РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор намјештеника у Градској управи Градишка

Post Date: 24/04/2023

РЈЕШЕЊЕ о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор намјештеника у Градској управи Градишка

Ha основу члана 161. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), члана 44. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17) и члана 88. Статута града Градишка („Службени гласник града Градишка“, бр. 4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка д о н о с и:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању Комисије за спровођење јавног конкурса за избор намјештеника у Градској управи Градишка

1. Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор намјештеника у Градској управи града Градишка и то: за радно мјесто Ватрогасац спасилац-сервисер у Професионалној ватрогасно спасилачкој јединици Градишка објављеног у Дневном листу „Глас Српске” Бања Лука дана 24. 04. 2023. године (у даљем тексту: Комисија) у саставу:

  1. Горан Стојаковић, старјешина ПВСЈ Градишка – предсједник,
  2. Тихомир Манојловић, службеник – члан и
  3. Немања Вукелић, службеник за људске ресурсе-члан.

2. Задатак Комисије je да размотри приспјеле пријаве на јавни конкурс, закључком одбаци неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове јавног конкурса, сачини списак кандидата који испуњавају услове за пријем на упражњено радно мјесто и спроведе изборни поступак у складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број 42/17).

3. Комисија доноси Пословник о раду већином гласова чланова Комисије и о свом раду води записник.

4. Састав Комисије ће се објавити на интернет страници града Градишка.

5. Чланови комисије су обавезни потписати изјаву о непостојању сукоба интереса.

6. Рјешење ступа на снагу даном доношења, a објавиће се у „Службеном гласнику града Градишка”.

Број: 02.03-111-118/23
Датум: 24.04. 2023. године
Градишка

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Аџић