ПОСЛОВНИК о раду Комисије  за избор службеника по јавном конкурсу за извршилачко радно мјесто у Градској управи града Градишка

Post Date: 15/04/2021

ПОСЛОВНИК о раду Комисије  за избор службеника по јавном конкурсу за извршилачко радно мјесто у Градској управи града Градишка

На основу  члана 21. Правилника о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи („Службени гласник Републике Српске“, број  42/17), Комисија  за избор службеника по јавном конкурсу за извршилачко радно мјесто у Градској управи града Градишка, именована Рјешењем Градоначелника Градишка број: 02-111-89/21 од 25. марта 2021. године  и рјешењем број 02-111-99/21 од 12.04.2021. на сједници одржаној дана  16.04.2021. године  доноси

П О С Л О В Н И К
о раду Комисије  за избор службеника по јавном конкурсу за извршилачко радно мјесто у Градској управи града Градишка

 Члан 1.

Овим пословником уређује се начин рада и одлучивања Комисије за избор службеника по јавном конкурсу за извршилачко раднo мјесто  у Градској управи града Градишка именоване Рјешењем Градоначелника 02-111-89/21 од 25. марта 2021. године и рјешењем број 02-111-99/21 од 12.04.2021. (у даљем тексту: Комисија).

Члан 2.

Рад Комисије заснива се на начелима законитости, независности, непристрасности, објективности, ефикасности и јавности.

Члан 3.

Комисија проводи поступак избора у складу са Законом о службеницима и намјештеницима у органима јединице локалне самоуправе („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) и Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи.

 Члан 4.

(1) Комисија је именована у складу са Законом.

(2) Комисијом предсједава предсједник Комисије.

(3) Комисија о свом раду води записник.

(4) Састав Комисије објављује се на интернет страници Града.

Члан 5.

(1 )Предсједник Комисије сазива сједнице Комисије писменим позивом.

(2) У позиву за сједницу Комисије утврђује се дневни ред сједнице, мјесто и вријеме одржавања сједнице.

 Члан 6.

 (1) Комисија на првој сједницу усваја Пословник о раду, утврђује гдје је јавни конкурс објављен и за која радна мјеста и прегледа пријаве кандидата на јавни конкурс.

(2) Комисија одбацује закључком неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве, као и пријаве кандидата који не испуњавају опште и посебне услове из јавног конкурса.

(3) Кoмисиja сaчињава списaк кaндидaтa кojи испуњaвajу услoвe зa пријем на упражњено радно мјесто, након чега спроводи изборни поступак.

(4) У избoрнoм пoступку сe врши oцјeњивaњe стручнe oспoсoбљeнoсти, знaњa и вјeштинa кaндидaтa кojи учeствуjу у избoрнoм пoступку, прeмa критeриjумимa и мјeрилимa прoписaним зa избoр.

(5)  У спровођењу поступка за избор службеника Комисија врши избор кандидата на исти начин за све кандидате који се пријављују за исто упражњено радно мјесто.

(6) Кандидати који испуњавају опште и посебне услове о времену и мјесту одржавања усменог интервјуа обавјештавају се појединачно писменим путем и путем интернет странице Града.

Члан 7.

(1) Усмени интервју подразумијева појединачни разговор са кандидатима на основу којег се утврђује способност кандидата да ради на одређеном радном мјесту које се попуњава, његова укупна стручност и способност, као и начин организовања и извршавања послова на том радном мјесту.

(2) Усмени интервју врши се на основу претходно утврђених питања од стране Комисије.

Члан 8.

(1)  Комисија прије почетка усменог интервјуа утврђује идентитет кандидата увидом у личну карту или пасош кандидата који је приступио на усмени интервју.

(2)  Усмени интервју са сваким кандидатом траје најдуже до 30 минута.

(3) Сваки члан Комисије учествује у разговору са кандидатом, у складу са Пословником о раду Комисије.

(4)  Комисија води записник о току разговора за сваког кандидата у који се уписују питања и бодови додијељени од сваког члана Комисије.

(5) Питања за кандидате утврђују се на обрасцу у који се уносе: питања, име и презиме кандидата, назив радног мјеста за које је кандидат поднио пријаву, датум интервјуа,  име и презиме члана Комисије и потпис и број додјељених бодова.

(6) Образац из претходног става овог члана је саставни дио записника Комисије.

Члан 9.

(1)  Након завршеног усменог интервјуа, сваки члан Комисије врши бодовање тако што кандидату додјељује од пет до десет бодова.

(2) Коначан резултат конкуренције представља укупан збир бодова додијељених од сваког члана Комисије.

(3)  Да би кандидат био успјешан у поступку конкуренције, треба да оствари више од 50%  од могућег броја бодова додијељених од чланова Комисије.

Члан 10.

(1)  Након oкoнчaнoг избoрнoг пoступка Кoмисиja сачињава листу за избoр кaндидaтa по редослиједу кандидата, а кандидати се рангирају почевши од нajбoљег рeзултaта оствареног у изборном поступку.

(2)  Кoмисиja дoстaвљa градоначелнику ранг листу зa избoр сa зaписницимa o прeдузeтим рaдњамa у тoку избoрнoг пoступкa.

(3)  У случају да два или више кандидата који су се пријавили за упражњено радно мјесто остваре идентичан укупан број бодова, редослијед кандидата на ранг-листи утврђује се према броју бодова за критеријум стручности, а уколико су кандидати по овом критеријуму остварили једнак успјех, у обзир ће се узети дужина радног искуства након стицања стручне спреме тражене јавним конкурсом.

 Члан 11.

Комисија приликом сачињавања приједлога за заснивање радног односа  кандидата сачињава и списак кандидата који нису били успјешни у поступку конкуренције по азбучном реду, односно списак кандидата који нису остварили више од 50% од могућег броја додијељених бодова.

Члан 12.

(1) Прворангирани кандидат по приједлогу Комисије, дужан је да у року од седам дана од дана пријема обавјештења Комисије достави доказе о испуњавању општих и посебних услова у оригиналу или овјереној фото-копији (увјерење о држављанству и љекарско увјерење) и овјерене изјаве да кандидат:

  1. није под оптужницом Међународног суда за ратне злочине почињене на подручју бивше Југославије у Хагу и да није одбио наредбу да се  повинује пред Трибуналом- члан IX став 1. Устава Б и Х,
  2. није осуђиван за кривично дјело на безусловну казну затвора од најмање шест мјесеци или за кривично дјело које га чини неподобним за обављање послова у Градској управи,
  3. није отпуштен из органа управе као резултат дисциплинске мјере, на било којем нивоу власти у Би Х, три године прије објављивања конкурса и
  4. да не постоји неспојивост у складу са чланом од 43. до 47. Закона.

(2) Ако прворангирани кандидат не достави одговарајуће доказе из претходног става у прописаном року, Комисија ће позвати сљедећег кандидата по броју освојених бодова са ранг листе успјешних кандидата да поступу у складу са ставом 1. овог члана.

Члан 13.

О свим осталим питањима која нису регулисана овим пословником Комисија заузима став и одлучује већином гласова именованих чланова Комисије на сједници у складу са Законом и  Правилником о јединственим процедурама за попуњавање упражњених радних мјеста у градској, односно општинској управи.

Члан 14.

Овај пословник о раду ступа на снагу када га већином гласова усвоје чланови Комисије.

Број: 02-022-__/21
Датум: 16.04.2021. године
Градишка

Предсједник Комисије
Славко Калинић