Јавне набавке

Јавне набавке


ОБАВЈЕШТЕЊА

НАМЈЕРА О ПРОВОЂЕЊУ ПРЕГОВАРАЧКОГ ПОСТУПКА БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ОБАВЈЕШТЕЊА О НАБАВЦИ

Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења- Ватрогасни дом
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – црпна станица Кеj
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – израда пројектне документације за каналисање и одвођење фекалних отпадних вода у ужој урбаној зони и приградским насељима Града Градишка
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – набавка додатних радова на адаптацији паркинг простора у градској зони
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – Одржавање и наставак изградње Географског информационог система
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – Додатни радови на одржавању локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – Додатни радови на одржавању улица са асфалтним коловозом на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – Чишћење канала на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – Нова услуга одржавања улица, локалних, некатегорисаних путева са макадамским коловозом
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – Додатни радови на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – Нови радови на асфалтирању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Информација о преговарачком поступку без објаве обавјештења о набавци – Набавка додатних радова на асфалтирању саобраћајнице са дијелом пјешачке стазе и извођење оборинске канализације у улици Петра Пеције
Информација о преговарачком поступку без објаве објаве обавјештења – додатни радови на амбуланти породичне медицине у МЗ Доња Јурковица

ОДЛУКЕ О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА

Одлука – набавка спортских реквизита за основне и средње школе на подручју града Градишка
Одлука – набавка средстава за чишћење и одржавање хигијене у просторијама Градске управе града Градишка
Одлука – набавка услуге геодетског снимања ситуационог плана за потребе пројектовања
Одлука – набавка услуге графичке припреме и дизајна промотривног материјала у оквиру пројекта Градишка-град дрвета
Одлука – набавка услуге израде web странице за Центар за истраживање и развој у оквиру пројекта Градишка – град дрвета
Одлука – набавка услуге исписа промотивног материјала у оквиру пројекта Градишка – град дрвета
Одлука – набавка услуге одржавања софтверског пакета
Одлука – набавка услуге организовања и припреме јавних догађаја у оквиру пројекта Градишка – град дрвета
Одлука – набавка услуге поправке и одржавања путничких моторних возила која су у власништву Градске управе града Градишка
Одлука – набавка услуге прања путничких моторних возила у власништву Градске управе града Градишка
Одлука – набавка услуге прелома и штампања листа Градишке новине
Одлука – набавка услуге развоја и паковања креативних поклона у оквиру пројекта Градишка – град дрвета
Одлука – набавка хигијенског материјала за опремање санитарних чворова у објекту Градске управе града Градишка
Одлука – набавка цвијећа, цвијетних аранжмана и вијенаца за потребе Градске управе града Градишка
Одлука – анабавка робе – ватрогасна ручна бватерија у ЕХ изведби
Одлука – набавка радне обуће за раднике у паркинг служби
Одлука – набавка радних униформи за раднике у паркинг служби
Одлука – набавка радова на изградњи вањског складишта спортске дворане
Одлука – набавка режијског материјала за паркинг апарате (стикери-паркинг ролнице)
Одлука – набавка робе – сушача за руке
Одлука – набавка телевизијских услуга за потребе Градске управе града Градишка
Одлука – набавка тонера, рибона и кетриџа за потребе Градске Управе града Градишка
Одлука – набавка услуга преноса сједница Скупштина града Градишка
Одлука – набавка услуге кориштења генералног сервиса новинске агенције СРНА
Одлука – набавка услуге одржавања штампача, скенера и телефакса
<Одлука – набавка робе ватрогасна батерија за ватрогасну кацигу MSA GALLET
Одлука – набавка услуге одржавања паркинг апарата и опреме (резач, акумулатори, тастери, микропрекидачи)
Одлука – набавка једнократних маски за потребе Градске управе града Градишка
Одлука – набавка канцеларијског намјештаја – канцеларијске столице
Одлука – набавка пословних торби
Одлука – набавка службених легитимација
Одлука – набавка услуге одржавања ватродојавног система
Одлука – набавка услуге сервиса путничких моторних возила у овлаштеном-сервису
Одлука – набавка застава за потребе Градске управе града Градишка
Обавјештење о прихватању понуде – набавка материјала за потребе одржавања едукативно-промотивних активности за ученике основних и средњих школа
Одлука о избору – набавка – лимарско лакирерске услуге
Одлука о избору – набавка љетних униформи
Одлука о избору – набавка техничке документације за потребе реконструкције и доградње постојећег вртића Мјесна Заједница Нова Топола
Одлука о избору – набавка техничких услуга у сврху реализације пројекта пјешачке стазе
Одлука о избору – набавка уградња фазонских комада и арматура за изградњу водоводне мреже за објекат социјалног становања у Новој Тополи
Одлука о избору – набавка услуге израде 3D модела кружних токова Мјесна заједница Нова Топола
Одлука о избору – набавка услуге израде пројекта и нацрта,процјена трошкова за приступну саобраћајницу згради за социјално становање
Одлука о избору – набавка услуге израде пројекта туристичке сигнализације
Одлука о избору – набавка услуге контроле протока ријеке Лубине на локацији будућег моста
Одлука о избору – набавка услуге медијског праћења и информације у електронским медијима за потребе града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге одржавања информационог система за потребе Паркинг службе града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге одржавања свјетлосне саобраћајне сигнализације (семафора) на подручју града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге оджавања видео надзора града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге оглашавања у дневним новинама за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге штампања бојанки и едукативно промотивних летака за потребе едукације ученика
Одлука о избору – набавка услуге вршења енергетског прегледа и израде пројекта са предлогом мјера за побољшање енергетске ефикасности
Одлука о избору – завршни радови на ватрогасном дому
Набавка услуге израде елабората урбанистичког планирања за израду канализационе мреже у насељима Бок Јанковац и Мачковац
Набавка услуге обраде камена за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору – набавка и услуга одржавања уређаја за хлађење и вентилацију у згради Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка канцеларијског намјештаја
Одлука о избору-набавка мермера у сврху израде спомен обиљежја Србима Западне Славоније
Одлука о избору-набавка робе-ауто гума за путничка моторна возила у власништву Градске управе
Одлука о избору-набавка уређаја за хлађење и вентилацију у згради Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде стручног мишљења и урбанистичко техничких услова за канализациону мрежу у насељу Козинци
Одлука о избору-набавка услуге израде урбанистичког пројекта за изградњу канализационе мреже у насељима Обрадовац,Текија и Сењак
Одлука о избору-набавка услуге-осигурање запослених од незгоде
Одлука о избору-набавка услуге прољетне дератизације јавних објеката, површина и домаћинстава на подручју града Градишка
Одлука о избору – набавка једнократних маски за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка радова за исјецање АБ зидова за клупе на тргу
Одлука о избору-набавка радова за прикључак вишепородичног стамбеног објекта у Новој Тополи на водоводну мрежу
Одлука о избору-набавка репроматеријала – шперплоче
Одлука о избору-набавка униформи за раднике у шалтер сали Градске управе града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде главног пројекта пословног објекта и надстрешнице ЈП Хидро-пут Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде локалног Плана управљања отпадом града Градишка
Одлука о избору-набавка услуге израде Плана управљања отпадом за пројекат кружне раскрснице на улазу у Градишку
Одлука о избору-набавка услуге израде планске и пројектно-техничке документације за потребе реконструкције и доградње вртића у Новој Тополи
Одлука о избору-набавка услуге одржавања превозних средстава-теретни програм
Одлука о избору-набавка водоинсталационих радова у просторијама Градске управе града Градишка и мјесних канцеларија
Одлука о избору – набавка контролне пројектне документације за изградњу приступне саобраћајнице и паркинга, моста и регулације ријеке Лубине до манастира Касрановац
Одлука о избору – набавка робе-дневне новине за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору – набавка робе-ватрогасни апарати и средства за гашење пожара и потрепштине за гашење пожара
Одлука о избору – набавка архитектонских услуга за потребе Одјељења за просторно уређење и грађење
Одлука о избору – набавка клупа за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору – набавка робе – ватрогасна опрема за гашење
Одлука о избору – набавка робе-ватрогасна заштитна опрема
Одлука о избору – набавка униформи за потребе Комуналне полиције Градске управе града Градишка (обућа)
Одлука о избору – набавка услуге изнајмљивања бине, расвјете и услуга озвучења за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге израде измјене дијела регулационог плана Нова Топола-Запад
Одлука о избору-набавка услуге израде пројеката и нацрта, улица Хиландарска и војводе Путника
Одлука о избору – набавка услуге пројектовања за потребе уређења трга испред Катедрале у Градишци
Одлука о избору – набавка услуге израде урбанистичко-техничких услова за изградњу приступне саобраћајнице и паркинга, моста и регулације ријеке до манстира Карановац
Одлука о избору – набавка услуге контроле техничке документације пјешачке стазе уз магистрални пут М 14.1, МЗ Чатрња
Одлука о избору-набавка услуге пројектовања за потребе уређења трга испред Катедрале у Градишци
Одлука о избору-набавка услуге уградње клупа за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору – набавка и испорука дрвених канти за отпад
Одлука о избору – набавка пратећих услуга за израду Главног пројекта за постављање посебних и пратећих објеката на територији града Градишка
Одлука о избору – набавка промотивних поклона за потребе Градске-управе града Градишка
Одлука о избору – набавка УПС-а на постојећем систему видео надзора
Одлука о избору – набавка услуге изнајмљивања ГПС система за праћење возила Градске управе града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге израде извјештаја о инжењерскогеолошким и геомеханичким испитивањима тла и пројекта санације клизишта у Јурковици
Одлука о избору – набавка услуге израде концептуалних рјешења на микролокацијама на подручју урбане градске зоне
Одлука о избору – набавка услуге израде техничког рјешења Јерусалемске улице у Градишци
Одлука о избору – набавка услуге контроле техничке документације за изградњу водоводног прстена Левита-Козинци
Одлука о избору – набавка услуге одржавања банкина локалних и некатегорисаних путева на подручју града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге сервис моторног возила IVECO DAILY 35S15V
Одлука о избору – набавка услуге транспорта намјештаја и опреме у сврху опремања друштвених домова на подручју града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге утврђивања хидрогеолошке потенцијалности терена за потребе наводњавања на локацијама Машићи и Вилуси
Одлука о избору – набавка услуге сервис моторног возила GAZ 41R13 01050
Одлука о избору – набавка фотографисања Градишке и околине
Одлука о избору – набавка-изложбених столова
Одлукао избору – набавка једнократних маски за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору – набавка кеса за пиће
Одлука о избору -набавка поклон пакета за ђаке прваке
Одлука о избору – набавка радова изградње септичке јаме и сувог бунара те спајање са одводним инсталацијама објекта
Одлука о избору – набавка радова на површинском слоју путева у мјесним заједницама града Градишка
Одлука о избору – набавка радова на уклањању објекта у Мјесној заједници Горњи Подградци
Одлука о избору – набавка робе – радио опреме за везу
Одлука о избору – набавка штамбиља и печата за потребе Градске управе
Одлука о избору – набавка-уџбеника за ученике ромске националности који похађају основну школу од петог до деветог разреда (23-комплета)
Одлука о избору – набавка услуге инсталирања матичне плоче за централу система ватродојаве
Одлука о избору – набавка услуге израде доказа за добијање еколошке дозволе за објекат нискоградње – кружна раскрсница “Јабука”
Одлука о избору – набавка услуге израде фоторепортаже, обраде звука и видео материјала на тему „Наши људи и крајеви“
Одлука о избору – набавка услуге израде главних пројеката јавне расвјете и далековода на територији града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге јесење дезинфекције јавних објеката, површина и домаћинстава на подручју града Градишка
Одлука о избору – набавка услуге одржавања и чишћења два висепородична стамбена објекта у улици Богдана Глигића 1 и Богдана Глигића 3 у Градишци
Одлука о избору – набавка услуге одржавања лифта
Одлука о избору – набавка услуге оджавања телекомуникационе опреме
Одлука о избору – набавка услуге поправке чамца
Одлука о избору – набавка услуге прикупљања документације, архивских материјала и монтажа видео материјала за потребе снимања филма „Априлски лет“
Одлука о избору набавка услуге управљања и промоције друштвених мрежа Центра за истраживање и развој у сврху реализације пројекта „Градишка – град дрвета“

ОДЛУКЕ О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА

Одлука – набавка горива и мазива
Одлука – набавка канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Градишка
Одлука – набавка произхвода за унутрашње опремање објекта Арена Градишка
Одлука – набавка радова на изградњи амбуланте породичне медицине у мјесној заједници Доња Јурковица
Одлука – набавка услуге изнајмљиваљња мобилних санитарних тоалета на подручју града Градишка у 2021.години
Одлука – набавка услуге изнајмљивања мрежних мултифункционалних уређаја за штампање за потребе Градске управе града Градишка
Одлука – набавка услуге процесинга података путем информационог система за наплату комуналне таксе за паркирање возила у граду Градишка
Одлука – утовар и испорука шљунковитог материјала за насипање макадамских коловоза
Одлука о измјени одлуке о избору најповољнијег понуђача за испоруку канцеларијског материјала за потребе Градске управе града Градишка
Одлука о избору – Додатна услуга за израду пројектне документације за каналисање и одвођење фекалних отпадних вода
Одлука о избору – Додатни радови на адаптацији Ватрогасног дома – II фаза
Одлука о избору – Набавка алатног строја за обраду дрвета жага-раскрајач
Одлука о избору – Набавка рачунара и рачунарске опреме
Одлука о избору – Набавка радова на одржавању лок. и некатег. путева са асфалтним коловозом Лот1
Одлука о избору – Набавка услуге одржавања улица, локалних и некатегорисаних путева са макадамским коловозом
Одлука о избору – Одржавање јавне расвјете
Одлука о избору – Одржавање улица са асфалтним коловозом на подручју града Градишка Лот2
Одлука о избору – Телевизијске услуге
Одлука о избору – Обављање комуналних дјелатности на подручју града Градишка

ОДЛУКА О ПОНИШТЕЊУ ПОСТУПКА