ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп пословног простора у својини града Градишка

Post Date: 07/12/2021

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп пословног простора у својини града Градишка

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ГРАДИШКА
ГРАДОНАЧЕЛНИК

Број: 0537418/21
Дана: 30.11.2021. године

На основу члана 12. и члана 17. Одлуке о пословним зградама, пословним просторијама, друштвеним домовима, гаражама и другим непокретностима у својини града Градишка ( ”Службени гласник општине Градишка”, бр. 10/17, 14/18, 2/19, и 4/19) и („Службени гласник града Градишка“, број 11/19) и члана 68. Статута града Градишка (”Службени гласник општине Градишка”, број 4/17) и („Службени гласник града Градишка“, број 5/19), Градоначелник града Градишка објављује:

ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ
за прикупљање писмених понуда за издавање у закуп пословног простора у својини града Градишка

Позивају се сва физичка лица, предузетници и правна лица заинтересована за обављање пословне дјелатности да доставе писмене понуде за узимање у закуп пословног простора у својини града Градишка.

I Подаци о предмету и трајању закупа

а) Пословни простор који се налази у склопу зграде „Културног Центра“, у подруму, на к. ч. 495 К. О. Градишка-град у непосредној близини „Спомен парка Слободе“ површине 57,50 m², погодан за све врсте пословних дјелатности.

-Пословни простор који је предмет поступка издаје се у закуп на период од десет година.

II Пословни простор из тачке I издаје се у закуп по почетној цијени од 10,00 КМ/м² + ПДВ

Сви заинтересовани понуђачи дужни су уплатити кауцију у износу од једне мјесечне закупнине по почетној цијени закупа.

– Уплата кауције врши се на Жиро рачун буџета Града број: 567-323-82000714-59 сврха дознаке кауција за закуп пословног простора.

– Понуђачу чија понуда буде оцијењена као најповољнија уплаћени износ кауције урачунава се у закупнину, а другим понуђачима кауција се враћа у року од три дана од објављивања одлуке о избору најповољнијег понуђача.

– Да би се поступак издавања у закуп путем прикупљања писмених понуда сматрао успјешним потребно је да постоје најмање двије потпуне понуде за пословни простор у супротном се поступак понавља у року од 15 дана.

III Форма, елементи понуде и потребна документација

а) Понуда садржи:

-Податке о понуђачу ако је физичко лице-предузетник (Име и Презиме), адресу, ознаку пословног простора за који се подноси пријава, те понуђену цијену закупнине.

-Податке о понуђачу ако је правно лице (Назив, адресу Сједишта) ознаку пословног простора на који се подноси пријава, те понуђену цијену закупнине.

б) Потребна документација

Уз пријаву се доставља:

Потврда о уплати кауције,

Увјерење о измиреним обавезама према граду Градишка и

Одобрење за рад за предузетнике/Рјешење о упису у судски регистар за правна лица.

IV Критеријум за избор најповољнијег понуђача

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највећи понуђени износ закупнине уз испуњавање осталих услова поновљеног јавног позива.

V Остали услови и информације за понуђаче

Са учесником који понуди најповољнију цијену закупнине закључиће се уговор о закупу у року од 15 дана од коначности Одлуке Комисије за разматрање понуда коју именује Градоначелник.

Учесник са којим се закључи уговор о закупу дужан је да у року од 15 дана од закључења уговора обезбједи банкарску гаранцију код пословне банке наплативу на први позив у износу од једне годишње закупнине за пословни простор за који је закључио уговор по почетној цијени закупа.

VI Достављање понуда

Рок за достављање понуда износи 15 (петнаест) дана од објављивања поновљеног јавног позива у дневном листу „Глас Српске“. Непотпуне и неблаговремене понуде неће се узимати у разматрање.

Понуде се достављају у затвореним ковертама са назнаком „ПОНУДА НА ПОНОВЉЕНИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА УЗИМАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У СВОЈИНИ ГРАДА ГРАДИШКА“- не отварати“, на адресу: Град Градишка Видовданска 1 А, 78 400 Градишка.

VII Додатне информације

Отварање понуда приспијелих по поновљеном јавном позиву одржаће се у сали за састанке (број 47) Градске управе града Градишка о термину отварања приспјелих понуда понуђачи ће бити благовремено обавјештени.

Пословни простор који се издајe у закуп може се погледати сваким радним даном у времену од 10,00 до 12,00 часова.

За све додатне информације, обратите се контакт особама: Калинић Славкo и Каталина Тањa – Одјељење за комуналне и стамбене послове градске управе на број тел: 051/810 – 327.

Позив је објављен на огласној плочи Градске управе града Градишка и веб страници: www.gradgradiska.com и дневном листу „Глас Српске“.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

с.р.