РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

Post Date: 09/03/2022

РЈЕШЕЊЕ о именовању комисије за спровођење јавног конкурса за избор службеника у Градској управи града Градишка

На основу члана 79. Закона о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16), и члана 88. Статута града Градишка (“Службени гласник Града Градишка”, бр. 4/17 и 5/19) Градоначелник града Градишка доноси:

РЈЕШЕЊЕ
о именовању комисије за спровођење јавног конкурса
за избор службеника у Градској управи града Градишка

 1. Именује се Комисија за спровођење јавног конкурса за избор службеника на извршилачка радна мјеста у Градској управи града Градишка објављеног у дневном листу “Глас Српске” Бања Лука од 04.03.2022. године и “Службеном гласнику Републике Српске број: 20/22 од 08.03.2022. године (у даљем тексту Комисија) у саставу:
  1. Биљана Радичић службеник, предсједник,
  2. Немања Вукелић службеник за људске ресурсе, члан,
  3. Јелена Цумбо службеник, члан,
  4. Владо Сладојевић листа стручњака, члан и
  5. Владо Томић листа стручњака, члан.
 2. Задатак Комисије је да размотри приспјеле пријаве на јавни конкурс, закључком одбаци неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве као и пријаве кандидата који не испуњавању опште и посебне услове јавног конкурса, сачини списак кандидата који испуњавају услове за пријем на упражњена радна мјеста и спроведе изборни поступак у складу са Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи (“Службени гласник Републике Српске”, број 42/17).
 3. Комисија доноси Пословник о раду већином гласова чланова Комисије и о свом раду води записник.
 4. Чланови Комисије дужни су потписати изјаву о непостојању сукоба интереса.
 5. Састав Комисије ће се објавити на интернет страници Града Градишка.
 6. Рјешење ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у “Службеном гласнику града Градишка”.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Зоран Аџић

Број: 03-111-46/22
Датум: 09.03.2022. године
Градишка