредна друштва (издаје АПИФ),
 • Потврда о ликвидности транскационог рачуна у банци (оригинал или овјерена копија),
 • Изјаве које се дају под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу о:
  а) повезаним лицима и
  б) некоришћењу бесповратних средстава у текућој години из других извора по истом основу,
 • Извјештај којим се описује како је  активност која је била предмет подстицаја по ранијем јавном позиву допринијела повећању конкурентности, унапређењу технолошке опремљености и јачању његових капацитета и
 • Докази о трошковима који су предмет подстицаја (оригинал или овјерена копија рачуна или предрачуна).
 1. Начин додјеле средстава
 • Врста дјелатности утврђује се искључиво према регистрованој претежној дјелатности предузетника и основној дјелатности привредног друштва, у складу са обавјештењем о разврставању пословног субјекта по дјелатности, те се иста не може мијењати у току трајања јавног позива за додјелу подстицајних средстава.
 • Комисија задржава право да поред наведених накнадно затражи и додатне документе, доказе и појашњења, релевантне при одлучивању о поднесеној пријави.
 • Висина одобрених средстава утврђује се на основу рачуна или предрачуна, а исплаћују се као надокнада дијела насталих трошкова, по завршетку набавке и достављању докумената којима се то доказује:
  а) оригинал или овјерена копија рачуна и
  б) оригинал извод из банке о извршеној уплати.

У случају надокнаде дијела претходно насталих трошкова у текућој години, доказ (р- ачун) се доставља у пријави. У случају надокнаде накнадно насталих трошкова у текућој години, у пријави се доставља предрачун за предмет набавке, а рок за достављање доказа (рачуна) је 15 дана од дана објављивања ранг- листе.

 • Износ подстицајних средстава који се може одобрити појединачном привредном субјекту не могу бити већа од 30% вриједности предмета подстицаја и максимално износи до 8.000,00 КМ.
 1. Разматрање пријава и закључење уговора
 • Испуњеност услова и оцјену поднесених пријава за додјелу подстицаја на основу утврђених општих и посебних критеријума, утврђује Комисија именована рјешењем Градоначелника.
 • Износ подстицаја по појединачном привредном субјекту утврђује се сходно оствареном броју бодова према  критеријумима  из Правилника, у зависности од максималног износа средстава који се може одобрити привредном субјекту  као и броја привредних субјеката који испуњавају услове јавног позива и расположивог износа за додјелу по јавном позиву.
 • Након оцјене и бодовања Комисија утврђује ран-листу достављених пријава по јавном позиву.
 • На приједлог Комисије, Градоначелник доноси одлуку о додјели подстицаја, а уговором се регулишу међусобна права  и обавезе.
 1. Рок за подношење пријава
 • Образац пријаве са потребном документацијом корисник подноси лично у канцеларију број 7, Градске управе града Градишка или путем поште на адресу: Градска управа града Градишка, Видовданска 1А, 78400 Градишка.
 • На коверти је потребно навести пословно име и адресу подносиоца пријаве и нагласити: „НЕ ОТВАРАТИ – ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА ИЗ ПРОГРАМА ПОДРШКЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВУ ЗА 2023. ГОДИНУ“.
 • Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
 • Комисија задржава право да од корисника средстава, према потреби, затражи додатну документацију и информације.
 • Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објављивања јавног позива. Јавни позив ће бити објављен на интерент страници и огласној табли Градске управе града Градишка.
 • Ако јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања јавног позива.
 1. Остале напомене
 • Јавни позив и образац пријаве као и прилози доступни су на страници Градске управе града Градишка и Развојне агенције града Градишка https://raga.ba.
 • Додатне информације у вези јавног позива, могу се добити у Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности на телефон број 051/810-330.

Број: 02.06-3-3/23
Датум: 30.08.2023. године

    Градоначелник
Зоран Аџић