ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДА ГРАДИШКА

Post Date: 24/02/2023

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОДЈЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДА ГРАДИШКА

ГРАД ГРАДИШКА
СКУПШТИНА ГРАДА
– КОМИСИЈА ЗА ЈАВНА ПРИЗНАЊА –

 о б ј а в љ у ј е

Ј А В Н И   П О З И В
ЗА ДОДЈЕЛУ ЈАВНИХ ПРИЗНАЊА ГРАДА ГРАДИШКА

Позивамо сва заинтересована правна лица, политичке партије и мјесне заједнице са подручја града Градишка да доставе своје приједлоге за додјелу јавних признања града Градишка.
Јавна признања се додјељују поводом 24. априла, Дана Града.

Одлуком о јавним признањима града Градишка („Службени гласник града Градишка“ број 16/19) установљена су сљедећа јавна признања која се додјељују поводом Дана Града:

  • * Повеља Града
  • * Захвалница

Повеља Града је високо јавно признање Града које се додјељује физичким и правним лицима за изузетне заслуге које су постигли на пољу свога рада и допринјели афирмацији града.

Захвалница је јавно признање које Град додјељује за изузетне резултате у области науке, образовања, здравства и социјалне заштите, културе, привреде, заштите животне средине, хуманитарног рада, спорта и другим областима живота и рада.

Приједлог за додјелу јавног признања се доставља писмено и мора бити образложен. Ако се предлаже физичко лице, потребно је уз приједлог доставити биографију лица које се предлаже, односно, статусне податке  за правно лице.

Приједлози се достављају Комисији за јавна признања Скупштине града Градишка, Видовданска 1A, најкасније до 20.3.2023. године.

Број: 01.01-013-4/23
Датум:­­­­­­­­­­­ 24.2.2023. године

ПРЕДСЈЕДНИК КОМИСИЈЕ
Томислав Ковачевић  с.р.