ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњених радних мјеста  у Градској управи Града Градишка

Post Date: 18/06/2019

ЈАВНИ КОНКУРС за попуњавање упражњених радних мјеста  у Градској управи Града Градишка

На основу чл. 77., 78., 79. и 160. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске, број 97/16),  чл. 5. став (2), 6., 7. и 8. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске, број 42/17) и члана 22. Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији радних мјеста Градске управе Града Градишка („Службени гласник Града Градишка, број 7/19), Градоначелник Града Градишка, расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

 за попуњавање упражњених радних мјеста  у Градској управи Града Градишка

I – Радна мјеста за која се расписује јавни конкурс

Расписује се Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних мјеста службеника на неодређено вријеме у Градској управи Града Градишка и то:

У Одјељењу за општу управу

1. Шеф Одсјека за заједничке послове…………………………………….…………………… 1 извршилац

2. Стручни сарадник за инфо-пулт……………………………………………………………….. 1 извршилац

3. Стручни сарадник за заједничке послове и економат…………………………….. 1 извршилац

У Одјељењу за финансије

4. Самостални стручни сарадник за уговорне и кредитне обавезе………….. 1 извршилац

5. Стручни сарадник за плаћање у трезорском пословању……………………….1 извршилац

II – Опис послова

За радно мјесто означено под бројем 1.

Руководи Одсјеком и одговара за рад Одсјека; планира, организује и усмјерава рад заједничких послова; надгледа, организује и врши контролу обављања општих и техничких послова; надгледа вођење прописане евиденције везано за кориштење и утрошак репроматеријала, горива, мазива, одржавање и поправку возила; организује и прати распоред дежурства обезбјеђења зграде, рад телефонске централе, копирнице, ресторана, чистоћу просторија и брине о текућем одржавању зграде; надзире примјену и одговара за примјену прописа из области противпожарне заштите и заштите на раду, надгледа распоред путничких аутомобила, редовно информише начелника Одјељења о стању у вези са заједничким пословима; надзире одржавање просторија у којима раде запослени у Градској управи; надгледа одржавање средстава и опреме Градске управе; надгледа запримање и потрошњу канцеларијског материјала, намирница за чајну кухињу, средстава за одржавање хигијене и инвентар за потребе Градске управе; надгледа тачно, рационално и благовремено извршавање заједничких послова; предлаже начелнику Одјељења и Градоначелнику мјере и активности у циљу унапређења рада у смислу смањења трошкова; израђује тендерску документацију за јавне набавке из своје надлежности и предлаже текст Уговора о јавној набавци Одсјеку за јавне набавке; прати извршење уговора о јавној набавци из своје надлежности , задужен је за писмену коресподенцију са Мтел и надгледање активности Градске управе везано за мобилне телефоне чији корисници су на претплати преко Градске управе; потписује требовање материјала; извјештава начелника Одјељења о стању у области заједничких послова; одговара за законито и благовремено извршавање послова и обавља и друге послове које му у надлежност повјери начелник Одјељења.

За радно мјесто означено под бројем 2.

Усмјерава грађане за подношење поднесака на одговарајуће шалтере и даје усмене информације корисницима градских услуга; обезбјеђује доступност водича, брошура и упута за услуге градских служби; обезбјеђује неометан рад шалтерских службеника кроз координацију и правовремено усмјеравање корисника градских услуга; контролише регистрацију запослених везано за коришћење радног времена; јавља се на телефонске позиве грађана на инфо пулту; по налогу претпостављеног врши замјену одсутног службеника; одговара за професионално и ажурно извршавање послова; обавља друге послове који му у надлежност ставе шеф Одсјека и начелник Одјељења.

За радно мјесто означено под бројем 3.

Ангажује се у раду заједничких послова по налогу  шефа Одсјека; организује, контролише и непосредно се ангажује у обављању општих и техничких послова; води прописане евиденције везано за кориштење и утрошак репроматеријала, горива, мазива и надзире уредност евиденције о кориштењу службених возила те о истом редовно информише шефа Одсјека; прати чистоћу просторија и брине се о текућем одржавању зграде; врши распоред путничких аутомобила, редовно информише шефа Одсјека о стању у вези заједничких послова; стара се о благовременој регистрацији службених моторних возилаза, прима канцеларијски материјал, намирнице за чајну кухињу, средства за одржавање хигијене и инвентар за потребе Градске управе; на основу потписаних требовања од стране руководилаца организационих јединица издаје запримљену робу корисницима; уноси рачуне у трезорске обрасце; брине се о одржавању и одржава средства и опрему Градске управе; по налогу претпостављеног врши замјену одсутног службеника; одговара за тачно, рационално и благовремено извршавање послова и обавља и друге послове које му у надлежност стави шеф Одсјека.

За радно мјесто означено под бројем 4.

Води евиденцију о закљученим уговорима, прати реализацију уговора, плаћање по ситуацијама и стање обавеза по истима као и обавезе према добављачима; води књигу улазних фактура, рјешења и аванса; води евиденцију о кредитном задужењу Града, прати динамику доспјећа, комплетира и ажурира документацију везану за кредитна задужења; води евиденцију и прати стање датих хипотека, мјеница и осталих средстава обезбјеђења кредита; прати кредитне уговоре са међународним и домаћим институцијама; ради на припремању свих докумената и званичних информација везаних за дуг и гаранције Града Градишка и доставља их мјесечно надлежним институцијама; прати приходе и расходе буџетских корисника кроз прописане трезорске обрасце; учестује у изради ПДВ пријаве; врши обрачун камата насталих по судским извршењима; попуњава трезорске обрасце број 2 – група рачуна и број 4 – добављач- представништво-банка из домена Одјељења за финансије, ради друге послове које му повјери шеф Одсјека за буџет и начелника Одјељења и одговара за законито, благовремено и економично извршење повјерених послова.

За радно мјесто означено под бројем 5.

Врши плаћања кроз систем трезорског пословања, формира, модифицира и реализује серије плаћања за потрошачке јединице Градске управе и буџетске кориснике; припрема податке за плаћање у систему трезорског пословања; врши поравнање извода у трезору, прикупља, разврстава и одлаже банкарске изводе; обезбјеђује потребну документацију за отварање и затварање рачуна у пословању са пословним банкама; води евиденцију о стању средстава на рачунима буџета; врши претраживање из домена свог АП овлаштења трезорског пословања; по потреби ради према генералном овлаштењу за рад у трезорском пословању; обавља и друге послове које му повјери шеф Одсјека за трезор и начелник Одјељења и одговара за законито, благовремено и економично извршење повјерених послова.

       
III – Општи услови су:

 1. да је држављани Републике Српске, односно Босне и Херцеговине,
 2. да је старије од 18 година,
 3. да има општу здравствену способност,
 4. да није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској, односно Градској управи,
 5. да није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Конкурса,
 6. да није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом ( члан IX став 1. Устава БиХ) и
 7. да није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Градској управи.

 

IV – Посебни услови су:

 1.  Шеф Одсјека за заједничке послове

 Четворогодишњи студиј економског смјера или први циклус студија одговарајућег смјера са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, радно искуство у траженом степену образовања: три (3) године, стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару, статус: службеник друге категорије.

 1. Стручни сарадник за инфо-пулт

 ССС у четворогодишњем трајању друштвеног или техничког смјера или Гимназија, радно искуство у траженом степену образовања: једна (1) година, стручни испит за рад у управи, рад на рачунару, статус: службеник седме категорије.

 1. Стручни сарадник за заједничке послове и економат

ССС у четворогодишњем трајању техничког, друштвеног смјера или Гимназија, радно искуство у траженом степену образовања: једна (1) година, стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару, статус: службеник седме категорије.

 1. Самостални стручни сарадник за уговорне и кредитне обавезе

 Четворогодишњи студиј економског смјера или први циклус студија одговарајућег смјера са најмање 240 ECTS бодова или еквивалент, радно искуство у траженом степену образовања: три (3) године, стручни испит за рад у управи, познавање рада на рачуна, статус: службеник пете категорије.

 1. Стручни сарадник за плаћање у трезорском пословању

ССС у четворогодишњем трајању економског смјера или гимназија, радно искуство у траженом степену образовања: двије (2) године, стручни испит за рад у управи и познавање рада на рачунару статус: службеник седме категорије.

 

V – Потребна документа

Пријаве на конкурс подносе се на  прописаном обрасцу који се може преузети на званичној интернет страници Градске управе Града Градишка, www.gradgradiska.com., на званичној страници Министарства управе и локалне самоуправе,  “Пријава на јавни конкурс“ или  преузети лично у пријемној канцеларија број 7 у Градској управи Града Градишка.

Тачност података наведених у обрасцу Пријаве на јавни конкурс кандидати потврђују својим потписом.

Кандидат који се пријављује на више радних мјеста доставља једну пријаву – пријавни образац,  у којој наводи на које се позиције пријављује са осталом траженом документацијом како је наведено у тексту Јавног конкурса.

Све рубрике у пријавном обрасцу морају бити читко попуњене, уз обавезан својеручни потпис, којим се потврђују наводи из изјава, чији се садржај не доказује посебним документима, а односе се на испуњавање дијела општих услова Јавног конкурса. Приликом пријаве на Јавни конкурс кандидат прилаже и доказе о испуњавању општих и посебних услова, како слиједи:

–    као доказ о испуњавању општих услова кандидат прилаже фотокопију увјерења о држављанству Републике Српске,  односно Босне и Херцеговине,  и изјаве да кандидат:

 • није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се повинује пред Трибуналом ( члан IX став 1. Устава БиХ),
 • није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у општинској, односно Градској управи,
 • није отпуштан из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Босни и Херцеговини, три године прије објављивања Конкурса,
 • није у сукобу интереса, односно да не обавља дужност која је неспојива са дужношћу службеника у Градској управи.

Горе наведене изјаве о општим условима саставни су дио Пријаве на јавни конкурс –  пријавног обрасца.

– као доказ испуњености посебних услова прилажу фото-копије сљедећих докумената:

 • дипломе о завршеној стручној спреми,
 • увјерења о положеном стручном испиту за рад у републичким органима управе или изјаву којом се кандидат који нема положен стручни испит обавезује да ће у року од шест мјесеци положити стручни испит уколико буде запослен или рјешења о ослобађању од полагања стручног испита за рад у републичким органима управе у складу са Уредбом о стручном испиту за рад у управи Републике Српске („Службени гласник Републике Српске”, бр. 68/11, 85/11 и 7/15),
 • увјерења или потврде о радном искуству у траженом степену образовања (потврда, увјерење или други акт послодавца из којег се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство) и
 • исправе или изјаве да познаје рад на рачунару.

Као доказ о радном искуству кандидат може да достави:

 • потврде или увјерења послодавца или послодаваца код којих је кандидат радио или ради, која треба да буду прецизна и детаљна, односно у којима треба да су наведени подаци о томе на којим пословима је кандидат радио – назив радног мјеста, да ли су то послови средње или високе стручне спреме, односно образовања, колико дуго је обављао наведене послове, опис послова, те треба да буде прецизно наведен период ангажовања на радним задацима,
 • писмо препоруке или другу сличну исправу уколико садржи све наведене елементе потврде или увјерења

            – као доказ о познавању рада на рачунару кандидат може да достави: увјерење школе или друге институција која се бави обучавањем рада на рачунару, диплому или другу исправу која потврђује стечено звање или занимање које је непосредно везано за рад на рачунару, односно свједочанство о завршеној средњој стручној спреми о положеном предмету из информатике.

VI –    Кoнкурснa кoмисиja утврђуje за свако радно мјесто за које је расписан јавни конкурс кoje ћe сe стручнe oспoсoбљeнoсти, знaњa и вјeштинe прoвјeрaвaти у избoрнoм пoступку и нaчин њихoвe прoвјeрe.

Са свим кандидатима који буду испуњавали услове конкурса Конкурсна комисија обавиће интервју, а о мјесту и времену одржавања интервјуа кандидати ће бити благовремено обавијештени.

Прворангирани кандидат, по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији, као и увјерење о општој здравственој способности. Ако прворангирани кандидат у прописаном року не достави доказе из претходног става или ако на основу достављених доказа Комисија утврди да кандидат не испуњава опште или посебне услове, позваће сљедећег кандидата по броју освојених бодова са листе успјешних кандидата да поступи у складу са одредбама овог става.

 

VII – Рок за подношење пријава

Пријаве се достављају лично или препоручено поштом на адресу:

Град Градишка
Видовданска 1А
78400 Градишка
пријемна канцеларија број 7.

Документи приложени уз пријаву на Конкурс неће се враћати кандидатима. Контакт особа: Драган Ђаковић, Сртучни савјетник за људске ресурсе; телефон: 051/810-346.

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Конкурса.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

Конкурс ће бити објављен у “Службеном гласнику Републике Српске” и дневном листу “Глас Српске” Бања Лука.

Ако Конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедњег објављивања.

 

Број: 02-120-41/19                                                                                            ГРАДОНАЧЕЛНИК

Датум: 14.06.2019. године                                                                                     Зоран Аџић

Град Градишка