Јавне набавке

Јавне набавке


ОБАВЈЕШТЕЊА

ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ДОДЈЕЛЕ УГОВОРА ИЗ АНЕКСА II ДИО Б

Медијско праћење рада Начелника и Општинске управе општине Градишка путем радија
Телевизијско праћење рада органа управе општине Градишка
Позив за достављање понуда-извођење естрадног програма поводом Дана Града
Позив за достављање понуда-угоститељска услуга (кетеринг) поводом обиљежавања Дана Града
Tелевизијске услуге
Позив за достављање понуде-кетеринг поводом обиљежавања 27 година од оснивања Лаке пјешадијске бригаде Градуишка и 19. Пјешадијске бригаде Србобранске
Позив за достављање понуда-извођење естрадног програма у оквиру манифестације Градишко љето
Позив за достављање понуде-услуга сређивања цјелокупне документарне грађе Градске управе Градишка
Позив за достављање понуде – Угоститељска услуга поводом обиљежавања Славе Града Градишка

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Одлука – набавка прехрамбених пакета намијењених социјално угроженим породицама поводом божићних празника
Одлука – набавка тонера, рибона и кетриџа за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге геомеханичког испитивања тла и израде пројекта санације клизишта на локацији Чекићи у мјесној заједници Грбавци
Одлука – набавка услуге изнајмљивања расхладног уређаја за потребе клизалишта у оквиру манифестације Зимски град
Одлука – набавка услуге израде главног пројекта санације клизишта на локацији Шестићи у мјесној заједници Грбавци
Одлука – набавка услуге израде пројекта детаљних хидрогеолошких истраживања на локацији мјесне заједнице Жеравица општине Градишка
Одлука – набавка услуге кориштења генералног сервиса новинске агенције СРНА
Одлука – набавка услуге одржавања информационог система за кадровску евиденцију и обрачун примања
Одлука – набавка услуге одржавања паркинг апарата (испитивачи кованица)
Одлука – набавка услуге одржавања штампача, скенера и телефакса
Одлука – набавка услуге одржавања ватродојавног система у просторијама Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге превоза огријевног дрвета за потребе ПВЈ Градишка
Одлука – набавка услуге превоза школске дјеце учесника Малих олимпијских игара Републике Српске
Одлука – набавка ватромета
Одлука – набавка огријевног дрвета за потребе ПВЈ Градишка
Одлука – набавка радова на санацији водоводног прикључка стамбеног објекта (зграда колективног становања) у Улици Михајла Пупина 6-8 у Градишци
Одлука – набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене у просторијама Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације (семафора)
Одлука – набавка услуге одржавања видео надзора општине Градишка
Одлука – набавка услуге прања путничких моторних возила у власништву Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка цвијећа, цвијетних аранжмана и вијенаца за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка режијског материјала за паркинг апарате (ролнице)
Одлука – набавка канцеларијског намјештаја-подест у скупштинској сали
Одлука – набавка услуге одржавања софтверског пакета
Одлука – набавка услуге израде стручног налаза о прегледу електроенергетских и громобранских инсталација за два објекта Центра за социјални рад
Одлука – набавка услуге израде елабората о кавлитету изведених радова за два објекта Центра за социјални рад
Одлука – набавка услуге колективног осигурања радника Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге израде главног пројекта контрарезервоара за водоснабдијевање мјесних заједница Гашница и Орахова у општини Градишка
Одлука – набавка услуге осигурања моторних возила Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге техничког прегледа моторних возила Општинске управе општине Градишка и моторних возила ПВЈ Градишка
Одлука – набавка услуге израде главног пројекта хидротехничке инфраструктуре у Агроиндустријској зони Нова Топола
Одлука – набавка услуге израде анализе и мишљења о испуњености услова за утврђивање радних мјеста на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем за потребе ПВЈ Градишка
Одлука – Набавка аудио материјала за скупштинску салу
Одлука – набавка услуге израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу водоводне мреже у МЗ Совјак
Одлука – набавка услуге израде стручног документа за потребе урбанистичког планирања и пројектовања за изградњу мултифункционалног дома у МЗ Крушкик
Одлука – набавка радова израде приступне стазе споменику у Спомен парку слободе у Градишци
Одлука – набавка радова на изради пјешачке стазе на раскрсници улица Драгоје Лукића и Лепе Радић
Одлука – набавка радова на изради рампи за кретање лица са инвалидитетом у улицама Видовданска и Козарских бригада
Одлука – набавка услуге израде стручних докумената за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка носача застава на јарболима
Одлука – набавка радова на санацији моста у мјесној заједници Јабланица и изради цјевастих пропуста на територији општине Градишка
Одлука – набавка машине за бројање кованица
Одлука – набавка услуге израде главног пројекта опремања вишепородичног стамбеног објекта у оквиру Пројекта ЦЕБ II у Градишци
Одлука – набавка услуге осигурања запослених у ПВЈ Градске управе града Градишка
Одлука – набавка уља и мазива за потребе чишћења прилаза каналској мрежи на подручју града Градишка
Одлука – набавка застава за потребе Градске управе града Градишка
Одлука – набавка водоинсталационих радова у просторијама Градске управе града Градишка

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА

Одлука – набавка услуге обављања комуналних дјелатности на подручју општине Градишка
Одлука – набавка услуге медијског праћења рада Начелника и Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка услуге изнајмљивања мобилних санитарних тоалета на градском подручју општине Градишка
Одлука – набавка услуге одржавања путничких моторних возила у власништву Општинске управе општине Градишка
Одлука- набавка телевизијских услуга за потребе Општинске управе општине Градишка
Одлука- набавка услуге чишћења канала на подручју општине Градишка, замјена оштећених пропуста на каналској мрежи Ø1000 и измуљивање критичних дионица канала
Одлука- набавка радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом и реконструкцији најугроженијих дионица локалних и некатегорисаних путева ЛОТ 1
Одлука- набавка радова на одржавању ограда, цјевастих пропуста и путних јарака поред локалних и некатегорисаних путева општине Градишка ЛОТ 2
Одлука-набавка радова на одржавању улица са асфалтним коловозом на подручју града Градишка ЛОТ 3
Одлука – набавка услуге штампања Монографије погинулих бораца општине Градишка
Одлука- набавка услуге штампања и ковертирања рачуна за потребе система обједињене наплате Општинске управе општине Градишка
Одлука – набавка извођења радова на објектима инфраструктуре у Агроиндустријској зони Нова Топола
Одлука- набавка услуге одржавања јавне расвјете на градском, приградском и подручју сеоских мјесних заједница на подручју општине Градишка
Одлука о додјели уговора другорангираном понуђачу-набавка услуге штампања Монографије погинулих бораца општине Градишка
Одлука- набавка услуге израде Урбанистичког плана Орахова
Одлука – набавка услуге извођења естрадног програма поводом Дана Града Градишке
Одлука – набавка путничког моторног возила за потребе Службе Начелника општине – ЛОТ 1
Одлука – набавка путничких моторних возила за потребе Одјељења за општу управу и Одјељења за инспекције – ЛОТ 2
Одлука – набавка путничких моторних возила за потребе Одјељења за комуналне и стамбене послове и Одјељења за привреду и пољопривреду – ЛОТ 3
Одлука – набавка путничког моторног возила за потребе Одсјека цивине заштите – ЛОТ 4
Одлука – набавка путничког моторног возила за потребе Развојне агенције Градишка – РАГА – ЛОТ 5

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА

ПОДАЦИ О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА И ЊИХОВОЈ РЕАЛИЗАЦИЈИ